ÚVZ SR: Začali sme realizovať Imunologický prehľad v SR 2018, ktorým zistíme stav imunity slovenskej populácie Tlačiť E-mail
Piatok, 29. jún 2018 07:06

laboratory3Stav imunity populácie proti vybraným šiestim prenosným ochoreniam - osýpkam, mumpsu, ružienke a vírusovým hepatitídam typu A, B, C - ukáže Imunologický prehľad SR 2018. Od 1. júla 2018 začína Úrad verejného zdravotníctva SR s jeho realizáciou. Cieľom prehľadu je zároveň preverenie účinnosti súčasných očkovaní proti týmto ochoreniam. Výsledky Imunologického prehľadu 2018 (IP 2018) budú známe v decembri tohto roka. Hlavným koordinátorom IP 2018 je hlavný hygienik Slovenskej republiky a Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Realizáciu IP 2018 zabezpečí všetkých 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Výsledky imunologického prehľadu pomôžu prehodnotiť a v prípade potreby upraviť alebo zmeniť stratégiu očkovania v Slovenskej republike.


Základným cieľom Imunologického prehľadu je získať informácie do akej miery je zabezpečená kolektívna imunita, či očkovacie látky zabezpečujú tvorbu protilátok u očkovaných osôb a či je správne nastavený termín očkovania. Laboratórne budú vyšetrené séra od 4218 osôb, zapojí sa spolu 338 lekárov, z toho 123 všeobecných lekárov pre dospelých a 215 všeobecných lekárov pre deti a dorast.


Reprezentatívnosť vyšetrovanej vzorky osôb zabezpečuje výber na základe počtu obyvateľov v jednotlivých okresoch a krajoch, pričom sa zohľadnili počty obyvateľov v jednotlivých vekových skupinách. Rovnomerne budú zastúpené obe pohlavia vo veku od 1-69 rokov. Vzorku vyšetrovaných osôb tvorí 25 vekových skupín: 1-9 roční v jednoročných intervaloch, 20-39 roční v päťročných intervaloch a 40-69 roční v desaťročných intervaloch,“ povedal hlavný hygienik SR Ján Mikas.


Šesť prenosných ochorení


V rámci IP 2018 sa preverí úroveň kolektívnej imunity proti šiestim prenosným ochoreniam – osýpkam, mumpsu, ružienke (MMR), vírusovej hepatitíde A, vírusovej hepatitíde B a vírusovej hepatitíde C.


Administratívnou kontrolou očkovania k 31.8.2017 bola na celoslovenskej úrovni zistená zaočkovanosť pod 95 % v rámci základného očkovania proti MMR v ročníku narodenia 2015 (zaočkovanosť dosiahla 94,8 %). Na úrovni krajov sa nižšia ako 95 % zaočkovanosť zistila v rámci základného očkovania proti MMR v 15. – 18. mesiaci života (očkovanie prvou dávkou vakcíny): v ročníku narodenia 2015 v štyroch krajoch, v ročníku narodenia 2014 v dvoch krajoch, v ročníku narodenia 2013 v dvoch krajoch, v ročníku narodenia 2012 tiež v dvoch krajoch a v ročníku narodenia 2011 v jednom kraji. Na okresnej úrovni 95 % hranicu zaočkovanosti nedosiahlo 36 okresov Slovenska.


V prípade zaočkovanosti v 11. roku života (očkovanie druhou dávkou vakcíny), na celoslovenskej aj krajskej úrovni zaočkovanosť neklesla v kontrolovaných ročníkoch narodenia pod 95 %. Na okresnej úrovni hranicu 95 % nedosiahlo šesť okresov.


Závažnosť ochorenia na vírusovú hepatitídu typu A spočíva najmä v tom, že sa ľahko šíri a prechádza do epidémií. Vírusová hepatitída B patrí k závažným ochoreniam, ktoré môže spôsobovať vážne následky – chronickú hepatitídu, cirhózu pečene, hepatocelulárny karcinóm. Vírusová hepatitída C prechádza až v 80% do chronickej formy, pri ktorej môže prísť k ťažkému poškodeniu pečene, až k jej úplnému zlyhaniu.


Výsledky IP 2018 získané vyšetrovaním protilátkovej odpovede proti MMR a vírusovej hepatitíde B sú dôležité pre sledovanie účinnosti očkovania a vhodnú úpravu očkovacieho kalendára. Pri ochoreniach, ktoré nie sú súčasťou Národného imunizačného programu SR, umožní aktuálny stav imunity detí i dospelých odhadnúť ďalší vývoj chorobnosti, prípadne aj úpravu, naplánovanie a zabezpečenie potrebných preventívnych opatrení a liečby.


Od odberu krvi po výsledky


Odbery krvi zo žily budú všeobecní lekári pre deti a dorast a všeobecní lekári pre dospelých vykonávať počas pracovných dní - od pondelka do štvrtka.

U detí vo veku 1-5 rokov sa odoberie 4,5 ml krvi, u detí 6 ročných a starších a u dospelých sa odoberie 9 ml krvi.


Vo vekovej skupine 1-5 ročných detí bude pre každý vek vyšetrených 222 osôb, v skupine 6-19 ročných bude pre každý vek vyšetrených 111 osôb a vo vekovej skupine 40-69 ročných, bude pre každý vek vyšetrených 222 osôb.


Odbery a transporty vzoriek krvi budú prebiehať od začiatku júla do septembra 2018, v septembri a v októbri 2018 sa vzorky laboratórne vyšetria. Sumarizovanie, vyhodnocovanie a štatistické spracovávanie prebehne v októbri a novembri. Výsledky IP 2018 by mali byť známe v decembri 2018.


Zdravotné výhody

,,Každý, kto sa na imunologickom prehľade zúčastní, získa viacero zdravotných výhod. Predovšetkým zistí, či má protilátky proti sledovaným prenosným ochoreniam a či má vyššie riziko ochorieť na tieto ochorenia. Výsledky vyšetrenia ukážu, či nepotrebuje napríklad očkovanie alebo liečbu. V prípade, ak nie je účastník IP 2018 imúnny, môže mu lekár odporučiť očkovanie“, povedal hlavný hygienik SR.


Posledný imunologický prehľad sa v Slovenskej republike realizoval v roku 2002. ,,Imunitný prehľad spred pätnástich rokov preukázal dostatočnú kolektívnu imunitu a potvrdil, že schémy očkovania proti všetkým infekčným ochoreniam boli v rámci pravidelného povinného očkovania nastavené správne. V súvislosti so zvyšujúcim sa rizikom zavlečenia prenosných ochorení na územie Slovenskej republiky, napríklad z dôvodu cestovania osôb za prácou alebo za turistikou i s poklesom úrovne zaočkovanosti detskej populácie na hranicu 95 %, resp. pod túto hranicu u niektorých typov povinného očkovania, bolo rozhodnutie o realizácii imunologických prehľadov nevyhnutné,“ zdôraznil hlavný hygienik SR.