Informácia o výskyte škodlivých výrobkov - Výskyt Listeria monocytogenes v mrazenej sladkej kukurici a zeleninových zmesiach Tlačiť E-mail

Dňa 11. 7. 2018 boli Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z národného kontaktného bodu pre Rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá (RASFF) v Slovenskej republike zaslané zistenia k výskytu Listeria monocytogenes v mrazenej sladkej kukurici a zeleninových zmesiach obsahujúcich mrazenú kukuricu, ktoré boli dodané aj do SR - VOS HO&PE FAMILY s. r. o., Priemyselná ulica 1, 059 51 Poprad- Matejovce a Ryba Žilina, spol. s r.o., Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina. Príslušné regionálne veterinárne a potravinové správy vykonali v predmetných spoločnostiach úradné kontroly a zistili, že inkriminované výrobky boli distribuované v SR aj zariadeniam spoločného stravovania.

 

Na základe poskytnutých informácií Regionálne úrady verejného zdravotníctva so sídlom v SR začali dnešným dňom s výkonom kontrol v zariadeniach spoločného stravovania podľa poskytnutých distribučných zoznamov so zameraním sa na výskyt predmetných nevyhovujúcich výrobkov a overenie, príp. zabezpečenie ich stiahnutia z trhu.

 

Zároveň si dovoľujeme uviesť, že Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vydal dňa 3.7.2018 stanovisko, z ktorého vyplýva, že vypuknutie infekcií spôsobených invazívnou baktériou Listeria monocytogenes (L. monocytogenes), potvrdených sekvenáciou celého genómu (WGS) a spojených s konzumáciou mrazenej kukuricou a prípadne s inou zmrazenou zeleninou, sa od roku 2015 vyskytlo v piatich členských štátoch EÚ (Rakúsko, Dánsko, Fínsko, Švédsko a Spojené Kráľovstvo). K 15. júnu 2018 bolo hlásených 47 prípadov a 9 úmrtí súvisiacich s infekciou (úmrtnosť súvisiaca s nákazou 19 %). Analýza WGS z 29 izolátov L. monocytogenes nehumánneho pôvodu zistila, že sú úzko späté s viacnárodným humánnym klasterom L. monocytogenes sérotypu IVb, multilokusovej sekvencie typu 6 (ST6). Väčšina nehumánnych izolátov bola odobratá v roku 2017 zo sezónnych produktov: hlavne z mrazenej kukurice (13 vzoriek), mrazené zeleninové zmesi obsahujúce kukuricu (8 vzoriek), mrazeného špenátu (1) a mrazených zelených fazuliek (1).Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky