Tlačivá Tlačiť E-mail

Stiahnutie kozmetického výrobku z trhu – vzor oznámenia

Čestné vyhlásenie na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu v čase krízovej situácie (pdf)

Čestné vyhlásenie na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu v čase krízovej situácie (rtf)

Čestné vyhlásenie na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov v čase krízovej situácie (pdf)

Čestné vyhlásenie na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov v čase krízovej situácie (rtf)

Žiadosť o vydanie zaväzného stanoviska

Žiadosť o vydanie rozhodnutia k ambulantnému predaju

Oznámenie závažného poškodenia zdravia spôsobeného kozmetickým výrobkom

Podanie podnetu na kozmetické výrobky

Žiadosti o vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb

Ohlásenie vykonávania činností pracovnej zdravotnej služby samostatne dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 alebo 2

Žiadosť o vydanie oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1, 2, 3 alebo 4

Odborná spôsobilosť

Oznamovanie do centrálneho registra zdrojov žiarenia

Oznamovanie do centrálneho registra dávok pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia

Žiadosť o vydanie rozhodnutia na zavedenie nového technologického postupu v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Žiadosť o uznanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti experta na radiačnú ochranu

Žiadosť o preskúšanie a vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti

Žiadosť o uznanie odbornej spôsobilosti pre registrovanú činnosť

Zaobchádzanie s vysokorizikovými biologickými agensmi a toxínmi