Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 12. kalendárny týždeň 2018 Tlačiť E-mail
Piatok, 23. marec 2018 12:14

chripkaV 12. kalendárnom týždni 2018 bolo hlásených 53 436 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 842,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 7,9 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Trnavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 5 169,2/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 271 osôb, čo predstavuje 2,4 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (648). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (384) a  pneumónie (239).

Ochorenia hlásilo 60 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 50 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 12. kalendárnom týždni 2018 hlásených 5 790 ochorení (chorobnosť 199,6/100 000), čo predstavuje 10,8 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť poklesla o 21,9 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trenčianskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 až 5 ročných (614,0/100 000).
 

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 12. kalendárnom týždni 2018 hlásené spolu v 23 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o:

-     15 materských škôl (štyri v Žilinskom kraji, štyri v Košickom kraji, tri v Trenčianskom kraji, tri v Prešovskom kraji, jedna v Trnavskom kraji),

-     osem základných škôl (päť v Prešovskom kraji, dve v Košickom kraji a jedna v Trenčianskom kraji).
 

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 12. kalendárnom týždni 2018 vyšetrených spolu 74 nazofaryngeálnych výterov a 33 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 42 pozitívnych. Z toho sa potvrdil:   

-     v 24 prípadoch vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,

-     v ôsmich prípadoch vírus chrípky B/Phuket/3073/2013-like,

-     v troch prípadoch vírus chrípky A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09-like,

-     v troch prípadoch vírus chrípky A/H1pdm09,

-     v dvoch prípadoch adenovírus,

-     v jednom prípade vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,

-     v jednom prípade vírus chrípky B/Brisbane/60/2008-like virus.
 

V 12. k. t. 2018 sa z celkového množstva 107 vyšetrených vzoriek biologického materiálu v 40 prípadoch potvrdila prítomnosť vírusu chrípky alebo protilátok proti  nemu, čo predstavuje 37,4 % vyšetrených vzoriek. V chrípkovej etiológii dominoval vírus chrípky B (82,5 %) v porovnaní s vírusom chrípky A (17,5 %).

Od začiatku chrípkovej sezóny 2017/2018 bolo vo virologických laboratóriách  úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 1 811 vzoriek biologického materiálu (1 196 nazofaryngeálnych výterov a 615 dvojíc sér), z toho sa potvrdil:

-     213 x vírus chrípky B/Phuket/3073/2013-like virus,

-     216 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,

-     49 x adenovírus,

-     45 x vírus chrípky A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09-like

-     23 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,

-     16 x vírus chrípky A/H1pdm09,

-     7 x vírus chrípky A/H3,

-     9 x respiračný syncyciálny vírus,

-     7 x Mycoplasma pneumoniae,

-     5 x vírus chrípky B/Brisbane/60/2008-like virus,

-     1 x vírus chrípky A/HongKong/4801/2014/H3N2/-like virus,

-     3 x vírus parachrípky (graf 3).
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.
 

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 12. kalendárnom týždni 2018 

tab


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu
 

V 12. kalendárnom týždni 2018 bol hlásený jeden prípad SARI. Išlo o 65 ročnú ženu z Nitrianskeho kraja, ktorej ochorenie skončilo úmrtím.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2017/2018 bolo doteraz nahlásených spolu 41 prípadov SARI, z toho sa u 21 pacientov laboratórnym vyšetrením potvrdila prítomnosť vírusu chrípky. V dvanástich prípadoch išlo o vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie, v ôsmich prípadoch išlo o vírus chrípky A/H1pdm09 a v jednom prípade o vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie. V deviatich prípadoch ochorenie skončilo úmrtím, z toho u piatich zomrelých sa potvrdil vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie a u jedného sa potvrdil vírus chrípky A/H1pdm09.
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-     www.flunewseurope.org,

-     http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2016/2017 a 2017/2018

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2017/2018

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2017/2018
graf3 Záver:

V 12. kalendárnom týždni chorobnosť na ARO klesla vo všetkých krajoch Slovenskej republiky s výnimkou Prešovského kraja, kde sa udržala na rovnakej úrovni. Chorobnosť na CHPO klesla vo všetkých krajoch Slovenskej republiky a aj vo všetkých vekových skupinách. Chorobnosť na ARO klesla o 7,9 % a chorobnosť na CHPO klesla o 21,9 %. Z jednotlivých krajov boli hlásené už len sporadické epidémie chrípky. V chrípkovej etiológii dominoval vírus chrípky B (82,5 %) v porovnaní s vírusom chrípky A (17,5 %). Z dôvodu zvýšeného výskytu ARO bol prerušený výchovno-vzdelávací proces v 23 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Hlásený bol jeden nový prípad závažného akútneho respiračného ochorenia (SARI).Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky