Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3681
Počet zobrazení obsahu : 21265224
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 8. kalendárny týždeň 2018 Tlačiť E-mail
Piatok, 23. február 2018 14:28

V 8. kalendárnom týždni 2018 bolo hlásených 103 074 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 4 597,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 6,9 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 7 361,4/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 2 612 osôb, čo predstavuje 2,5 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (1 509). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (559) a otitídy (544).

Ochorenia hlásilo 49 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 37 % všeobecných lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 8. kalendárnom týždni 2018 hlásených 19 540 ochorení (chorobnosť 871,6/100 000), čo predstavuje 18,9 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť poklesla o 8,4 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 6 až 14 ročných (2 192,2/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 8. kalendárnom týždni 2018 hlásené spolu v 355 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o:

- jedny jasle v Nitrianskom kraji
- 137 materských škôl (36 v Prešovskom kraji, 35 v Trnavskom kraji, 31 v Košickom kraj, 24 v Nitrianskom kraji, sedem v Žilinskom kraji, dve v Banskobystrickom kraji a dve v Bratislavskom kraji),
- 187 základných škôl (76 v Prešovskom kraji, 62 v Košickom kraji, 24 v Nitrianskom kraji, 23 v Trnavskom kraji a dve v Bratislavskom kraji),
- 30 stredných škôl (15 v Košickom kraji, 10 v Prešovskom kraji, 5 v Nitrianskom kraji).

Z dôvodu zvýšeného výskytu ARO bol vydaný, respektíve naďalej platil, zákaz návštev v 32 zariadeniach. Išlo o:

- 24 zdravotníckych zariadeniach

- osem v Bratislavskom kraji (nemocnica Ružinov, nemocnica Kramáre, nemocnica Petržalka, nemocnica Staré Mesto, nemocnica Malacky, Národný ústav detských chorôb, Národný ústav srdcovocievnych chorôb, Národný onkologický ústav),
- päť v Trenčianskom kraji (Považská Bystrica, Ilava, Bojnice, Handlová, Partizánske)
- jedno v Nitrianskom kraji (NsP Topoľčany),
- štyri v Prešovskom kraji (nemocnica Prešov, Kežmarok, nemocnica Svidník, nemocnica Stará Ľubovňa),
- šesť ústavných zariadení v Trnavskom kraji (Dunajská Streda, Skalica, Hlohovec, Trnava, Piešťany, Galanta)

- osem zariadení pre seniorov

- tri v Nitrianskom kraji (Komárno, Nitra, Topoľčany),
- jedno v Žilinskom kraji (Bytča - Hrabové).
- v štyroch v Trnavskom kraji (okres Trnava, Piešťany, Hlohovec, Galanta)

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt."

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 8. kalendárnom týždni 2018 vyšetrených spolu 130 nazofaryngeálnych výterov a 38 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 72 pozitívnych. Z toho:

- v 31 prípadoch vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,
- v 25 prípadoch sa potvrdil vírus chrípky B/Phuket/3073/2013-like,
- v štyroch prípadoch vírus chrípky A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09-like,
- v štyroch prípadoch vírus chrípky A/H1pdm09-like,
- v štyroch prípadoch vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie
- v troch prípadoch adenovírus,
- v jednom prípade vírus parachrípky.

V 8. k. t. 2018 sa z celkového množstva 168 vyšetrených vzoriek biologického materiálu v 68 prípadoch potvrdila prítomnosť vírusu chrípky alebo protilátok proti nemu, čo predstavuje 40,5 % vyšetrených vzoriek. Dominoval vírus chrípky B (82,4 %) v porovnaní s vírusom chrípky A.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2017/2018 bolo vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 1 201 vzoriek biologického materiálu (733 nazofaryngeálnych výterov a 468 dvojíc sér), z toho sa potvrdil:

- 152 x vírus chrípky B/Phuket/3073/2013-like virus,
- 80 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,
- 35 x adenovírus,
- 26 x vírus chrípky A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09-like,
- 12 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,
- 10 x vírus chrípky A/H1pdm09,
- 6 x vírus chrípky A/H3,
- 8 x respiračný syncyciálny vírus,
- 5 x Mycoplasma pneumoniae,
- 3 x vírus chrípky B/Brisbane/60/2008-like virus,
- 1 x vírus chrípky A/HongKong/4801/2014/H3N2/-like virus,
- 3 x vírus parachrípky (graf 3).

