Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3608
Počet zobrazení obsahu : 20896267
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2018 (31. týždeň) Tlačiť E-mail
Piatok, 03. august 2018 12:08

woman_underwaterRegionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) naďalej odoberali kontrolné vzorky vody na kúpanie z bazénov na laboratórne vyšetrenie a vykonávali štátny zdravotný dozor (ďalej len „ŠZD“) na prevádzkovaných umelých a prírodných kúpaliskách. V prípade zistenia nedostatkov na kúpaliskách RÚVZ ukladali opatrenia na ich odstránenie. Pokračovalo aj monitorovanie kvality vody na kúpanie na prírodných vodných plochách, ktoré majú neorganizovanú rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa.

Na niektorých kúpaliskách bola návštevnosť v 31. týždni priemerná, na iných z dôvodu vysokých teplôt vysoká.PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY


V 31. týždni je na základe odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie na 15 prírodných kúpaliskách (ďalej len "PK") a nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

KRAJ

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ

(s organizovanou rekreáciou)

PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY
(s neorganizovanou rekreáciou)

BA

Zlaté Piesky, Kuchajda, Slnečné jazerá 

Vajnorské jazero, Čunovo, Rusovce – Candell, Veľký Draždiak, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Nové Košariská, Ivanka pri Dunaji

TT

 

Šulianske jazero, Štrkovisko Gbely Adamov, Bagrovisko Tomášikovo, Bagrovisko Čierna voda, Šintavské bane, VD Kráľová – Kaskády  

TN

 

Zelená voda – Nové Mesto nad Váhom, VN Nitrianske Rudno, Štrkovisko Horná Streda, VN Dubník I., VN Prusy, VN Stará Myjava

NR

 

APÁLI – mŕtve rameno Váhu Komárno, štrkoviskové jazero Kava, VN Duchonka, TONA Šurany

ZA

Liptovská Mara – Liptovský Trnovec 

VD Orava – ATC Slanica, VD Orava – Nábrežie – Námestovo, VD Orava – ATC Prístav, VD Orava – ATC Stará Hora, VD Orava – ATC JAMI

BB

Teplý vrch – Pláž Drieňok, Teplý vrch – Pláž ORMET, Zelená voda – Kurinec, Ružiná pri obci Divín, Plážové kúpalisko Tornaľa

Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richňavské jazero, Vindšachtské jazero, Krpáčovo – jazero, Ružiná pri obci Ružiná, Plážové kúpalisko – jazero, Belianske jazero, Klinger, Evičkino jazero, Kopanice, Tajch,  

PO

Veľká Domaša – Valkov, Veľká Domaša – Tíšava, PK Delňa

Veľká Domaša – Holčíkovce, Veľká Domaša – Poľany, Veľká Domaša – Dobrá, Veľká Domaša – Nová Kelča, Veľká Domaša – polostrov KRYM   

KE

Zemplínska Šírava – Medvedia hora, Zemplínska Šírava – Hôrka, Vinianske jazero

Ružín – Košice, Pod Bukovcom, Plážové kúpalisko JAZERO, Zemplínska Šírava – Biela hora, Zemplínska Šírava – Kamenec, Zemplínska Šírava – Paľkov, Palcmanská Maša, Ružín, Ružín – prítoky, Jazere Úhorná, Turzovské jazero

VN – vodná nádrž               ATC - autokemping           VD – vodné dielo         

Odbery vzoriek vôd na kúpanie pokračovali v 31. týždni napr. na lokalitách: Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richňavské jazero, Vindšachtské jazero, Zemplínska Šírava – Biela hora, Vinianske jazero, Zemplínska Šírava – Kamenec, Zemplínska Šírava – Paľkov, VN Kanianka, VN Nitrianske Rudno, Zelená voda – Nové Mesto nad Váhom.


Prekročenie mikrobiologického ukazovateľa kvality vody na kúpanie (
črevné enterokoky) bolo zistené na Štrkovisku Sekule.

Na základe vykonaného laboratórneho vyšetrenia najnovšieho odberu vzorky vody na kúpanie z prírodnej vodnej plochy Lipovina – Bátovce opätovne došlo k zvýšeniu počtu cyanobaktérií a prekročeniu ukazovateľa chlorofyl a. Vysoký výskyt cyanobaktérií bol zistený aj v RO Gazarka Šaštín StrážeVN Kanianka. Voda na uvedených lokalitách nevyhovuje hygienickým požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie a nie je vhodná na kúpanie zo zdravotných dôvodov.

Na základe posledných odberov vzoriek vôd na kúpanie pretrváva nevyhovujúca kvalita vody na GEČA, IZRA, Štrkovisko Čaňa, Rybníkoch Slovenská Volová a Laborci Humenné.UMELÉ KÚPALISKÁ


Povolenie na
prevádzku malo na konci 31. týždňa 176 kúpalísk (574 bazénov).


