Žiadosti o vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb Tlačiť E-mail

Odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach (ďalej len „odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb“) možno vykonávať len na základe oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb vydaného Úradom verejného zdravotníctva SR alebo dokladu z iného členského štátu, ktorý slúži na rovnaký účel alebo je z neho zrejmé, že táto skutočnosť je preukázaná (§ 41 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).


Úrad verejného zdravotníctva SR na základe žiadosti vydáva pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb (§ 41 ods. 7 zákona č. 355/2007 Z. z.):

a)   odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v interiéroch  budov s vytvorením kontrolovaného pásma s použitím podtlakového systému,

b)   odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v exteriéroch bez súvisu s vnútornými priestormi budov, v ktorých nie je možné z technického hľadiska vytvoriť kontrolované pásmo s podtlakovým systémom,

c)   odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v interiéroch budov v uzatvorených priestoroch do 10 m3, s vytvorením kontrolovaného pásma s použitím priemyselného vysávača.


Tieto subjekty na základe oprávnenia Úradu verejného zdravotníctva SR vykonávajú predmetnú činnosť ako viazanú živnosť.

Úrad verejného zdravotníctva SR vedie na svojej internetovej stránke zoznam oprávnených fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb.


Žiadosti na vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu
alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb: 

Vzor žiadosti, ktorú podáva fyzická osoba (pdf)
Vzor žiadosti, ktorú podáva fyzická osoba - podnikateľ (pdf)
Vzor žiadosti, ktorú podáva právnická osoba (pdf)
Vzor žiadosti, ktorú podáva založená právnická osoba, ktorá ešte nie je zapísaná do obchodného registra (pdf)