Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3823
Počet zobrazení obsahu : 22186645
Odborná spôsobilosť podľa § 15 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. Tlačiť E-mail

Skúšobný poriadok (pdf)

Záväzná prihláška - kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie
 (pdf)

Záväzná prihláška - hodnotenie vplyvov na verejné zdravie (pdf)

Záväzná prihláška - hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia (pdf)
 
Záväzná prihláška - odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia a pracovného prostredia (pdf)
 
Záväzná prihláška - prevádzkovanie balzamovania a konzervácie (pdf)
 
Žiadosť na uznanie zahraničného certifikátu pre vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti (pdf)
 
Žiadosť o opravnú skúšku na overenie odbornej spôsobilosti (doc)
Žiadosť o opravnú skúšku na overenie odbornej spôsobilosti (pdf)
 
Čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe (doc)
Čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe (pdf)

Informovanie o spracúvaní osobných údajov „Žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti“ (pdf)


Súhlas so spracúvaním osobných údajov
 (pdf)


Rozsah požadovaných vedomostí na vydávanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti
(pdf) 


K žiadosti je potrebné doložiť „ Informovanie o spracúvaní osobných údajov“ a „Súhlas so spracúvaním osobných údajov“!

Vyplnenú žiadosť o preskúšanie a vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti spolu s potrebnými prílohami možno zaslať nasledovnými spôsobmi:

 

  1. v listinnej podobe prostredníctvom Slovenskej pošty, na adresu:

Úrad verejného zdravotníctva SR

Odbor organizačno - dokumentačný

Trnavská cesta 52

826 45 Bratislava
 

  1. formou elektronického podania cez Ústredný portál verejnej správy – Slovensko.sk (všeobecná agenda). Žiadosť podaná elektronickými prostriedkami musí byť podpísaná  kvalifikovaným elektronickým podpisom žiadateľa. Využitie e-služieb ÚPVS si vyžaduje prihlásenie.

    Pre podanie žiadosti  cez ÚPVS je potrebné dodržať nasledovný postup (odkaz, v ktorom sa otvorí „Elektronické podanie – 2.dokument v prílohe e-mailu)

  2. zaslaním vyplneného PDF formulára (nie sken dokumentu, ani vo formátoch: JPG, DOC, XLSX, a pod.) na e-mailovú adresu  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .
     

Prílohy uvedené v žiadosti je potrebné naskenovať a priložiť do prílohy e-mailu (nie vo formáte .XLS, .XLSX, .DOC a DOCX) 
 

Podpis na žiadosti a čestnom vyhlásení bude doplnený v deň konania skúšky na ÚVZ SR.


Pozvánka na skúšku odbornej spôsobilosti Vám bude zaslaná v listinnej podobe prostredníctvom Slovenskej pošty. O zaslaní pozvánky budete informovaný e-mailom.


Platenie správnych poplatkov TU.Žiadosti o informácie k odbornej spôsobilosti je možné zasielať na e-mailovú adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .
 

Podľa § 5 ods. 4, písm. t) zákona č. 355/2007 Z. z.  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti, vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti a vedie register odborne spôsobilých osôb na činnosti uvedené v § 15 ods. 1.


Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, úrad verejného zdravotníctva zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na:

a)   kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie,

b)   hodnotenie vplyvov na verejné zdravie alebo hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia,

c)   odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia a pracovného prostredia,

d)   prevádzkovanie balzamovania a konzervácie.


Podľa § 16 ods. 3 zákon č. 355/2007 Z. z.:

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydá príslušný orgán verejného zdravotníctva na základe žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti fyzickej osobe, ktorá spĺňa ďalej ustanovené požiadavky.


Podľa § 16 ods. 4 zákon č. 355/2007 Z. z.:

Na vykonávanie činnosti uvedenej v § 15 ods. 1 písm. a) sa požaduje:

a)   ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejné zdravotníctvo, v technickom odbore alebo prírodovednom odbore a najmenej tri roky odbornej praxe,

b)   úspešne vykonaná skúška pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti.


Podľa § 16 ods. 5 zákon č. 355/2007 Z. z.:

Na vykonávanie činnosti uvedenej v § 15 ods. 1 písm. b) sa požaduje:

a)   ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejné zdravotníctvo, v lekárskom odbore, v technickom odbore alebo prírodovednom odbore a najmenej tri roky odbornej praxe,

b)   úspešne vykonaná skúška pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti.


Podľa § 16 ods. 9 zákon č. 355/2007 Z. z.:

Na vykonávanie činnosti uvedenej v § 15 ods. 1 písm. c) sa požaduje:

a)   ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa v odbore verejné zdravotníctvo, v technickom odbore alebo prírodovednom odbore a najmenej jeden rok odbornej praxe alebo ukončené stredoškolské vzdelanie a najmenej jeden rok odbornej praxe,

b)   úspešne vykonaná skúška pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti.


Podľa § 16 ods. 10 zákon č. 355/2007 Z. z.:

Na vykonávanie činnosti uvedenej v § 15 ods. 1 písm. d) sa požaduje odborná spôsobilosť podľa osobitného predpisu.


Podľa § 16 ods. 13 zákon č. 355/2007 Z. z.:
 

Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti obsahuje:

a)   meno, priezvisko, titul, bydlisko a dátum a miesto narodenia, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom fyzická osoba - podnikateľ, aj obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené,

b)   uvedenie činnosti, na ktorú žiada osvedčenie o odbornej spôsobilosti. 


Podľa § 16 ods. 14 zákon č. 355/2007 Z. z.:


K žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti žiadateľ priloží: 

a)   doklad o dosiahnutom vzdelaní, ak to vyžaduje tento zákon alebo osobitný predpis23) alebo  doklad o uznaní dokladu o vzdelaní podľa osobitných predpisov,22)

b)   doklad o dĺžke odbornej praxe, ak to vyžaduje tento zákon alebo osobitný predpis;23) pri ukončení činnosti zamestnávateľa čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe,

c)   doklad o oprávnení na podnikanie, ak je žiadateľom fyzická osoba - podnikateľ,

d)   doklad o odbornej spôsobilosti vydaný príslušným úradom alebo orgánom členského štátu, ak ide o žiadateľa podľa odsekov 21 a 22,

e)   kópiu dokladu o absolvovaní odbornej prípravy podľa odseku 9 písm. b) alebo odseku 10 písm. b), ktorý nesmie byť starší ako dva roky, ak žiada o overenie odbornej spôsobilosti podľa § 15 ods. 3 písm. a) a b),