Doklad o praxi verejného zdravotníka Tlačiť E-mail

V zmysle § 30b ods. 13 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.") fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba podľa § 30aa ods. 2 písm. c) a d), ktorá samostatne vykonáva činnosť pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom, je povinná Úradu verejného zdravotníctva SR písomne ohlásiť začatie vykonávania svojej činnosti v lehote do 30 dní od začatia činnosti. V ohlásení uvedie údaje podľa § 5 ods. 4 písm. s) a dátum začatia vykonávania činností pracovnej zdravotnej služby (§ 30ab), pričom osoba podľa § 30aa ods. 2 písm. c) a d) je povinná k ohláseniu priložiť kópiu živnostenského oprávnenia a doklad o praxi na pracovisku orgánu verejného zdravotníctva alebo pracovnej zdravotnej služby v trvaní najmenej dvoch rokov.

Keďže správny orgán je povinný dbať na to, aby vo všetkých skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch rozhodoval rovnako a dodržiaval tak kontinuitu rozhodovania, ako aj v záujme informovanosti odbornej verejnosti, Úrad verejného zdravotníctva SR poskytuje nasledujúcu informáciu, týkajúcu sa dokladu o praxi verejného zdravotníka:

Dôvodová správa k zákonu č. 289/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. v bode 25. uvádza, že činnosť pracovnej zdravotnej služby môže vykonávať samostatne verejný zdravotník, ktorý preukáže prax na pracovisku orgánu verejného zdravotníctva alebo pracovnej zdravotnej služby v trvaní najmenej dva roky. Z uvedeného vyplýva, že je potrebné preukázať prax, avšak nebol stanovený spôsob preukázania.

Za doklad o praxi verejného zdravotníka sa na účely tohto zákona považuje niektorý z nasledujúcich dokladov:

a) potvrdenie od zamestnávateľa o minimálne dvojročnej praxi,
b) potvrdenie od zamestnávateľa o zamestnaní pri skončení pracovnoprávneho vzťahu,
v ktorom zamestnávateľ uviedol dobu trvania pracovnoprávneho vzťahu (tzv. zápočtový list),
c) potvrdenie od služobného úradu o štátnej službe,
v ktorom služobný úrad (orgán verejného zdravotníctva) uviedol dobu trvania štátnej služby (tzv. zápočtový list),
d) kópia pracovnej zmluvy spolu so skončením pracovnoprávneho vzťahu
(ak bol skončený) v trvaní najmenej dvoch rokov,
e) kópia dohody o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru
v trvaní najmenej dvoch rokov,
f) kópia služobnej zmluvy so štátnym zamestnancom spolu so skončením štátnozamestnaneckého pomeru
(ak bol skončený) v trvaní najmenej dvoch rokov,
g) čestné vyhlásenie o praxi v dĺžke minimálne dva roky spolu s dokladom Sociálnej poisťovne o potvrdení poistného vzťahu s konkrétnym zamestnávateľom
(orgán verejného zdravotníctva, pracovná zdravotná služba) v preukazovanom období,
h) čestné vyhlásenie o praxi v dĺžke minimálne dva roky spolu s iným dokumentom, ktorý preukáže pracovnoprávny vzťah s pracovnou zdravotnou službou,
i) čestné vyhlásenie o praxi v dĺžke minimálne dva roky spolu s iným dokumentom, ktorý preukáže pracovnoprávny vzťah s orgánom verejného zdravotníctva,
alebo
j) čestné vyhlásenie o praxi v dĺžke minimálne dva roky spolu s iným dokumentom, ktorý preukáže obdobný pracovný vzťah s orgánom verejného zdravotníctva.

Komentár:
Ustanovenie § 223 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce") ustanovuje pracovnoprávny vzťah založený okrem pracovnej zmluvy aj dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov).
Obdobný pracovný vzťah je pracovný vzťah uzatvorený podľa osobitných zákonov, napríklad podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Potvrdenie o praxi zamestnávateľa má obsahovať identifikačné údaje zamestnávateľa a zamestnanca, pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah, údaje o pracovnej pozícii zamestnanca, doba trvania pracovnoprávneho vzťahu (od - do) spolu s podpisom a pečiatkou zamestnávateľa a kontaktom v prípade overenia pravdivosti údajov.
V zmysle § 75 ods. 2 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní, tzv. zápočtový list pri skončení pracovného pomeru.
Čestné vyhlásenie musí obsahovať nasledujúce náležitosti: presná identifikácia osoby, ktorá ohlasuje činnosť pracovnej zdravotnej služby, vyhlásenie s popisom skutočnosti, ktorá je predmetom vyhlásenia, vyhlásenie o pravdivosti údajov spolu s vyhlásením o tom, že osoba, ktorá ohlasuje činnosť pracovnej zdravotnej služby si je vedomá právnych následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.

Aktualizované: 28.12.2017