Hlavný hygienik SR vystúpil na konferencii o pokroku a výzvach pri dosahovaní lepšieho zdravia v Európe pri príležitosti 70. výročia Svetovej zdravotníckej organizácie v Budapešti Tlačiť E-mail
Piatok, 19. október 2018 12:07

IMG_1230Hlavný hygienik SR Ján Mikas sa dňa 18. októbra 2018 zúčastnil konferencie o pokroku a výzvach pri dosahovaní lepšieho zdravia v Európe pri príležitosti 70. výročia Svetovej zdravotníckej organizácie. Konferencia sa konala na pôde Maďarskej akadémie vied v Budapešti.  Súčasťou delegácie za Slovensko bol aj p. David Balla (IZP MZ SR), p. Jablonická (národná koordinátorka pre spoluprácu s WHO) a p. Dr. Hakobyan (zástupca WHO na SK).


Podujatie otvorili a vystúpili svojimi príhovormi Dr Orsolya Pacsay-Tomassich, minister pre medzinárodné vzťahy Ministerstva ľudských kapacít HU, regionálna riaditeľka Zsuzsanna Jakab,  ministerka zdravotníctva HU Ildikó Horváth, zástupkyňa ministra ČR pre otázky ekonomiky a zdravotného poistenia Helena Rognerová, hlavný hygienik SR Ján Mikas a ďalší významní predstavitelia rezortu zdravia a ľudských kapacít HU a V4. Rečníci predstavili hlavné trendy zdravia a zdravotnej politiky v Európe a v sub-regióne V4; otázky prístupu k zdravotnej starostlivosti a finančnej ochrany z perspektívy SDGs; prevencie a kontroly infekčných ochorení a podpory verejného zdravia pre udržateľný rozvoj.


Hlavný hygienik SR
vystúpil s príspevkom na tému prevencia a kontrola infekčných ochorení, očkovaním preventabilné ochorenia, imunizácia a mimoriadne udalosti, kde informoval o systéme fungovania národných plánov SR pre oblasť pandémie, polio, eliminácie osýpok, infekčných ochorení, imunizácie, systém fungovania rýchleho varovania v SR ako aj ohľadne agendy povinného očkovania a s tým spojené odmietanie očkovanie. V neposlednom rade informoval aj o epidémii osýpok na východnom Slovensku v okresoch Michalovce, Sobrance a Trebišov.


Súčasťou vystúpenia bolo aj poďakovanie za príležitosť Slovenska byť súčasťou WHO spolupracujúcich pracovísk, konkrétne centra pre liečbu tuberkulózy vo Vyšných Hágoch, a ohlásenie blížiacej sa Vyšehradskej multisektorovej konferencie o regionálnych špecifikách kontroly a liečby tuberkulózy vo februári 2019.


Hlavný hygienik ďalej upozornil na nadchádzajúce spoločné výzvy či už v rámci prevencie infekčných ochorení a s tým spojené posilnenie významu očkovania, zvyšovanie zdravotného uvedomenia, pokračovanie a posilnenie výmeny informácií v rámci rýchlych systémov varovania s cieľom rýchlejšie predchádzať a čeliť vznikajúcim zdravotným hrozbám či už medzi členskými štátmi EÚ ako aj WHO. V rámci diskusie odzneli skúsenosti ako krajiny riešia váhavosť v očkovaní a odmietanie očkovania a ako sú zdravotné systémy krajín pripravené na súčasné zdravotné hrozby a epidémie osýpok.


V závere sa uskutočnilo stretnutie predstaviteľov V4 s p. Dr. Zsuzsanou Jakab
, regionálnou riaditeľkou WHO pre Európu, kde prerokovali možné spôsoby podpory užšej spolupráce subregiónu krajín V4 s WHO EURO v ďalšom období, ktoré budú predložené ministrom zdravotníctva krajín V4 v spolupráci so zástupcami národných kancelárií WHO V4.  


IMG_1230