Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3814
Počet zobrazení obsahu : 22132201
Stanovisko k medializovaným informáciám v súvislosti s podávaním hotových pokrmov pre osoby bez domova a zo sociálne slabších skupín Tlačiť E-mail
Pondelok, 13. február 2017 14:24

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne (ďalej len „RÚVZ“) sa dňa 9. 2. 2017 z medializovaných informácií dozvedel o podávaní hotových pokrmov osobám bez domova a zo sociálne slabších skupín v meste Komárno. Následne odborný zamestnanec úradu telefonicky kontaktoval údajného organizátora charitatívneho podujatia za účelom overenia vyššie uvedených medializovaných informácií.


Zamestnanec RÚVZ telefonicky usmernil údajného organizátora a zdôraznil povinnosť osôb manipulujúcich so stravou pri takejto činnosti plniť požiadavku zdravotnej spôsobilosti.
Jednalo sa o telefonické usmernenie, RÚVZ nevydal žiaden zákaz ani opatrenie v súvislosti s predmetom činnosti.


RÚVZ postupoval plne v súlade s legislatívou na úseku verejného zdravotníctva
a najmä s ohľadom na skutočnosti vychádzajúce z výsledkov plnenia hlásnej povinnosti prenosných ochorení lekármi a laboratóriami. Išlo o odôvodnené a opodstatnené podozrenie na možné ohrozenie verejného zdravia prenosným ochorením.


Súčasne bolo medializované, že RÚVZ vykonal dňa 10. 02. 2017 kontrolu vo všetkých reštauráciách v meste Komárno. To nie je pravda. Konštatujeme, že RÚVZ vykonal dňa 10. 02. 2017 kontrolu iba v 2 reštauráciách (z toho v jednom zariadení spoločného stravovania bol štátny zdravotný dozor plánovaný a v druhom zariadení spoločného stravovania bol štátny zdravotný dozor nariadený na základe podaného anonymného podnetu). Podnet sa týkal prípravy jedál zo surovín po dátume spotreby a nevyhovujúcich pracovných podmienok v kuchyni a bol podľa vykonaného štátneho zdravotného dozoru potvrdený ako opodstatnený, prevádzka musela byť dočasne uzatvorená, z dôvodov ktoré by viedli k ohrozeniu verejného zdravia. V druhom zariadení spoločného stravovania neboli zistené žiadne nedostatky. Uvedené kontroly boli štandardným postupom RÚVZ a nemali žiadnu súvislosť s vyššie medializovanou skutočnosťou.


Prioritou a zároveň povinnosťou úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike je ochrana zdravia občanov s cieľom predchádzať a zabrániť šíreniu prenosných ochorení a plniť povinnosti vyplývajúce z príslušných zákonov v oblasti verejného zdravia. Úrad považuje kritiku svojho postupu v tomto prípade za absolútne neodôvodnenú, práve naopak, dôvod na oprávnenú kritiku postupu úradu by vznikol vtedy, ak by úrad nekonal.