Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 2978
Počet zobrazení obsahu : 16013343
ÚVZ SR: Dokončujeme prípravu Imunologických prehľadov Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 05. apríl 2018 23:00

V januári 2018 sa na Ministerstve zdravotníctva SR konala tlačová konferencia ministra zdravotníctva SR a hlavného hygienika SR v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou vo výskyte osýpok v SR a epidemiologickou situáciou vo výskyte vírusovej hepatitídy A. V tejto súvislosti bolo oznámené, že v Slovenskej republike sa v roku 2018 zrealizujú Imunologické prehľady s cieľom zistiť informácie o aktuálnom stave imunity obyvateľstva voči vybraným infekčným ochoreniam. V posledných rokoch je v SR zaznamenaný postupný nárast počtu rodičov, ktorí odmietajú povinné očkovanie svojich detí. Prejavilo sa to na poklese zaočkovanosti detskej populácie, ktorá v minulosti dosahovala úroveň 98-99 %. V súčasnosti sa celoslovenská zaočkovanosť detskej populácie pohybuje pri niektorých druhoch povinného očkovania na hranici 95 %, menej priaznivá situácia je na krajskej, resp. okresnej úrovni.

Posledné imunologické prehľady boli v SR vykonané v roku 2002. „Výsledky posledných imunologických prehľadov z roku 2002 preukázali dostatočnú kolektívnu imunitu a správne nastavenie jednotlivých schém očkovania proti všetkým infekčným ochoreniam zaradeným v rámci pravidelného povinného očkovania. Avšak vzhľadom na zväčšujúce sa riziko zavlečenia prenosných ochorení na územie SR ako aj na pokles zaočkovanosti detskej populácie v SR na hranicu 95% u vybraných druhoch povinného očkovania, bolo nevyhnutné prijať rozhodnutie o realizácii imunologických prehľadov", hovorí Ján Mikas, hlavný hygienik SR.

Koordinátorom imunologických prehľadov v SR je Úrad verejného zdravotníctva SR. Organizačne budú zabezpečené prostredníctvom regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR. Ministrom zdravotníctva SR bola zriadená Pracovná skupina pre imunologické prehľady, ktorá navrhla základné kroky realizácie imunologických prehľadov. Odbery klinických vzoriek budú realizovať vybraní všeobecní lekári pre deti a dorast a všeobecní lekári pre dospelých lekári. Laboratórne vyšetrenie vykonajú príslušné mikrobiologické laboratóriá.

„Realizácia imunologických prehľadov je náročná, a preto si aj ich dôsledná príprava vyžaduje určitý potrebný čas. Imunologické prehľady sa v roku 2018 vykonajú na reprezentatívnej vzorke populácie SR. Vyšetrí sa približne 4 200 osôb, rovnomerne z celého územia, t. j. zo všetkých okresov, bez koncentrácie na obyvateľov väčších miest, zo všetkých vekových skupín, bez ohľadu na etnikum a pri rovnomernom zastúpení oboch pohlaví. Do imunologických prehľadov budú zahrnuté nasledovné prenosné ochorenia: osýpky, mumps, ružienka, vírusová hepatitída A, vírusová hepatitída B, vírusová hepatitída C", pokračuje Mikas.

V súčasnosti sa dokončuje Metodické usmernenie hlavného hygienika SR na realizáciu imunologických prehľadov v SR v roku 2018. Toto usmernenie obsahuje metodiku výberu osôb, metodiku odberu a laboratórneho vyšetrenia vzoriek krvi na vyšetrenie protilátok proti prenosným ochoreniam. Určené boli mikrobiologické laboratóriá, ktoré budú zodpovedné za vyšetrenie vzoriek, mechanizmus skladovania a transportu odobratých vzoriek krvi a metodika štatistického spracovania laboratórnych výsledkov.

„O začiatku realizácie imunologických prehľadov 2018 v SR budeme verejnosť včas informovať. Pre ich úspešnú realizáciu bude nevyhnutná spolupráca so všeobecnými lekármi pre deti a dorast a všeobecnými lekármi pre dospelých. Rozhodujúca však bude aktívna účasť a spolupráca osôb, od ktorých sa budú odoberať klinické vzorky. Predpokladáme, že zrealizovaním imunologických prehľadov získame dôležité informácie o stave imunity populácie proti vybraným prenosným ochoreniam. Výsledky imunologických prehľadov budú tvoriť podklady pre prípadné zmeny v očkovacej schéme alebo potvrdia súčasnú vakcinačnú stratégiu v SR. Prioritnou úlohou je udržanie vysokej úrovne kolektívnej ochrany u ochorení zaradených do Národného imunizačného programu SR", konštatuje Mikas.

 

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD, v.r.
hlavný hygienik Slovenskej republiky