Žiadosť o vydanie oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1, 2, 3 alebo 4 Tlačiť E-mail

Pracovná zdravotná služba poskytuje zamestnávateľovi odborné a poradenské služby v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci. Pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do kategórie 1, 2, 3 alebo 4 (všetky práce vrátane rizikových prác) zabezpečuje zdravotný dohľad, t. j. všetky činnosti týkajúce sa dohľadu nad  pracovnými podmienkami a posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci (§ 30ad zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Úrad verejného zdravotníctva SR vydáva oprávnenia na vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom pre zdravotnícke tímy na poskytovanie pracovnej zdravotnej služby v celom rozsahu pre zamestnancov vykonávajúcich práce v kategóriách 1, 2, 3 a 4, t. j. vrátane rizikových prác. Tieto subjekty na základe oprávnenia Úradu verejného zdravotníctva SR vykonávajú predmetnú činnosť ako viazanú živnosť pracovná zdravotná služba. Úrad verejného zdravotníctva SR vedie na svojej internetovej stránke zoznam subjektov s vydaným oprávnením na vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby v celom rozsahu.v


Náležitosti žiadosti o vydanie oprávnenia (pdf)
Náležitosti žiadosti o vydanie oprávnenia (rtf)
Vzor žiadosti, ktorú podáva fyzická osoba (pdf)
Vzor žiadosti, ktorú podáva fyzická osoba (rtf)
Vzor žiadosti, ktorú podáva fyzická osoba – podnikateľ (pdf)
Vzor žiadosti, ktorú podáva fyzická osoba – podnikateľ (rtf)
Vzor žiadosti, ktorú podáva právnická osoba (pdf)
Vzor žiadosti, ktorú podáva právnická osoba (rtf)
Vzor žiadosti, ktorú podáva založená právnická osoba, ktorá ešte nie je zapísaná do obchodného registra (pdf)