Stanovisko k bisfenolu A PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Utorok, 15. máj 2018 10:54

Bisfenol A sa používa pri výrobe určitých druhov materiálov a predmetov ako napr.  polykarbonátové plastové fľaše, povrchové úpravy lakov a náterov. Použitie bisfenolu A je obmedzené nariadením Komisie (EU) č. 10/2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami , ktoré ustanovuje špecifický migračný limit (SML) na úrovni 0,6 mg/kg potraviny alebo potravinového simulátora. Po poslednom  prehodnotení vedeckého stanoviska Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) v roku 2011 bolo používanie bisfenolu A zakázané pri výrobe polykarbonátových (PC) dojčenských fliaš pre deti do 1 roku života.


V roku 2012 bolo na žiadosť Európskej Komisie začaté nové prehodnotenie vedeckého stanoviska a v roku 2016 bolo publikované nové vedecké stanovisko (EFSA Journal 2016; 14(10):4580), pri príprave ktorého boli brané do úvahy nové toxikologické údaje umožňujúce presnejšiu špecifickú extrapoláciu údajov zo zvierat na ľudí. Definovaný bol nový prijateľný denný príjem (TDI) na úrovni 4 µg/kg/bw (telesná hmotnosť).  V stanovisku je uvedené, že najviac rizikové skupiny obyvateľov, ktorými sú dojčatá, deti a mladiství sú exponované bisfenolom A zo stravy pod úrovňou TDI. Ďalšími zdrojmi bisfenolu A sú vzduch, kozmetika a termo papier ale aj povrchové úpravy a nátery kovových obalových materiálov, ktorých použitie sa zvyšuje.


Po takmer 8 ročnom hodnotení rizika tejto látky bolo na základe zásady preventívnosti (predbežnej opatrnosti) uvedenej v článku 7 nariadenia (ES) č. 178/2002 prijaté nariadenie Komisie (EÚ) č. 2018/213.


Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2018/213 o používaní bisfenolu A v lakoch a náteroch určených na styk s potravinami a o zmene nariadenia (EÚ) č. 10/2011, pokiaľ ide o používanie danej látky v plastových materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami definuje špecifický migračný limit (SML) pre bisfenol A v plastových výrobkoch na úrovni 0,05 mg/kg potraviny pričom bisfenol A sa nesmie používať na výrobu polykarbonátových (PC) pohárov a fliaš pre dojčatá a malé deti.


Migrácia bisfenolu A do potravín alebo na potraviny z lakov alebo náterov aplikovaných na materiály a predmety nesmie presiahnuť špecifický migračný limit 0,05 mg/kg potravín. Nepovoľuje sa migrácia bisfenolu A z lakov a náterov aplikovaných na materiály alebo predmety špecificky určené na styk s počiatočnou dojčenskou výživou, následnou dojčenskou výživou, potravinami spracovanými na báze obilnín, detskými potravinami, potravinami na osobitné lekárske účely vyvinutými na uspokojenie výživových potrieb dojčiat a malých detí alebo mliečnymi nápojmi a podobnými výrobkami určenými pre malé deti, ako sa uvádza v nariadení (EÚ) č. 609/2013.


Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2018/213 sa uplatňuje od 6. septembra 2018 pričom materiály a predmety ošetrené lakom alebo náterom a plastové materiály a predmety, ktoré boli zákonne umiestnené na trh pred 6. septembrom 2018 môžu zostať na trhu až do vypredania zásob.


Podnikateľské subjekty (výrobcovia plastov, spracovatelia plastov ako aj výrobcovia konzerv a túb, na ktorých povrchovú úpravu ako používa látka bisfenol A) budú povinný prehlasovať zhodu ich výrobkov s novo definovaným špecifickým migračným limitom 0,05 mg/kg potraviny alebo potravinového simulátora.


Obsah písomného vyhlásenia pre nátery aplikované na materiály a predmety je uvedený v prílohe I nariadenie Komisie (EÚ) č. 2018/213:


Písomné vyhlásenie musí obsahovať tieto informácie:

1.   totožnosť a adresu prevádzkovateľa podniku, ktorý vystavuje vyhlásenie o zhode;

2.   totožnosť a adresu prevádzkovateľa podniku, ktorý vyrába alebo dováža plastový materiál alebo predmet ošetrený náterom;

3.   totožnosť materiálu alebo predmetu ošetreného lakom alebo náterom;

4.   dátum vyhlásenia;

5.  potvrdenie, že lak alebo náter aplikovaný na materiál alebo predmet spĺňa obmedzenia stanovené v článku 2 tohto nariadenia a požiadavky stanovené v článkoch 3, 15 a 17 nariadenia (ES) č. 1935/2004;

6.   špecifikácie súvisiace s používaním materiálu alebo predmetu ošetreného náterom, napríklad:

a)   typ alebo typy potravín, s ktorými majú prichádzať do styku;

b)   čas a teplotu ošetrenia a skladovania pri styku s potravinami;

c)   najvyšší pomer povrchovej plochy a objemu, pri ktorom bol overený súlad podľa článkov 17 a 18 nariadenia (EÚ) č. 10/2011, alebo rovnocennú informáciu.


Prevádzkovatelia podnikov na požiadanie príslušného vnútroštátneho orgánu poskytnú primeranú podkladovú dokumentáciu na preukázanie zhody s písomným vyhlásením uvedeným v odseku 1. Takáto podkladová dokumentácia sa poskytne bezodkladne a v každom prípade najneskôr 10 dní od prijatia požiadavky. Dokumentácia musí obsahovať podmienky a výsledky testovania, výpočty vrátane modelovania, ďalšiu analýzu a dôkazy o bezpečnosti alebo odôvodnenie dokazujúce zhodu.


Je potrebné zdôrazniť, že bisfenol A sa používa ako monomér iba na výrobu polykarbonátových plastových obalov (žiadnych iných) a môže sa používať v lakoch a náteroch na vnútornej strane hliníkových túb alebo potravinových konzerv.


Značenie plastových obalových materiálov alebo výrobkov číselným údajom neposkytuje pre spotrebiteľa žiadne informácie o bezpečnosti plastového obalu alebo výrobku. Pod číselným označením 7 sa rozumie široká škála iných typov plastov alebo kombinácia rôznych materiálov (napr. kašírované obalové materiály zložené z dvoch alebo viacerých typov plastov alebo napr. papier/plast), pre ktoré nie sú legislatívne definované číselné označenia.


Pod číselné označenie 7 spadá aj plast nazývaný polykarbonát (označený aj skratkou PC) , ktorý sa používa na výrobu plastových fliaš, formičiek alebo nádob do watercoolerov.


Spotrebitelia sa však mylne domnievajú, že akýkoľvek obalový materiál označený číselným údajom 7 je nebezpečný. 

Vypracoval: Odbor hygieny, výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov

Posledná úprava Štvrtok, 17. máj 2018 12:35