Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 44. kalendárny týždeň 2017 Tlačiť E-mail
Piatok, 03. november 2017 12:09

chripkaV 44 kalendárnom týždni 2017 bolo hlásených 31 618 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 360,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 13,4 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4 575,6/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 567 osôb, čo predstavuje 1,8 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (266). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (174) a pneumónie (127).   

Ochorenia hlásilo 51 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 39 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Žilinskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 44. kalendárnom týždni hlásených 2 575 ochorení (chorobnosť 110,8/100 000), čo predstavuje 8,1 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 16,0 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 až 5 ročných (347,2/100 000).

Výchovno-vzdelávací proces bol v 44. kalendárnom týždni prerušený v dvoch materských školách v Košickom kraji.
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 44. kalendárnom týždni vyšetrených spolu 27 nazofaryngeálnych výterov a 20 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek boli tri vzorky pozitívne, z toho:

-          v jednom prípade vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie,

-          v jednom prípade adenovírus,

-          v jednom prípade vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie.
 

Od začiatku chrípkovej sezóny 2017/2018 bolo vo virologických laboratóriách  úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 161 vzoriek biologického materiálu (67 nazofaryngeálnych výterov a 94 dvojíc sér), z toho sa potvrdil:

-          3 x vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie,

-          1 x vírus chrípky A/H1pdm09,

-          1 x vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie,

-          4 x adenovírus,

-          2 x respiračný syncyciálny vírus a 

-          2 x Mycoplasma pneumoniae (graf 3).
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.


Tabuľka 1:
Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 44. kalendárnom týždni 2017

tab

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu
 

V 44. kalendárnom týždni 2017 bol hlásený jeden prípad SARI u 19-ročného študenta z Prešovského kraja.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2017/2018 bolo doteraz nahlásených spolu šesť  prípadov akútneho respiračného ochorenia SARI.
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP surveillance/en/.
 


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2016/2017 a 2017/2018

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2017/2018

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2017/2018

graf3
 
 

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky