Som účastník Imunologického prehľadu v SR 2018: Aké mám z toho výhody? Tlačiť E-mail
Piatok, 29. jún 2018 07:01

medicDeťom i dospelým sa na laboratórne vyšetrenie hladiny protilátok proti vybraným infekčným ochoreniam odoberie v ambulanciách všeobecných lekárov malé množstvo krvi zo žily. Odber krvi môžu pediatri a všeobecní lekári pre dospelých vykonať iba po poskytnutí úplného poučenia a podpísaní informovaného súhlasu účastníkom Imunologického prehľadu v SR 2018 (IP 2018), respektíve jeho zákonným zástupcom.


Účastník imunologického prehľadu získa viaceré zdravotné výhody. Bude mať podrobnú informáciu o stave svojej imunity proti sledovaným ochoreniam, či má alebo nemá vyššie riziko ochorieť na osýpky, mumps, ružienku či vírusovú hepatitídu A, B a C. Takisto dostane informáciu o prípadnej potrebnej zdravotnej starostlivosti, napríklad o odporúčanom očkovaní alebo o nevyhnutnej liečbe.


„Účastníci Imunologického prehľadu 2018 budú vybraní na základe náhodne stratifikovaného výberu, zo všetkých okresov, bez koncentrácie na obyvateľov väčších miest, zo všetkých vekových skupín, bez ohľadu na etnikum a pri rovnomernom zastúpení obidvoch pohlaví. Podkladom pre výber 4218 ľudí sú osoby evidované u vybraných zmluvných lekárov, a to pediatrov a všeobecných lekárov pre dospelých,“
povedal hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas s tým, že počet účastníkov IP 2018 bol zosúladený s metodikou imunologického prehľadu uskutočneného na Slovensku v roku 2002.


Odber krvi až po podpísaní informovaného súhlasu


Deťom i dospelým sa na laboratórne vyšetrenie hladiny protilátok proti vybraným infekčným ochoreniam odoberie v ambulanciách všeobecných lekárov malé množstvo krvi zo žily (deti od 1-5 rokov 4,5 ml krvi a 6-roční, starší a dospelí 9 ml krvi). Pre vyšetrovanú osobu to neznamená prakticky žiadne riziko poškodenia zdravia, riziko komplikácií spojených s odberom krvi sa vo všeobecnosti považuje za minimálne. Ak by predsa len došlo ku komplikáciám, lekár musí zabezpečiť potrebnú zdravotnú starostlivosť v súlade s aktuálnymi štandardnými postupmi a odbornými odporúčaniami, vrátane príslušných hlásení a postupov v prípade poškodenia zdravia.


Odber krvi môžu pediatri a všeobecní lekári pre dospelých vykonať iba po poskytnutí úplného poučenia a podpísaní informovaného súhlasu účastníkom IP 2018, respektíve jej zákonným zástupcom. Pri podávaní informácie pred odberom krvi je osoba, respektíve jej zákonný zástupca, oboznámená o význame stanovenia hladiny protilátok proti vybraným prenosným ochoreniam.


Ochrana osobných údajov bude zabezpečená


Účastník, respektíve jeho zákonný zástupca, má možnosť klásť lekárovi akékoľvek otázky vo vzťahu k uvedeným informáciám a bude mať dostatočný časový priestor na ich pochopenie, zváženie a prijatie slobodného rozhodnutia o účasti v IP 2018. Pri realizácii imunologického prehľadu bude zabezpečená ochrana osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi. Vyšetrenie odobranej vzorky krvi a následné spracovanie získaných výsledkov pre potreby tohto imunologického prehľadu bude uskutočňované pod prideleným individuálnym kódovým číslom. Odobratá krv nebude použitá na vykonanie iných vyšetrení okrem tých, ktoré sú predmetom IP.


„Odbery vzoriek krvi budú realizované v ambulanciách všeobecných lekárov v mesiacoch júl až september 2018. Vyšetrenie protilátok proti určeným prenosným ochoreniam v rámci IP 2018 bude prebiehať v NRC pre MMR pri ÚVZ SR v Bratislave a na Špecializovanom pracovisku pre vírusové hepatitídy RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici. Výsledky vyšetrení budú následne štatisticky spracované. Zabezpečená bude ochrana osobných údajov. Všeobecní lekári oboznámia účastníkov IP 2018, resp. ich zákonných zástupcov s výsledkom sérologického vyšetrenia ako aj s postupom a zabezpečením potrebnej zdravotnej starostlivosti v prípade zistenia patologických alebo neočakávaných nálezov realizovaných sérologických vyšetrení, ako aj s možnosťou očkovania,“
vysvetlil hlavný hygienik SR.


Celoslovenské výsledky IP 2018 by mali byť známe koncom roka 2018.