Žiadosť o vydanie rozhodnutia na zavedenie nového technologického postupu v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Tlačiť E-mail

 Vydávanie rozhodnutí

na zavedenie nového technologického postupu v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


ÚVZ SR vydáva rozhodnutia na:

-     automat na predaj nepasterizovaného kravského mlieka,

-     samoobslužný automat na lisovanie a podávanie čerstvej šťavy,

-     automat na pečenie a predaj pizze,

-     výroba zmrzlinových roliek na špeciálnom zariadení,S podaním žiadosti je potrebné zdokladovať nasledovné:
 

-     technická dokumentácia s podrobným popisom technológie k posudzovanému zariadeniu / automatu s príslušnou fotodokumentáciou a technickými náčrtmi typového vyhotovenia - v slovenskom jazyku,

-     návod na použitie - obsluhu posudzovaného zariadenia / automatu - v slovenskom jazyku,

    stručný popis posudzovaného zariadenia / automatu - najmä jeho umiestnenie (napr. v interiéri - už v schválených potravinárskych prevádzkach, obchodných centrách a pod.), napojenie na elektrický zdroj, napojenie na zdroj pitnej vody, odstraňovanie odpadov, kontrola a zabezpečenie chladiaceho reťazca (ak je nevyhnutný pre jeho správne fungovanie), kontrola zo strany zodpovedného prevádzkovateľa (napr. ako často, akým spôsobom, kontrola používaných surovín, monitorovanie teploty, zdravotná neškodnosť konečných výrobkov, údržba a čistenie - tzn. hygienicko-sanitačný režim zariadenia/ automatu),

-     certifikát potvrdzujúci súlad s požiadavkami platnej legislatívy z hľadiska materiálového vyhotovenia (vyhlásenie o zhode podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a o zrušení smerníc 80/590/EHS a 89/109/EHS alebo posudok z Národného referenčného laboratória (NRL) pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade).Žiadosť o vydanie rozhodnutia na zavedenie nového technologického postupu v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 (rtf)