Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3548
Počet zobrazení obsahu : 20458341
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2018 (32. týždeň) Tlačiť E-mail
Piatok, 10. august 2018 11:09

swimmerV 32. týždni Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) naďalej vykonávali štátny zdravotný dozor (ďalej len „ŠZD“) na prevádzkovaných umelých a prírodných kúpaliskách. Taktiež odoberali kontrolné vzorky vody na kúpanie z bazénov na laboratórne vyšetrenie. V prípade zistenia nedostatkov na kúpaliskách ukladali opatrenia na ich odstránenie. RÚVZ pokračovali aj v monitorovaní kvality vody na kúpanie na vybraných prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou a bez prevádzkovateľa.

Na niektorých kúpaliskách bola návštevnosť v 32. týždni priemerná, na iných bola pre pekné počasie vysoká.
PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY

V 32. týždni je na základe odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie na 15 prírodných kúpaliskách (ďalej len "PK") a nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

KRAJ

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ

(s organizovanou rekreáciou)

PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY
(s neorganizovanou rekreáciou)

BA

Zlaté Piesky, Kuchajda, Slnečné jazerá 

Vajnorské jazero, Čunovo, Rusovce – Candell, Veľký Draždiak, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Nové Košariská, Ivanka pri Dunaji

TT

 

Šulianske jazero, Štrkovisko Gbely Adamov, Bagrovisko Tomášikovo, Bagrovisko Čierna voda, Šintavské bane, VD Kráľová – Kaskády  

TN

 

Zelená voda – Nové Mesto nad Váhom, VN Nitrianske Rudno, Štrkovisko Horná Streda, VN Dubník I., VN Prusy, VN Stará Myjava

NR

 

APÁLI – mŕtve rameno Váhu Komárno, štrkoviskové jazero Kava, VN Duchonka, TONA Šurany

ZA

Liptovská Mara – Liptovský Trnovec 

VD Orava – ATC Slanica, VD Orava – Nábrežie – Námestovo, VD Orava – ATC Prístav, VD Orava – ATC Stará Hora, VD Orava – ATC JAMI

BB

Teplý vrch – Pláž Drieňok, Teplý vrch – Pláž ORMET, Zelená voda – Kurinec, Ružiná pri obci Divín, Plážové kúpalisko Tornaľa

Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richňavské jazero, Vindšachtské jazero, Krpáčovo – jazero, Ružiná pri obci Ružiná, Plážové kúpalisko – jazero, Belianske jazero, Klinger, Evičkino jazero, Kopanice, Tajch

PO

Veľká Domaša – Valkov, Veľká Domaša – Tíšava, PK Delňa

Veľká Domaša – Holčíkovce, Veľká Domaša – Poľany, Veľká Domaša – Dobrá, Veľká Domaša – Nová Kelča, Veľká Domaša – polostrov KRYM   

KE

Zemplínska Šírava – Medvedia hora, Zemplínska Šírava – Hôrka, Vinianske jazero

Ružín – Košice, Pod Bukovcom, Plážové kúpalisko JAZERO, Zemplínska Šírava – Biela hora, Zemplínska Šírava – Kamenec, Zemplínska Šírava – Paľkov, Palcmanská Maša, Ružín, Ružín – prítoky, Jazere Úhorná, Turzovské jazero, GEČA, IZRA

VN – vodná nádrž               ATC - autokemping           VD – vodné dielo         

Odbery vzoriek vôd na kúpanie pokračovali v 32. týždni napr. na lokalitách: Plážové kúpalisko – jazero v Banskej Bystrici,  Krpáčovo – jazero, VN Nitrianske Rudno, VN Prusy, VN Stará Myjava, Štrkovisko Horná Streda, VD Orava – ATC Slanica, VD Orava – Nábrežie – Námestovo, VD Orava – ATC Stará Hora a Šútovské jazero – Kraľovany.


Premnoženie cyanobaktérií
na základe odberu vzorky vody na kúpanie v rámci ŠZD zo dňa 7.8.2018 bolo zistené na Vinianskom jazere, bol vydaný zákaz kúpania sa.


Na základe posledných odberov vzoriek vôd na kúpanie pretrváva nevyhovujúca kvalita vody na lokalitách:

 • Štrkovisko Sekule - prekročenie mikrobiologického (črevné enterokoky) ukazovateľa kvality vody na kúpanie;

 • RO Gazarka Šaštín Stráže - prekročenie chemických (celkový fosfor), fyzikálnych (priehľadnosť) a biologických (cyanobaktérie, chlorofyl a) ukazovateľov kvality vody na kúpanie;

 • Lipovina – Bátovce - prekročenie chemických (celkový fosfor, celkový dusík, celkový organický uhlík), fyzikálnych (priehľadnosť, farba, reakcia vody), mikrobiologických (črevné enterokoky) a biologických (cyanobaktérie, chlorofyl a) ukazovateľov kvality vody na kúpanie (opakovaný odber vody bol realizovaný 6.8.2018);

 • VN Kaniankaprekročenie fyzikálnych (priehľadnosť), mikrobiologických (črevné enterokoky) a biologických (cyanobaktérie) ukazovateľov kvality vody na kúpanie.