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 8. kalendárnom týždni 2018

tabulka

 

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 8. kalendárnom týždni 2018 bolo hlásených osem prípadov SARI, ktoré sa vyskytli :

- v Trenčianskom kraji (59-ročný muž, 71-ročný muž, 68-ročná žena a päťročný chlapec),
- v Trnavskom kraji (51-ročná žena, 28-ročná žena, trojročné dievča a 73-ročný muž, u ktorého ochorenie skončilo úmrtím a laboratórnym vyšetrením sa u neho potvrdila chrípka B bez bližšej špecifikácie).

Od začiatku chrípkovej sezóny 2017/2018 bolo doteraz nahlásených spolu 23 prípadov akútneho respiračného ochorenia SARI, z toho v dvoch prípadoch ochorenie skončilo úmrtím. U dvanástich z nich sa laboratórnym vyšetrením potvrdila prítomnosť vírusu chrípky, v šiestich prípadoch išlo o vírus chrípky A/H1pdm09, v jednom prípade vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie a v piatich prípadoch o vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie.

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:
- www.flunewseurope.org,
- http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.

 

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2016/2017 a 2017/2018

graf1

 

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2017/2018

graf2

 

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2017/2018

graf3

Záver:

Epidemický výskyt ARO a CHPO pretrváva naďalej na celom území Slovenskej republiky.

Aktivita ARO v 8. kalendárnom týždni 2018 klesla o 6,9%. K poklesu chorobnosti došlo v piatich krajoch Slovenskej republiky. Chorobnosť na ARO najviac vzrástla v Košickom, Nitrianskom a Trnavskom kraji. Najvyššia chorobnosť je zaznamenaná vo vekovej skupine 0 – 5 ročných.

Aktivita CHPO v 8. kalendárnom týždni 2018 klesla vo všetkých krajoch Slovenskej republiky, s výnimkou Košického a Trnavského kraja, Chorobnosť na CHPO zotrváva vo všetkých krajoch vysoko nad epidemickým prahom. Najvyššia chorobnosť je vo vekovej skupine 6 – 14 ročných. V porovnaní so 7. kalendárnym týždňom prišlo k poklesu chorobnosti vo všetkých vekových skupinách okrem vekovej skupiny 60 ročných a starších.

V chrípkovej sezóne 2017/2018 v etiológii chrípky dominuje vírus chrípky B (82,4 %) nad vírusom chrípky A (17,6 %). V Slovenskej republike najviac cirkuluje vírus chrípky B/Phuket/3073/2013-like virus (52 %).

Z dôvodu zvýšeného výskytu ARO bol prerušený výchovno-vzdelávací proces v 355 výchovno-vzdelávacích zariadeniach, z toho v jednych jasliach, v 137 materských školách, 187 základných školách, 30 stredných školách. Zákaz návštev bol vydaný, respektíve naďalej platil, v 24 zdravotníckych zariadeniach a ôsmich zariadeniach pre seniorov.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2017/2018 bolo doteraz nahlásených spolu 23 prípadov akútneho respiračného ochorenia SARI, z toho v dvoch prípadoch ochorenie skončilo úmrtím. U dvanástich z nich sa laboratórnym vyšetrením potvrdila prítomnosť vírusu chrípky, v šiestich prípadoch išlo o vírus chrípky A/H1pdm09, v jednom prípade vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie a v piatich prípadoch o vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie.

 

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky