Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3823
Počet zobrazení obsahu : 22188746
Odborný seminár pre RÚVZ na Slovenskej zdravotníckej univerzite 12. 7. 2007 Tlačiť E-mail

Dňa 12.7.2007 sa na SZU v Bratislave konal odborný seminár pre pracovníkov RÚVZ, zameraný na metodiku práce s manuálom pre poradne na odvykanie od fajčenia. Manuál vznikol v rámci spoločného projektu občianskeho združenia Stop fajčeniu, Úradu verejného zdravotníctva SR, Kancelárie WHO na Slovensku a Národnej koalície na kontrolu tabaku v SR s názvom: "Vypracovanie a implementácia komunikačnej, vzdelávacej a informačnej stratégie v oblasti prevencie a kontroly tabaku na Slovensku". Tento projekt korešponduje so zámermi Národného programu boja proti drogám na obdobie rokov 2004 - 2008 a má za svoj hlavný cieľ znižovať dopyt po tabakových výrobkoch.

 

            Odborný seminár otvoril PhDr. Róbert Ochaba, ktorý predniesol úvodné slovo riaditeľa Úradu verejného zdravotníctva SR doc. MUDr. Ivana Rovného, PhD., MPH. Na podujatí vystúpili s príspevkami zástupcovia z Generálneho sekretariátu Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog, z Kancelárie WHO na Slovensku a mimovládnych organizácií.

            Popoludní bol seminár rozdelený na dve pracovné skupiny, ktoré koordinovali odborníci z ÚVZ SR, Univerzity Komenského, Jesseniovej lekárskej fakulty a RÚVZ.

 

 

Príspevky, ktoré odzneli na seminári:

 

1.   Otvorenie - doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH - riaditeľ ÚVZ SR v zastúpení PhDr. Róberta Ochabu, MPH, vedúceho Centra kontroly tabaku, ÚVZ SR

 

2.   Programy na kontrolu tabaku v Európe - súčasné priority - MUDr. Darina Sedláková, MPH, riaditeľka kancelárie WHO na Slovensku

 

3.   Národná protidrogová stratégia - Ing. Zuzana Zelenková, Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog, Úrad vlády SR

 

4.   Mimovládne organizácie a kontrola tabaku - Mgr. Peter Šťastný, riaditeľ občianskeho združenia Stop fajčeniu

 

5.   Participácia Národnej koalície pre kontrolu tabaku na projektoch podpory nefajčenia - súčasný stav a možnosti  - MUDr. Tibor Baška, PhD., vedúci oddelenia epidemiologie Ústavu verejného zdravotníctva JLF UK

 

6.   Úloha poradní na odvykanie od fajčenia pri RÚVZ - PhDr. Róbert Ochaba, MPH, vedúci Centra kontroly tabaku na Úrade verejného zdravotníctva SR

 

Príspevky z workshopu:

1.   Skupinová práca pri odvykaní od fajčenia - Prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc., Mgr. Elena Kretová - Lisá, PhD., Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského

 

2.   Materiálno - technické a priestorové vybavenie poradne odvykania od fajčenia - Mgr. Andrea Šimorová, RÚVZ Trnava