Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3746
Počet zobrazení obsahu : 21702273
Klasifikácia, označovanie a balenie chemických látok a zmesí Tlačiť E-mail
Utorok, 01. august 2017 09:59

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  č. 1272/2008/ES o klasifikácii, označovaní a balení chemických látok a zmesí (CLP) v platnom znení


Upozornenie


Upozorňujeme na nutnosť sledovať povinnosti na správnu klasifikáciu, označovanie a balenie chemických látok a zmesí v súlade s jednotnou legislatívou platnou v tejto oblasti v EÚ. Je nutné postupovať podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1272/2008/ES o klasifikácii, označovaní a balení chemických látok a zmesí (CLP) v platnom znení (ďalej „Nariadenie EP a Rady č. 1272/2008/ES“).

Európska chemická agentúra upozorňuje, že k 1. júnu 2017 sa ukončila výnimka z výlučného uplatňovania globálneho harmonizovaného systému na označovanie a balenie látok a zmesí, ktoré boli uvedené na trh v EÚ  pred stanoveným termínom. Údaje o aktuálnej klasifikácii chemických látok sú dostupné na web stránke Európskej chemickej agentúry:

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances/informationFORMALDEHYD – zmena klasifikácie


Časté sú otázky na povinnosti vyplývajúce pre zamestnávateľov zo zmeny klasifikácie  formaldehydu. V r. 2014 bol s účinnosťou od 1. apríla 2015 formaldehyd preklasifikovaný  v rámci EÚ na karcinogén kategórie 1B (pravdepodobný karcinogén), čo pre prax v SR znamená, že na prácu s formaldehydom sa vzťahujú aj ustanovenia týkajúce sa ochrany zdravia pri práci s karcinogénmi a mutagénmi  v zákone č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 355/2007 Z. z.“) a v nariadení vlády SR č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení  neskorších predpisov. Nariadenie EP a Rady č. 1272/2008/ES definuje, že karcinogény kategórie 1B sa považujú za látky s karcinogénnym potenciálom pre ľudí a klasifikácia je založená  na množstve  vedeckých údajov  zo štúdií na zvieratách.  Vzhľadom na akútne toxické účinky formaldehydu sa u definovaných pracovníkov vyžaduje odborná spôsobilosť na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami (§ 16 zákona č. 355/2007 Z. z., § 6 ods. 2 písm. d) nariadenia vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení  neskorších predpisov).


Poznámka:

Jednou z podmienok na získanie odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami je odborná prax (§ 16 ods. 12 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z.); na preukázanie odbornej praxe s formaldehydom postačuje preukázanie predchádzajúcej praxe s touto látkou alebo s akoukoľvek inou toxickou látkou v dĺžke určenej zákonom č. 355/2007 Z. z.Ku klasifikácii formaldehydu
:

EC poradové číslo: 200-001-8

Číslo CAS : 50-00-0

Harmonizovaná klasifikácia je uvedená v prílohe číslo VI. Nariadenia EP a Rady č. 1272/2008/ES.

Podľa globálneho harmonizovaného systému klasifikácie a označovania schváleného EÚ, je táto látka toxická po požití, ak príde do kontaktu s kožou, spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí, je toxická ak sa vdýchne, môže spôsobiť rakovinu, je podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie a môže spôsobiť alergickú kožnú reakciu. Na jednotlivé účinky sa vzťahujú špecifické koncentračné limity.  Okrem uvedených účinkov registrujúci do Európskej chemickej agentúry ohlásili do systému REACH (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1907/2006/ES o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok v platnom znení), že látka môže byť smrteľná, ak je vdychovaná a spôsobuje vážne poškodenie očí. Klasifikácia nebezpečných vlastností a označovanie nebezpečných vlastností  je na stránke Európskej chemickej agentúry:

https://echa.europa.eu/sk/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/55163Aktualizované: 31.07.2017
Odbor preventívneho pracovného lekárstva Úradu verejného zdravotníctva SR