Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3814
Počet zobrazení obsahu : 22135396
Závery zo školenia pracovníkov poradní na odvykanie od fajčenia pri RÚVZ Tlačiť E-mail

Závery z odborného seminára:

 

Školenie pracovníkov poradní na odvykanie od fajčenia pri RÚVZ v metodike práce s manuálom pre poradne, školenie operátorov telefonickej linky na odvykanie od fajčenia - Quitline.

 

Seminár sa konal dňa  12. júla 2007 na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave.  Odborný seminár bol organizovaný  Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, občianskym združením Stop fajčeniu, Kanceláriou WHO na Slovensku a Národnou koalíciou pre kontrolu tabaku v SR.

Okrem prezentácií garantov projektu v prvej časti programu, veľký  význam pre prax  mala práca v dvoch paralelných PracovnÝCH   skupinÁCH   "A"   "B".

 

Prácu v skupine "A" - Skupinové techniky poradenstva na odvykanie od fajčenia, individuálne poradenstvo a komunikácia v poradenstve koordinovali PhDr. Róbert Ochaba, MPH a Mgr. Elena Lisá, PhD.

Prácu v skupine B - Telefonické poradenstvo, zásady a podmienky poradenstva, etické aspekty, farmakologická liečba koordinovali MUDr. Elena Kavcová, PhD., MUDr. Tibor Baška, PhD., Mgr. Andrea Šimorová.

 

Závery z pracovnej skupiny A:

  1. Je potrebné rozvíjať skupinové poradenstvo na odvykanie od fajčenia v rámci činnosti RÚVZ, kde spolupôsobí tlak skupiny, skupinová dynamika a zvyšuje sa motivácia vytrvať v rozhodnutí stať sa nefajčiarom.

  2. Na realizáciu skupinového poradenstvo je potrebné žiadať o finančné prostriedky grantové organizácie, predovšetkým však Protidrogový fond.

  3. V rámci výkonu individuálneho poradenstva je potrebné personálne posilniť poradne na odvykanie od fajčenia vyškolenými odborníkmi, ktorí sa budú v rámci odbornej poradenskej činnosti venovať iba odvykaniu od fajčenia.

  4. Negatívom v rámci činnosti RÚVZ je kumulácia poskytovania viacerých druhov poradenstva jedným odborníkom.

 

Závery z pracovnej skupiny B:

1.   Zaviesť spoluprácu pneumológov a  pracovníkov RÚVZ, kde poradenstvo v regióne pre fajčiarov budú poskytovať pracovníci RÚVZ a pneumológovia regiónu poskytovať farmakologickú liečbu tabakovej závislosti.

2.   Zavádzať poskytovanie špecializovaného telefonického poradenstva s cieľom poskytovania informácií a zvýšenia motivácie prestať fajčiť.

3.   Malo by sa zlepšiť priestorové a materiálno-technické vybavenie poradní, kde sa poskytuje poradenstvo.

4.   V súvislosti s poskytovaním odborného telefonického poradenstva je potrebné uchádzať sa o finančné prostriedky z grantových organizácií.

5.   Pri poskytovaní poradenskej starostlivosti rozvíjať spoluprácu so Slovenskou lekárskou spoločnosťou a predovšetkým so Slovenskou spoločnosťou praktických lekárov a hlavným odborníkom MZ SR pre pneumológiu.

 

Vypracovali:  PhDr. Róbert Ochaba, MPH - skupina "A"

MUDr. Elena Kavcová, PhD. - skupina "B"