ÚVZ SR: Lekári odobrali v rámci Imunologického prehľadu 2018 už 1 363 vzoriek krvi Tlačiť E-mail
Streda, 08. august 2018 12:37

Od začiatku júla 2018 odobrali pediatri a všeobecní lekári pre dospelých v rámci Imunologického prehľadu (IP) 2018 už 1 363 vzoriek krvi. Účastníkov IP si budú vybraní lekári pozývať do svojich ambulancií postupne až do septembra. Do IP 2018 je zapojených 4 218 osôb, odbery krvi vykonáva 338 lekárov v ambulanciách prvého kontaktu. U detí vo veku 1-5 rokov sa odoberá 4,5 ml krvi, u detí 6 ročných a starších a u dospelých sa odoberá 9 ml krvi.


Koordinátorom IP 2018 je Úrad verejného zdravotníctva SR


Koordinátorom IP 2018 hlavný hygienik SR a Úrad verejného zdravotníctva SR. V okresoch zabezpečuje imunologický prehľad 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ). Po odbere krvi každý všeobecný lekár, ktorý realizoval odber, skontaktuje územne príslušný RÚVZ, ktorý vzorky krvi preberie. Tie sa potom rozdistribuujú za presne stanovených transportných podmienok do Špecializovaného pracoviska pre vírusové hepatitídy RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici (vykoná sérologické vyšetrenie protilátok proti vírusovej hepatitíde A,B, C) a do Národného referenčného centra pre morbilli, mumps a rubeolu ÚVZ SR (vykoná sérologické vyšetrenie na protilátky proti osýpkam, mumpsu a ružienke). Ochrana osobných údajov je zabezpečená.


Vyšetrenie protilátok proti vybraným prenosným ochoreniam sa bude realizovať v septembri a októbri 2018. Sumarizovanie, vyhodnocovanie a štatistické spracovávanie výsledkov sérologických vyšetrení prebehne v októbri a novembri 2018. Výsledky IP 2018 by mali byť známe v decembri 2018.


Všeobecní lekári vykonávajúci odber krvi v rámci IP 2018 oboznámia účastníkov IP, resp. ich zákonných zástupcov s výsledkom sérologického vyšetrenia ako aj s postupom a zabezpečením potrebnej zdravotnej starostlivosti v prípade zistenia patologických alebo neočakávaných nálezov realizovaných sérologických vyšetrení, ako aj s možnosťou očkovania.


IP 2018 ukáže stav imunity Slovákov proti vybraným prenosným ochoreniam


Imunologický prehľad SR 2018 ukáže stav imunity slovenskej populácie proti šiestim prenosným ochoreniam - osýpkam, mumpsu, ružienke a vírusovým hepatitídam typu A, B, C. Na základe výsledkov laboratórnych vyšetrení vzoriek krvi v rámci IP bude možné prehodnotiť a v prípade potreby upraviť alebo zmeniť stratégiu očkovania na Slovensku. Výber účastníkov IP je náhodný, zo všetkých okresov, bez koncentrácie na obyvateľov väčších miest, zo všetkých vekových skupín, bez ohľadu na etnikum a s rovnomerným zastúpením oboch pohlaví. Posledný Imunologický prehľad v SR bol realizovaný v roku 2002.Odbor epidemiológie a Referát komunikačný ÚVZ SR