Voda nevyhovuje hygienickým požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie a nie je vhodná na kúpanie zo zdravotných dôvodov.UMELÉ KÚPALISKÁ


Povolenie na
prevádzku malo na konci 32. týždňa 176 kúpalísk (574 bazénov).


Vybavovanie žiadosti o povolenie prevádzky na kúpaciu sezónu (ďalej len „KS“) 2018
stále prebieha na Bazéne pri Penzióne Slanický dvor.
 

Ku kúpaliskám ďalej uvádzame:

 • Na Kúpalisku Krupina-Tepličky nebude prevádzkovaný oddychový bazén, v rekreačno - športovom areáli Športcentrum EKOMA detský bazén.

 • Mimo prevádzky je plavecký bazén vo vonkajšom areáli v Mestskej krytej plavárni v Žiline (od 7.8.2018, 15,00 hod.) a do odvolania vnútorný bazén na kúpalisku DÚHA v Partizánskom. Prerušenie prevádzky naďalej pretrváva na Obecnom kúpalisku Strelníky.


V 32. týždni bol vykonaný ŠZD spojený s odberom vzoriek vody
na kúpanie z bazénov na laboratórne vyšetrenie napr. na kúpaliskách: ThermalPark NITRAVA, LK Podbrezová, LK Topoľčany, Kúpalisko Bretka, Kúpalisko Rožňava, Kúpalisko Vyšná Slaná, Kúpalisko Bardejovské Kúpele, a. s., LK na Družstevnej ul. v Bardejove.

Z dôvodu nevyhovujúcej kvality boli vykonané opakované odbery na kúpalisku Kamenný mlyn, výsledky vyhovovali. Na LK Plaza Beach bolo v rámci ŠZD nariadené vypustenie detského bazénu, boli odobraté opakované vzorky bazénových vôd, ktoré t. č. ešte nie sú vyšetrené. Na Plážovom kúpalisku Žiar nad Hronom neboli zistené závažné nedostatky, až na mierne prekročenú hodnotu voľného chlóru v plaveckom bazéne.


Prekročenie mikrobiologických ukazovateľov kvality vody na kúpanie bolo preukázané na základe posledných odberov:

 • vo  vírivke pri rekreačno - plaveckom bazéne na Kúpalisku Zelená žaba Trenčianske Teplice (vo vírivke pri detskom bazéne bolo zistené prekročenie ukazovateľa Chemická spotreba kyslíka manganistanom);

 • v plaveckom bazéne na kúpalisku Čajka v Bajniciach,  

 • v detských bazénoch na Termálnom kúpalisku Retro Thermal Diakovce,

 • v strednom bazéne na Kúpalisku MŠK ISKRA Petržalka,

 • v bazénoch B9 (malá vírivka) a B12 (dojazdový bazén pre šmýkačky) v Aquathermal Senec,

 • vo vonkajšom bazéne v Rekreačnom zariadení Pstružné,

 • v detskom bazéne v Bazénoch Kurinec,

 • v neplaveckom a oddychovom bazéne vo Vodnom svete Číž.


Na kúpaliskách boli nariadené nápravné opatrenia a vykonaný opakovaný odber vzoriek vody na kúpanie.


RÚVZ vydal zákaz prevádzky pre nevyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie po stránke mikrobiologickej pre bazény:

 • neplavecký bazén v rekreačno - športovom areáli Športcentrum EKOMA (zákaz vydaný dňa 6.8.2018)

 • bazén BT4 a bazén č. 22 (ZAZ divoká rieka) v Thermal park Bešeňová

 • bazén B9 – malá vírivka v Aquathermal Senec (zákaz vydaný dňa 9.8.2018)

Zákaz kúpania sa v uvedených bazénoch bude trvať do doby zjednania nápravy vrátane preukázania vyhovujúcej kvality vody.


Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku je možné nájsť na webovej stránke
www.uvzsr.sk (Najnovšie články a Kúpaliská – Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie) a na stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva.


ÚVZ SR pripravil Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike. V súčasnosti nie sú na národnej úrovni dostupné štatistické údaje o ochoreniach a o zdravotných ťažkostiach, ktoré by súviseli s nevyhovujúcou kvalitou vody na kúpanie na prírodných vodných plochách a kúpaliskách. Ak sa chcete do prieskumu zapojiť, kliknite prosím, na nižšie uvedený odkaz:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg9tHojR3hw_qaeBWDs6Tl95M2z8hHzbvb_-s_pE9Z-IOfLg/viewform?usp=sf_link .Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky