Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3337
Počet zobrazení obsahu : 19216692
Epidemiologická situácia vo výskyte ochorení na syfilis v okrese Trebišov Tlačiť E-mail
 • letak_SyfilisAktuálna epidemiologická situácia za rok 2017 vo výskyte ochorení na syfilis v okrese Trebišov  je 115 nových postupne hlásených ochorení (chorobnosť 108,4/100 000 obyvateľov). 

 • Slovenskej republike bolo v roku 2017 spolu hlásených 358 nových ochorení  (s chorobnosťou 6,59/100 000 obyvateľov) a v Košickom kraji  142 nových ochorení (chorobnosť 17,82/100 000 obyvateľov). 

 • V okrese Trebišov bola teda chorobnosť na syfilis prepočítaná na 100 000 obyvateľov 16 krát vyššia ako v SR a 6 krát vyššia ako v celom Košickom kraji.

 • Ochorenia sa vyskytujú aj vo vekových skupinách do 18 rokov.

 • Z analýzy po ukončení roka 2017 vyplynulo,  že syfilis sa v okrese Trebišov v prebiehajúcej epidémii postupne vyskytoval u obyvateľov 30 obcí. V roku 2017 pribudli nové lokality výskytu ochorenia. (Pribudlo 6 nových lokalít výskytu ochorenia v okrese.)

 • Z celoročnej analýzy ďalej vyplynulo, že najvyššia chorobnosť (71% všetkých ochorení v okrese) bola v roku 2017 v meste Trebišov. V rámci mesta Trebišov sa 94% prípadov vyskytlo v prostredí nízkeho hygienického štandardu.

 • Nižšie uvádzame grafické zobrazenie výskytu ochorení na diagnózu Sekundárny syfilis kože a slizníc v SR v roku 2017.

mapa

RÚVZ Trebišov neustále monitoruje a kontinuálne vyhodnocuje epidemiologickú situáciu v okrese a vykonáva epidemiologický dohľad nad povinne hlásenými prenosnými chorobami, vrátane syfilisu. Tento dohľad sa vykonáva na základe rovnakých štandardných epidemiologických metód práce u všetkých diagnóz.

Všetky potrebné preventívne opatrenia realizované na úrovni zdravotníctva (depistáž chorých, poučenie chorých, epidemiologické vyšetrovanie, laboratórne vyšetrovanie podozrivých z nákazy, všetkých tehotných žien a ďalšie opatrenia) sa v plnej miere vykonávajú  v celom období epidémie syfilisu, čo viedlo k postupnému znižovaniu chorobnosti až do roku 2005.
 

 • Epidemický výskyt ochorení na syfilis pretrváva 8 rok (od roku 2010 – 2017) . Za 8-ročné obdobie bolo  celkovo postupne hlásených 444 prípadov. Do roku 2015 na základe protiepidemických opatrení  vykonávaných RÚVZ Trebišov a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti dochádzalo k postupnému znižovaniu počtu nových prípadov ochorení. V roku 2015 bola chorobnosť 22,6/100 000 obyvateľov (24 ochorení). Analýza epidemiologickej situácie pre danú skupinu diagnóz podľa miesta, času a veku  však v roku 2016 začala poukazovať, že sa zrejme výraznejšie uplatňujú niektoré rizikové faktory, ktoré nie je možné opatreniami v rezorte zdravotníctva ovplyvniť. V roku 2016 napriek všetkým možným prijatým opatrenia došlo  k 3,4 násobnému nárastu chorobnosti (81 nových prípadov, chorobnosť 76,5/100 000 obyvateľov).

 • V súčasnosti sa jedná o druhú vlnu epidemického výskytu. Prvá vlna epidémie trvala od  roku 2002 – 2006, s maximom chorobnosti v roku 2002 a to 56,8/100 000 obyvateľov. V období rokov 2007 – 2009 boli hlásené len sporadické prípady ochorení v nízkej celkovej početnosti.

 

graf

 

Vzhľadom na vývoj chorobnosti RÚVZ so sídlom v Trebišove preto proaktívne inicioval  a zvolal medzirezortné pracovné stretnutie s príslušnými štátnymi orgánmi mimo rezort zdravotníctva, so samosprávou a so školskými zaradeniami na regionálnej úrovni.

Následne RÚVZ Trebišov vykonal právnu analýzu  a  identifikovali ďalšie opatrenia, ktoré je potrebné pri súčasnej epidemiologickej situácii vykonávať aj orgánmi a inštitúciami mimo zdravotníctva. Tieto úrad písomne zaslal všetkým dotknutým inštitúciám.
 

RÚVZ Trebišov sa ďalej sústreďuje na zvyšovanie zdravotného uvedomenia u rizikových skupín obyvateľstva, to znamená na zdravotnú výchovu. Pripravil a zverejnil na svojej internetovej stránke  informačný materiál. Ten prináša informácie o spôsoboch šírenia syfilisu, o jeho príznakoch a hlavne o tom, ako sa chrániť pred infekciou. V súčasnosti  je už pripravený aj informačný materiál v rómskom jazyku, ktorý bude na tejto interventovej stránke taktiež zverejnený. Pri prevencii je najdôležitejšia vernosť sexuálnych partnerov a dodržiavanie zásad bezpečnejšieho sexu, čiže používanie bariérovej antikoncepcie, napríklad kondómu. Je nutné, aby chorí so syfilisom dodržiavali pokyny a poučenie ošetrujúceho lekára.

