„Význam očkovania – Choroby, ktorým môžeme vďaka očkovaniu predchádzať“ – nová publikácia vydaná v rámci BCA WHO na Slovensku Tlačiť E-mail

ockovanie_SK_smallOčkovanie patrí medzi najefektívnejšie preventívne opatrenia. Je významnou aktivitou WHO s podporou imunizačných programov na národnej úrovni. Cieľom novej publikácie je zdôrazniť význam očkovania v boji proti prenosným ochoreniam. Prenosné ochorenia nepoznajú a nerešpektujú hranice štátov a preto je potrebné venovať mimoriadnu pozornosť spolupráci, koordinácii postupov, vzájomnej informovanosti a spoločnej rýchlej reakcii na tieto hrozby.


Publikácia prináša čitateľom:
 

-     základné informácie o očkovaní a dôvody jeho zavedenia a vývoj vo svete a v Európe,

-     zhodnotenie jeho významu z hľadiska poskytnutých údajov o chorobnosti a zaočkovanosti na vybrané prenosné ochorenia v krajinách Európskej únie a Slovenskej republiky,

-     dôležité informácie o aktivitách, spoločných krokoch, programoch a stratégiách orgánov EÚ a členských štátov v oblasti imunizácie,

-     skúsenosti s očkovaním v Slovenskej republike

-     a vývoj z hľadiska plnenia Národného imunizačného programu na Slovensku.


V nadväznosti na významnú spoluprácu Slovenskej republiky a WHO Európa v rámci BCA WHO publikácia obsahuje aj predslov Regionálneho úradu Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu a súčasne je v publikácii uverejnený aj Európsky vakcinačný akčný plán 2015-2020 s jeho cieľmi, zámermi a stratégiami činností členských štátov.


Publikácia bola odborne a finančne podporená v rámci Dvojročnej dohody o spolupráci medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Regionálnym úradom Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu na roky 2016-2017, s cieľom podporiť národné úspechy a posilniť prístupy verejného zdravotníctva so zámerom podpory a ochrany zdravia. Publikácia bola vydaná aj z príležitosti Predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ.


Publikácia sa teší veľkej pozornosti, podporí a zvýši informovanosť expertov, zdravotníckych pracovníkov ako i laickej verejnosti na národnej aj medzinárodnej úrovni a súčasne bude poskytnutá počas podujatí Predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ.


ockovanie_SK