Svetový deň proti rakovine - 4. február Tlačiť E-mail
Piatok, 02. február 2018 13:27

SD_proti_rakovineDňa 4. februára sa každoročne koná Svetový deň proti rakovine, ktorý vyhlásila Medzinárodná únia proti rakovine (UICC). Jeho cieľom je zvýšiť povedomie o tomto ochorení, tiež upozorniť na dôležitosť prevencie a zdravého životného štýlu.
 

Na Slovensku počet onkologických pacientov stúpa, pričom v súčasnosti hovoríme už o približne 30 000 nových prípadoch ročne. Medzi najrozšírenejšie onkologické ochorenia u žien aktuálne na Slovensku patrí rakovina prsníka, rakovina hrubého čreva a konečníka, rakovina pľúc. U mužov dominuje rakovina pľúc, hrubého čreva a konečníka, rakovina prostaty.

Jednou z možností, ako môžeme predchádzať vzniku nádorových ochorení, je dodržiavať zásady Európskeho kódexu proti rakovine“.


EURÓPSKY KÓDEX PROTI RAKOVINE

12 spôsobov, ako si znížiť riziko rakoviny
 

1.  Nefajčite. Neužívajte tabak v žiadnej forme.

2.  Zo svojho domova spravte nefajčiarske prostredie. Podporujte nefajčiarske opatrenia na pracovisku.

3.  Udržujte si zdravú telesnú hmotnosť.

4.  Hýbte sa každý deň. Obmedzte čas strávený sedením.

5.  Zdravo sa stravujte:

  • Jedzte veľa celozrnných potravín, strukovín, zeleniny a ovocia.

  • Obmedzte vysokokalorické potraviny (s veľkým obsahom cukru a tuku) a vyhýbajte sa sladeným nápojom.

  • Vyhýbajte sa mäsovým výrobkom; obmedzte spotrebu červeného mäsa a potravín s vysokým obsahom soli.

6.  Ak pijete akýkoľvek druh alkoholu, obmedzte jeho množstvo.

7.  Vyhýbajte sa prílišnému slnečnému žiareniu – najmä deti. Chráňte sa pred slnkom. Nepoužívajte soláriá.

8.  Na pracovisku sa chráňte pred rakovinotvorným látkami dodržiavaním pokynov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

9.  Zistite, či ste doma vystavení silnému prírodnému žiareniu z radónu. Postarajte sa o to, aby sa nadmerné hodnoty žiarenia znížili.

10. Pre ženy:

  • Dojčenie znižuje riziko výskytu rakoviny u matky. Ak je to možné, dojčite.

  • Substitučná hormonálna terapia zvyšuje riziko určitých typov rakoviny. Obmedzte jej používanie.

11. Zabezpečte, aby sa vaše deti zúčastnili na programe očkovanie proti

  • hepatitíde typu B (novorodenci)

  • ľudskému papilomavírusu (HPV) (dievčatá)

12. Zúčastňujte sa na organizovaných programoch skríningu rakoviny:

  • hrubého čreva (muži aj ženy)

  • prsníka (ženy)

  • krčka maternice (ženy)FAJČENIE


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) prijal v súvislosti so stratégiou znižovania výskytu fajčenia a ochrany nefajčiarov viacero opatrení. Na legislatívno-právnej úrovni pripravil zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých predpisov a zákon č. 89/2016 Z.z o výrobe, označovaní a predaji tabakových a súvisiacich výrobkov. Národný program kontroly tabaku prijala vláda SR v roku 2007 a nastavila tak podmienky na implementáciu opatrení v oblasti právnej, cenovej a daňovej, edukačnej a poradensko-liečebnej. Za posledných desať rokov evidujeme na Slovensku pokles fajčenia u dospelej a rovnako aj u detskej populácie.
 


POHYB

 

V súvislosti s prevenciou zameranou na podporu pohybovej aktivity sa v roku 2019 uskutoční 8. ročník  celoslovenskej kampane Vyzvi srdce k pohybu“.


Kampaň sa koná na výzvu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), pod záštitou ÚVZ SR a Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti - SLS. Má 3 súčasti: popri organizovaní súťaže aj širokú propagáciu pohybových aktivít pre zdravie, vytváranie partnerstiev pre zlepšovanie možností pre rekreačné športovanie obyvateľstva a pre bezpečné spôsoby dopravy vlastnou silou. Podnecuje orgány štátnej správy a samosprávy, aby zlepšovali a sprístupňovali možnosti a príležitosti pre zdravotne orientovanú pohybovú aktivitu, bezpečnú aktívnu dopravu - cyklistické a korčuliarske chodníky a rekreačné pohybové aktivity - plavárne, telocvične, klziská, atletické dráhy, areály zdravia, ihriská, ihriská s lanovými dráhami, lezeckými stenami, cyklokrosovými cestičkami a podobne.


V súvislosti s plnením úloh Národného akčného plánu pre podporu pohybovej aktivity na roky 2017-2020 budú v školskom roku 2017-2018 v termíne od 19. marca do 1. júna 2018 vyškolení pracovníci jednotlivých regionálnych úradov verejného zdravotníctva SR robiť prieskum na 150 vybraných stredných školách - „Sledovanie vybraných ukazovateľov zdravia stredoškolákov, testovanie telesnej zdatnosti a držania tela“. Zamerajú sa na edukáciu stredoškolákov o vhodných pohybových aktivitách a o zlepšení životosprávy.VÝŽIVA


Ovplyvňovaním stravovacích zvyklosti možno dosiahnuť zníženie úmrtnosti i na onkologické ochorenia. Pri regionálnych úradoch verejného zdravotníctva SR sú zriadené poradne pre zdravú výživu. Individuálne poradenstvo o zdravom zložení jedálneho lístka a zdravej životospráve poskytujú aj výjazdovo, najmä na pracoviskách.


ÚVZ SR je odborný partner projektu Viem, čo zjem“, ktorý sa realizuje s odporúčaním Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Má za cieľ osvojenie si zásad zdravého stravovania už v detskom veku. V školskom roku 2017/2018 prebieha prostredníctvom zdravotno-výchovných prednášok a interaktívnych úloh spolu s odborníkmi z poradní zdravia RÚVZ a s pedagógmi zapojených škôl už druhý ročník.


ÚVZ SR je jedným z odborných garantov projektu „Hovorme o jedle“ a zároveň člen odbornej hodnotiacej komisie. Piaty ročník od 16. 10. 2017 do 20. 10. 2017 bol realizovaný pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Pre žiakov a učiteľov základných škôl so sídlom v Slovenskej republike bola v jeho rámci pripravená súťažno-vzdelávacia aktivita „Hovorme o jedle“, výtvarná súťaž „Chutné maľovanie“ a literárna súťaž „Prečo potraviny nepatria do koša“. Deti sa dozvedeli množstvo informácií o potravinách, o ich úlohe pri ochrane zdravia i o zdravých stravovacích návykoch.


Regionálne úrady verejného zdravotníctva SR participujú na programe „Školské ovocie“. Jeho súčasťou sú podporné edukačné aktivity, monitorovanie vstupných a výstupných údajov o spotrebe ovocia a zeleniny, ale tiež fyzické aktivity a poznatky školákov o zdravom životnom štýle. Realizovať sa začal v školskom roku 2009/2010 a k hlavným cieľom patrí zvýšenie konzumácie ovocia a zeleniny detí, zmena  ich stravovacích návykov a predchádzanie chorobám z nadhmotnosti a obezity. Cieľovou skupinou sú deti v materských školách, žiaci základných škôl a v školách so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami od troch do pätnásť rokov, ktorí môžu získavať ovocie a zeleninu nad rámec stravnej jednotky.ALKOHOL

Nadmerné užívanie alkoholu má závažný vplyv na zdravie a v celosvetovom meradle je považované za jeden z hlavných rizikových faktorov poškodení zdravia. Regionálne úrady verejného zdravotníctva SR participujú svojimi aktivitami na plnení Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom na roky 2013 – 2020 (NAPPA). Akčný plán je výsledkom medzirezortnej spolupráce a zdôrazňuje multisektoriálny charakter riešenia problémov súvisiacich s alkoholom. Hlavným zámerom je zvýšiť uvedomenie obyvateľov o rozsahu a povahe zdravotných, sociálnych a ekonomických účinkov škodlivého užívania alkoholu.  Na základe plánu úloh NAPPA sa budeme podieľať napríklad  na vypracovaní štúdie zameranej na postoje dospelých k alkoholu a regulácii alkoholu, ako aj na kampani ,,Deň zodpovednosti“ - na zvýšenie povedomia o zodpovednosti užívania alkoholických nápojov a zdravotných problémov, ktoré užívanie alkoholu spôsobuje.