Do prevádzky boli v 31. týždni uvedené
Penzión KOTVA (27.7.2018), Kúpalisko v ŠRZ Drienok (30.7.2018) a LK Revúca (1.8.2018).


Vybavovanie žiadosti o povolenie prevádzky na kúpaciu sezónu (ďalej len „KS“) 2018
stále prebieha na Bazéne pri Penzióne Slanický dvor.


Ku prevádzkovaným kúpaliskám ďalej uvádzame:

  • Detský bazén na Kúpalisku TERMÁL s.r.o, Dolná Strehová je mimo prevádzky na základe rozhodnutie RÚVZ Veľký Krtíš.

  • Dňa 30.7 bol daný do prevádzky nový oddychový bazén v ThermalPark NITRAVA v Poľnom Kesove.

  • V prevádzke sú na Kúpalisku v ŠRZ Drienok tri bazény, pričom jeden bazén je dlhodobo mimo prevádzky.

  • Prevádzka Obecného kúpaliska v Strelníkoch je prerušená z technických dôvodov (uvoľnenie novej fólie vo veľkom bazéne).


V 31. týždni boli vykonaný Štátny zdravotný dozor (ďalej len „ŠZD“) napr. na kúpaliskách:
Vonkajší bazén v Rrekreačnom zariadení Pstružné, Vodný svet Číž, Dva vonkajšie letné bazény pri Hoteli Sitno Vyhne, Vodný raj Vyhne, Termálne kúpalisko Retro Thermal Diakovce, Kúpalisko Bretka. Taktiež boli vykonané aj kontrolné odbery vzoriek vody na kúpanie z bazénov na laboratórne vyšetrenie napr. na kúpaliskách: Kúpalisko Zelená žaba Trenčianske Teplice, Kúpalisko Remata, Kúpalisko Chalmová, Čajka v Bojniciach, LK Topoľčany, Plážové kúpalisko Žiar nad Hronom, LK sídl. III v Prešove, LK Sabinov, LK Vrútky.

Nedostatky pri ŠZD boli zistené v prevádzke bazénov na THERMALPARK-u Dunajská Streda a prevádzkovateľovi boli uložené nápravné opatrenia. Pri ŠZD na LK Hnúšťa a LK Tisovec sa objavili drobné nedostatky, ktoré prevádzkovateľ ihneď odstránil.


Prekročenie mikrobiologických ukazovateľov kvality vody na kúpanie
bolo preukázané na kúpaliskách:

  • Termálne kúpalisko Horné Saliby – prekročené ukazovatele črevné enterokoky a Escherichia coli v rekreačnom i črevné enterokoky v neplaveckom bazéne (odber zo dňa 24.7.2018),

  • Kúpalisko MŠK ISKRA Petržalka - prekročený ukazovateľ črevné enterokoky v strednom bazéne (odber zo dňa 23.7.2018),

  • Aquathermal Senec - prekročený ukazovateľ kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 ± 1°C v bazénoch B8 - veľká vírivka, B9 - malá vírivka, B12 - dojazdový bazén pre šmýkačky a B14 - vonkajšia vírivka (odber zo dňa 25.7.2018),

  • Oravice I. - prekročený ukazovateľ kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 ± 1°C v bazénoch (odber zo dňa 27.7.2018).

Na kúpaliskách boli nariadené nápravné opatrenia a vykonaný opakovaný odber vzoriek vody na kúpanie.


Stavebné úpravy (rekonštrukcie) prebiehajú v areáloch kúpalísk
: Kúpalisko Modrá perla Veľké Úľany; Termál centrum GALANDIA Galanta; LK Čalovec; Národné centrum vodného póla Nováky.


V prevádzke počas KS 2018 nebudú:
Vonkajší krytý bazén pri Penzióne Čachovo v Selce; vonkajší bazén pri Hoteli Polianka v Hornej Lehote - Krpáčove; Hotel GARDEN v Košickej Belej; LK Moldava n/Bodvou; LK TRITON v Košiciach; Hotel Legend; Termálne kúpalisko Katarína v Kremnici; Plážové kúpalisko Tornaľa - bazén.


Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku je možné nájsť na webovej stránke
www.uvzsr.sk (Najnovšie články a Kúpaliská – Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie) a na stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva.


ÚVZ SR pripravil Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike. V súčasnosti nie sú na národnej úrovni dostupné štatistické údaje o ochoreniach a o zdravotných ťažkostiach, ktoré by súviseli s nevyhovujúcou kvalitou vody na kúpanie na prírodných vodných plochách a kúpaliskách. Ak sa chcete do prieskumu zapojiť, kliknite prosím, na nižšie uvedený odkaz:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg9tHojR3hw_qaeBWDs6Tl95M2z8hHzbvb_-s_pE9Z-IOfLg/viewform?usp=sf_link .
 


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky