Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3687
Počet zobrazení obsahu : 21318926
Vláda SR schválila Národný akčný plán na kontrolu tabaku na obdobie rokov 2009 - 2010 Tlačiť E-mail

Vláda SR schválila uznesením č. 438 dňa 2. júla 2008 návrh Národného akčného plánu na kontrolu tabaku na obdobie rokov 2009 - 2010.

Materiál návrhu Národného akčného plánu na kontrolu tabaku na obdobie rokov 2009 - 2010 bol predložený na rokovanie vlády SR na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 398/2007 k návrhu Národného programu kontroly tabaku, podľa ktorého v bode B. vláda Slovenskej republiky poverila ministra zdravotníctva Slovenskej republiky predložiť na rokovanie vlády Slovenskej republiky návrh Národného akčného plánu na kontrolu tabaku na obdobie rokov 2009 - 2010.

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 896/2003 a Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 667/2003 vyslovili súhlas s ratifikáciou Rámcového dohovoru o kontrole tabaku, čím sa Slovenská republika zaviazala dlhodobo a komplexne prijímať opatrenia s cieľom znižovania zdravotných, sociálnych a ekonomických dosahov spôsobených užívaním tabakových výrobkov.

V súvislosti s prijatím Národného programu kontroly tabaku a ratifikáciou Rámcového dohovoru o kontrole tabaku bolo preto potrebné prijatie Národného akčného plánu na kontrolu tabaku na obdobie rokov 2009 - 2010, kde sú charakterizované konkrétne úlohy, časový rámec, zodpovednosť a finančné požiadavky.

Predkladateľ pri koncepcii tohto dokumentu vychádzal z písomných návrhov štátnych tajomníkov jednotlivých ministerstiev, ktoré sú zodpovedné za realizáciu Národného programu kontroly tabaku.

Návrh Národného akčného plánu na kontrolu tabaku na obdobie rokov 2009 - 2010 bol s pripomienkami prijatý na zasadnutí Národného koordinačného výboru na kontrolu tabaku 18. 4. 2008.

V rámci rozporového konania s Ministerstvom financií dňa 23. 6. 2008 bolo konštatované, že na národné programy a projekty získali jednotlivé ústredné orgány štátnej správy finančné prostriedky. V prípade, že návrh Národného akčného plánu na kontrolu tabaku na obdobie rokov 2009 - 2010 bude prijatý na rokovaní vlády Slovenskej republiky, je nevyhnutné, aby jednotlivé rezorty vyčlenili na jeho plnenie finančné prostriedky, ktoré sú určené na plnenie národných programov.