Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3743
Počet zobrazení obsahu : 21658524
Odborná spôsobilosť Tlačiť E-mail

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 15 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na:

 

   kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie

-     hodnotenie vplyvov na verejné zdravie alebo hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia

-     odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia a pracovného prostredia

-     prevádzkovanie balzamovania a konzervácie

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 6 zákona č. 87/2018 Z. z.  o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

-     zriaďuje skúšobnú komisiu na preskúšanie a uznávanie odbornej spôsobilosti

-     zriaďuje komisiu, ktorá posudzuje splnenie požiadaviek na uznanie spôsobilosti fyzickej osoby a právnickej osoby pôsobiť ako expert na radiačnú ochranu

-     vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti a certifikát experta na radiačnú ochranu

-     uznáva odbornú spôsobilosť získanú v cudzine podľa § 48

 

Formuláre žiadostí na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti a postup vybavenia žiadosti nájdete v uvedených odkazoch podľa druhu činnosti, na ktorú žiadate vydať osvedčenie o odbornej spôsobilosti: