Stretnutie Koalície partnerov na posilnenie kapacít a služieb vo verejnom zdravotníctve Tlačiť E-mail
Štvrtok, 01. február 2018 08:04

V dňoch 27.-30.11.2017 sa v Helsinkách uskutočnilo druhé stretnutie Koalície partnerov na posilnenie kapacít a služieb vo verejnom zdravotníctve organizované európskou kanceláriou WHO. Organizácia predstavila 10 základných operácií v oblasti verejného zdravia (EPHO), ktoré s jej vedením a podporou dokážu krajiny prispôsobiť a spoločne pracovať na posilnení a plánovaní silnejších služieb a kapacít vo verejnom zdravotníctve. Tieto činnosti sa zameriavajú na tri hlavné oblasti poskytovania služieb: Ochrana zdravia, Prevencia chorôb a Podpora zdravia. Stretnutie bolo zamerané na tri nevyhnutné činnosti zdravia verejnosti – EPHO 6,7,8 a to: zabezpečenie vlády pre zdravie a životnú pohodu, zabezpečenie dostatočnej a kompetentnej pracovnej sily vo verejnom zdravotníctve a zabezpečenie udržateľnej organizačnej štruktúry a financovania.

V rámci programu prebiehali diskusie odborníkov a riešenie úloh v skupinách s cieľom identifikovať a navrhnúť relevantné riešenia a návrhy na zlepšenie spomínaných 3 oblastí, a tiež identifikovanie úloh a spôsobov, ako môže Koalícia partnerov a WHO pomôcť pri dosahovaní týchto cieľov. Časť programu bola venovaná výmene skúseností z tvorby a implementácie projektov a programov vo verejnom zdravotníctve. Jedným z problémov, na ktoré Koalícia partnerov vo svojich dokumentoch reaguje, je zaťaženie Európskeho regiónu ochoreniami, ktoré podľa nej potrebuje viac investícií do prevencie a podpory zdravia, keďže náklady na liečbu a zdravotnú starostlivosť sa do roku 2050 zdvojnásobia, ak sa nepodniknú opatrenia. Slovenská republika bola na stretnutí reprezentovaná zástupcom MZ SR, kanceláriou WHO na Slovensku a zástupcom ÚVZ SR.

Prínosmi tohto stretnutia pre Slovensko bola výmena skúseností s ďalšími členmi Koalície partnerov (členovia organizácií, zástupcovia ministerstiev a verejno-zdravotníckych inštitúcií európskych krajín, odborníci a experti vo verejnom zdravotníctve, univerzitní pracovníci) pri riešení problematiky verejného zdravotníctva, stretnutie s predstaviteľmi medzinárodných organizácií a získanie informácií o možnej spolupráci s Medzinárodnou asociáciou národných inštitúcií verejného zdravotníctva (IANPHI) a s Asociáciou škôl verejného zdravotníctva v Európe (ASPHER).