Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3687
Počet zobrazení obsahu : 21318467
31. máj - Svetový deň bez tabaku Tlačiť E-mail

Svetový deň bez tabaku - 31. máj 2008

TABAK - bez mládeže

 

Tabak je jednou z najväčších preventabilných príčin úmrtí na svete. Približne 1,8 miliardy mladých ľudí (10 - 24 ročných) žije na tomto svete, pričom až 85 % detí a mládeže žije v rozvojových krajinách. Z tohto hľadiska je experimentovanie s fajčením a výskyt fajčenia najčastejší práve v rozvíjajúcich sa krajinách, kde priemerný vek dožitia je nižší ako v iných rozvinutých krajinách. Tabaková závislosť je jedným z rizikových faktorov, ktoré ovplyvňujú štatistiky chorobnosti a úmrtnosti na vybrané druhy ochorení v celom svete.

Prostredníctvom hesla TABAK - BEZ MLÁDEŽE chce Svetová zdravotnícka organizácia zdôrazniť fakt, že najzraniteľnejšou vekovou skupinou z pohľadu rizika vzniku závislosti, sú mladí ľudia, ktorí nedosiahli vek plnoletosti. Nikotín je vysoko návyková látka, ktorá po dlhšom užívaní vedie k závislosti. Väčšina závislých dospelých začala užívať tabak pred 18 rokom života. Trend skorého experimentovania s fajčením potvrdzujú mnohé prieskumy, ktoré sa realizovali aj na Slovensku. Najväčšia skupina ľudí začína s fajčením pred 15 rokom života. Narastá počet mladých ľudí, ktorí experimentujú s tabakom pred 10. rokom života. Medzinárodný prieskum Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb z roku 2007 udáva, že na Slovensku začína experimentovať s fajčením vo veku 10 rokov a skôr až 29 % detí.  Podľa iného medzinárodného Európskeho školského prieskumu o alkohole a ostatných drogách z roku 2007, narástol počet 16-ročných fajčiarov oproti roku 2003 o 17 % u chlapcov a o 23 % u dievčat.

Z hľadiska aplikovania výchovy ku zdraviu a podpory zdravia je potrebné zamerať pozornosť aj na deti a mládež vo veku 15 - 19 rokov, ktorá predstavuje vekovú skupinu ľudí, ktorí sa najčastejšie pokúšajú prestať fajčiť, a ktorej sa to aj najčastejšie podarí. Naopak, s vyšším vekom klesá počet úspešne odvyknutých od fajčenia a narastá počet ľudí so závislosťou od tabaku.

Ďalším fenoménom je výskyt pasívneho fajčenia detí v domácnostiach a mimo svojej domácnosti. Podľa medzinárodného prieskumu Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb z roku 2007 u 13-15 ročných detí, je pasívnemu fajčeniu vystavených 47 % detí v domácnostiach.  Mimo svoje domácnosti je pasívnemu fajčeniu vystavených až 69 % detí.

Deti a mládež sú z tohto hľadiska najzraniteľnejšou sociálnou skupinou, ktorá nedobrovoľne vdychuje tabakový dym v domácnostiach. Z hľadiska výchovy ku zdraviu a podpory zdravia, by sa malo úsilie verejného zdravotníctva zaoberať práve výchovou rodičov prostredníctvom metód a foriem zdravotnej výchovy.

 

Reklama je jednou z foriem zdravotnej výchovy a podpory zdravia. Na druhej strane je reklama účinným nástrojom zvyšovania rastu tržieb mnohých firiem, z toho tabakové nevynímajúc. Svetová zdravotnícka organizácie chce preto upozorniť a vyzvať všetky krajiny sveta, aby úplne zakázali reklamu tabakových výrobkov vrátane nepriamej formy reklamy na mieste predaja tabakových výrobkov, v televíznom a rozhlasovom vysielaní, prostredníctvom e-mailu, a podpory predaja prostredníctvom uvádzania loga alebo ochranných známok výrobku na verejnosti.

Slovensko prijalo v súvislosti so vstupom do Európskej únie, ale hlavne s ohľadom na zvýšenie ochrany a podpory zdravia mnoho legislatívnych opatrení. V oblasti reklamy bol v roku 2006 prijatý návrh novely zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame, kde sa vylúčila reklama tabakových výrobkov formou sponzoringu napríklad kultúrnych či športových podujatí, ktorých nepriamym cieľom bola reklama značky a firmy. Od roku 2000 platí na Slovensku zákon č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii, ktorý v rámci ochrany ľudskej dôstojnosti a ľudskosti, ustanovuje zákaz otvoreného alebo skrytého propagovania fajčenia či užívania alkoholu a iných omamných látok. V zmysle zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov je v rámci znižovania dostupnosti tabakových výrobkov stanovený zákaz predaja tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov.

V súvislosti s ratifikáciou Rámcového dohovoru o kontrole tabaku, vláda SR prijala v roku 2006 Národný program kontroly tabaku, ktorý, okrem iného, stanovuje opatrenia s cieľom zníženia dostupnosti tabakových výrobkov formou úplného zákazu reklamy tabakových výrobkov. V súlade s naplnením tohto cieľa Slovensko bude musieť prijať návrh novely zákona, ktorý vylúči reklamu na mieste predaja tabakových výrobkov, ktorá nie je informáciou. V súlade s intenciami výchovy ku zdraviu je potrebné propagovať zdravý životný štýl bez tabaku u detí a mládeže. Jednou z foriem je práve reklama v elektronických a tlačových médiách. Propagácia zdravého životného štýlu v systéme podpory zdravia a výchovy ku zdraviu by mala mať rovnocenné postavenie v systéme verejného zdravotníctva na Slovensku.

 

V rámci aktivít regionálnych úradov verejného zdravotníctva je preto žiaduce:

  1. Organizovať regionálne súťaže pre fajčiarov v každom veku

  2. Poskytovať telefonické a elektronické poradenstvo ako prestať fajčiť

  3. Poskytovať individuálne a skupinové poradenstvo v poradniach

  4. Organizovať regionálne tlačové konferencie a besedy