Zahájenie európskej iniciatívy na podporu výskumu v oblasti ľudského biomonitoringu počas slovenského predsedníctva Tlačiť E-mail
Piatok, 16. december 2016 14:05

Dňa 8. 12. 2016 sa pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade EÚ konalo v Bruseli podujatie na zahájenie európskej iniciatívy v oblasti ľudského biomonitoringu. Podujatie organizoval ÚVZ SR v spolupráci s MZ SR a Európskou komisiou.

Zúčastnilo sa ho viac ako 300 účastníkov z 26 krajín EÚ. Podujatie otvoril štátny tajomník MZ SR p. Stanislav Špánik. Následne vystúpili komisár pre vedu, výskum a inovácie Carlos Moedas, komisár pre zdravie a bezpečnosť potravín Vytenis Andriukaitis, komisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo Karmenu Vella, zástupca komisára pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP Antti Peltomäki a zástupkyňa z EK - JRC Charlina Vladimirova Vitcheva.

Predmetom stretnutia bol otvorený dialóg o očakávaniach tejto iniciatívy na celoeurópskej, ako aj národnej úrovni.


Prečo sme sa stali súčasťou tejto iniciatívy?

Chemický priemysel je jedným z najrýchlejšie rozvíjajúcich sa oblastí vôbec. Človek je v každodennom živote neustále konfrontovaný s rôznymi chemikáliami. Bývajú súčasťou potravín, obalov, kozmetických výrobkov, či iných stavebných alebo spotrebiteľských produktov. Kým niektoré z týchto látok sú často pomerne ľahko rozpoznateľné (napr. kontaktné alergie, podráždenia a zápaly dýchacích ciest), inokedy je nájdenie príčinnej súvislosti s rôznymi ochoreniami ťažšie zistiteľné. Týka sa to najmä látok, ktorých škodlivé účinky sa preukážu až po dlhšej latentnej dobe (rakovinotvorné látky), alebo tiež látky pôsobiace na hormonálnu, imunitnú sústavu, poprípade sa účinky môžu prejaviť až u ďalšej generácii.  Efektívnym nástrojom na skúmanie týchto vzťahov je ľudský biomonitoring, ktorý zaznamená toto „neviditeľné“ zaťaženie človeka škodlivými látkami.


Projekt HMB4EU

hbm4eu

Úrad verejného zdravotníctva SR sa so Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave zapojili (v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre) do 5 ročného celoeurópskeho projektu „HBM4EU“ zameraného na ľudský biomonitoring, financovaného prostredníctvom programu Horizont 2020.

Cieľom projektu je vyplniť medzeru v dostupnosti  údajov o koncentráciách chemických látok v tele človeka, ktoré by spolu s údajmi o koncentráciách chemických látok v rôznych zložkách životného prostredia vytvorili ucelený informačný systém. Stále viac sa berie do úvahy posudzovanie chemických kombinácií tzv. „chemických kokteilov“ pri príprave nových právnych predpisov v oblasti chemických látok oproti doterajšej praxi, kedy sa chemikálie posudzujú zväčša jednotlivo. 

Projekt nám pomôže harmonizovaným prístupom porovnať, ako je slovenská populácia kontaminovaná oproti obyvateľom v iných európskych krajinách.


Začiatok realizácie:  1. január 2017

Počet zapojených partnerov: 107 partnerov z 26 krajín

 

foto1_16122016

foto2_16122016