Žiadosť o vydanie zaväzného stanoviska Tlačiť E-mail

 Vydávanie záväzných stanovísk v zmysle zákona

č. 355/2007 Z. z. o ochrane a rozvoji verejného zdravia a o zmene zákonov


§ 5 ods. 4 písm. n):


vydáva záväzné stanoviská a rozhoduje o návrhoch podľa § 13 vo veciach, ktoré presahujú hranice územného obvodu regionálneho úradu verejného zdravotníctva a vo veciach, ktoré patria do výlučnej pôsobnosti úradu verejného zdravotníctva.


§ 13 Posudková činnosť

ods.3 Úrad verejného zdravotníctva SR vydáva záväzné stanovisko k:

a)   územnoplánovacím podkladom, ak boli regionálnemu úradu verejného zdravotníctva predložené,

b)   územným plánom a k návrhom na územné konanie,

c)   návrhom na kolaudáciu stavieb ak návrhom na zmenu v užívaní stavieb,

d)   návrhom na určenie osobitného režimu území,

e)   návrhom na využívanie vodných zdrojov na zásobovanie pitnou vodou.Žiadosti na vydanie záväzného stanoviska
 (rtf)