Pre účely zdravotnej výchovy RÚVZ Trebišov preškolil pedagogických pracovníkov a spolupracuje s ďalšími profesiami, ktoré priamo pôsobia v komunite so zvýšeným rizikom nákazy.  Preškolení boli špecialisti, ktorí dôverne poznajú prostredie rizikových komunít a majú špeciálne vedomosti, ktoré im umožňujú každodenne vykonávať efektívnu zdravotnú výchovu v danom prostredí.

V súčasnosti vykonávame preškolenie lídrov a profesionálov pracovne pôsobiacich  v najviac postihnutej komunite, aby poznali a vedeli poskytnúť základné informácie a priaznivo ovplyvňovať rizikové správanie v rozsahu svojej autority a kompetencií.
 

Všetky vyššie uvedené preventívne opatrenia a postupy, ktoré realizuje RÚVZ Trebišov  zodpovedajú miere epidemického výskytu ochorení na syfilis v územnej pôsobnosti úradu, predstavujú zároveň vysoký nad rámec štandardného  výkonu odborných pracovných činností.


Prečo sa opakované epidémie syfilisu vyskytujú?

Epidemiologickú situáciu vo výskyte syfilisu v  komunitách  obyvateľstva ovplyvňujú viaceré rizikové faktory: nízky socio-ekonomický status obyvateľstva, nízke zdravotné uvedomenie, nízky štandard osobnej hygieny, zväčša nízka úroveň  hygieny bývania a komunálnej hygieny, veľká preľudnenosť na jednom mieste, ako aj osobité kultúrne zvyklosti  predstavujú nepriaznivú súhru rizikových faktorov. Tieto podmieňujú prehlbovanie nerovností v zdraví medzi komunitami. Rozhodujúce však pre výskyt  ochorení (syfilisu)  v komunitách  je  či sa ochorenie do komunity zavlečie a či sa uplatňuje rizikové správane, ktoré podporuje šírenia ochorenia.

 • Ochorenia na syfilis patria do skupiny sexuálne prenosných ochorení. K prenosu  pôvodcu nákazy dochádza pri sexuálnom styku každého druhu.

 • Rizikovým faktorom výskytu je promiskuitné správanie (časté striedanie sexuálnych partnerov) a nedodržiavanie zásad bezpečnejšieho sexu, t.j. nepoužívanie barierovej antikoncepcie (kondómu), ale aj nízka hygienická úroveň v domácnosti, kde chorý žije. Taktiež je rizikovým správaním v tejto súvislosti ak tehotná žena  nenavštevuje gynekológa počas tehotenstva, kedy je možné ochorenie diagnostikovať a liečiť.

Ak sa ochorenie zavlečie do komunít, v ktorých sa vo zvýšenej miere vyskytujú vyššie uvedené rizikové faktory môže dôjsť  aj k epidemickému výskytu (3 a viac ochorení na určitom mieste v určitom čase, vymedzenom inkubačným obdobím ochorenia).Pôvodca ochorenia

 • Pôvodcom ochorenia je baktéria Treponema pallidum. Touto baktériou je možné sa  infikovať aj opakovane.

 • Inkubačný čas ochorenia (čas od vniknutia pôvodcu nákazy do tela až po objavenie sa prvých príznakov)   je obyčajne  3 týždne (medzi 9 – 90 dňami).

 • Obdobie nákazlivosti trvá počas 1. a 2. štádia ochorenia, u neliečeného syfilisu to môže byť aj  2 - 4 roky.

 • Táto baktéria sa prenáša hlavne pri  pohlavnom či sexuálnom styku. Prenos pôvodcu nákazy  je možný aj  nepriamym kontaktom - znečistenými predmetmi, ktoré chorý na syfilis používa v čase, keď sa z jeho tela baktérie vylučujú, napríklad  uterákmi, oblečením a podobne. Prenos je možný aj telesnými tekutinami (krv, sliny a iné).  Nepriame formy prenosu sú ale zriedkavé.  Infekcia  sa môže preniesť  aj z nakazenej tehotnej ženy na plod počas tehotenstva.

 • Ochorenie sa dá v súčasnosti úspešne liečiť a vyliečiť.Dá sa zabrániť šíreniu ochorení na syfilis?

 • Áno, šíreniu je možné zabrániť. Rozhodujúca je prevencia.

 • Pri prevencii je najdôležitejšia vernosť sexuálnych partnerov a dodržiavanie zásad bezpečného sexu, čiže používanie bariérovej antikoncepcie (používanie kondómu). 

 • Je dôležité, aby všetky tehotné ženy navštevovali počas tehotenstva gynekológa a absolvovali liečbu v prípade, že sa u nich syfilis zistí. Je nutné, aby chorí so syfilisom dodržiavali pokyny a poučenie ošetrujúceho lekára, ktoré je nutné počas liečby dodržať.

 • Svoj nemalý význam má aj hygiena v domácnosti, používanie dezinfekčných prípravkov pri upratovaní, praní v domácnosti chorého.  Baktéria spôsobujúca toto ochorenie je citlivá na bežne dostupné dezinfekčné prípravky, ktoré ju účinne ničia (dezinfekčné prípravky ničiace baktérie – batericídne).Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove