Nové potraviny Tlačiť E-mail

Od 1. januára 2018 sa uplatňuje nové nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 z 25. novembra 2015 o nových potravinách, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011, ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nariadenie Komisie (ES) č. 1852/2001 (ďalej len „nariadenie EP a Rady (EÚ) 2015/2283"). Toto nariadenie sa vzťahuje na umiestňovanie nových potravín (angl. „Novel Food") na trh v Európskej únii.


Podľa čl. 3 ods. 2 nariadenia EP a Rady (EÚ) 2015/2283 „nová potravina" je akákoľvek potravina, ktorá nebola v Únii pred 15. májom 1997 vo významnej miere používaná na ľudskú spotrebu, a to bez ohľadu na dátumy pristúpenia členských štátov k Únii, a ktorá patrí aspoň do jednej z týchto kategórií:

 1. potraviny s novou alebo zámerne modifikovanou molekulárnou štruktúrou, ak sa táto štruktúra nepoužívala ako potravina v Únii alebo v potravinách v Únii pred 15. májom 1997;

 2. potraviny pozostávajúce, izolované či vyrobené z mikroorganizmov, húb alebo rias;

 3. potraviny pozostávajúce, izolované alebo vyrobené zo surovín minerálneho pôvodu;

 4. potraviny pozostávajúce, izolované alebo vyrobené z rastlín alebo ich častí, okrem prípadov, ak má potravina históriu bezpečného používania v Únii a pozostáva, je izolovaná alebo vyrobená z rastliny alebo odrody toho istého druhu získaná:
  - tradičnými rozmnožovacími metódami, ktoré boli použité na výrobu potravín v Únii do 15. mája 1997, alebo
  - netradičnými rozmnožovacími metódami, ktoré sa nepoužívali na výrobu potravín v Únii pred 15. májom 1997, ak tieto metódy nevedú k výrazným zmenám zloženia alebo štruktúry potravín s vplyvom na ich výživovú hodnotu, látkovú premenu alebo hladinu nežiaducich látok;

 5. potraviny pozostávajúce, izolované alebo vyrobené zo zvierat alebo ich častí s výnimkou zvierat získaných tradičnými chovnými metódami používanými v potravinárskej výrobe pred 15. májom 1997 a potravín z týchto zvierat, ktoré majú históriu bezpečného používania v Únii;

 6. potraviny pozostávajúce, izolované alebo vyrobené z bunkovej kultúry alebo tkanivovej kultúry odvodenej zo živočíchov, rastlín, mikroorganizmov, húb alebo rias;

 7. potraviny, ktoré sú výsledkom výrobného postupu nepoužívaného pri výrobe potravín v Únii pred 15. májom 1997, ktorý spôsobuje významné zmeny v zložení alebo štruktúre potraviny ovplyvňujúce jej výživovú hodnotu, látkovú premenu alebo množstvo nežiaducich látok;

 8. potraviny pozostávajúce z umelo vyrobených nanomateriálov v zmysle ich vymedzenia v písmene f) tohto odseku;

 9. vitamíny, minerály a iné látky používané v súlade so smernicou 2002/46/ES, nariadením (ES) č. 1925/2006 alebo nariadením (EÚ) č. 609/2013, ak:
  - bol použitý výrobný postup, ktorý sa nepoužíval na výrobu potravín v Únii pred 15. májom 1997, v zmysle písmena a) bodu vii) tohto odseku, alebo
  - obsahujú umelo vyrobené nanomateriály alebo sú tvorené „umelo vyrobenými nanomateriálmi" v zmysle písmena f) odseku 2;

 10. potraviny používané v Únii pred 15. májom 1997 výlučne vo výživových doplnkoch, ak sú určené na použitie v potravinách, ktoré nie sú výživovými doplnkami v zmysle vymedzenia v článku 2 písm. a) smernice 2002/46/ES.


Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2015/2283 upravuje tiež pravidlá pre umiestňovanie tradičných potravín z tretej krajiny na trh v Európskej únii. Podľa čl. 3 ods. 2 písm. c) nariadenia EP a Rady (EÚ) 2015/2283 „tradičná potravina z tretej krajiny" je nová potravina v zmysle písmena a) tohto odseku, ktorá nie je novou potravinou v zmysle vymedzenia v písmene a) bodoch i), iii), vii) viii), ix) a x) tohto odseku, je získaná z prvovýroby v zmysle článku 3 bodu 17 nariadenia (ES) č. 178/2002 a má históriu bezpečného používania potraviny v tretej krajine. „História bezpečného používania potraviny v tretej krajine" znamená, že bezpečnosť predmetnej potraviny je potvrdená údajmi o jej zložení a minimálne 25-ročnými skúsenosťami s jej nepretržitým používaním v obvyklej strave významného počtu osôb najmenej v jednej tretej krajine.


Podľa čl. 6 nariadenia EP a Rady (EÚ) 2015/2283 Európska komisia zriadi a aktualizuje únijný zoznam nových potravín povolených na umiestňovanie na trhu v rámci Únie. Na trhu v rámci Únie sa môžu umiestňovať iba tie nové potraviny, ktoré sú povolené a zaradené do únijného zoznamu ako také alebo ktoré sa používajú v potravinách alebo na nich v súlade s podmienkami použitia a požiadavkami na označovanie v ňom špecifikovanými. Únijný zoznam nových potravín povolených na umiestňovanie na trh v rámci Únie je ustanovený vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2017/2470 z 20. decembra 2017, ktorým sa zriaďuje únijný zoznam nových potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 o nových potravinách.


Viac informácií o nových potravinách nájdete na webovej stránke Európskej komisie: https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food_en.


Zoznam súhlasných rozhodnutí Komisie
, ktorými bolo povolené umiestnenie rôznych nových potravín alebo nových zložiek potravín na trh v súlade s nariadením (ES) č. 258/97 je dostupný v časti „Rozhodnutia Komisie". Jedná sa napr. o nasledovné nové potraviny a nové zložky potravín: fosfolipidy z vaječného žĺtka; trehalózu; izomaltulózu; lykopén z Blakeslea trispora; sušenú dužinu plodov baobabu; listy, šťava, pyré a koncentrát z ovocia Morinda citrifoliasemená šalvie (Salvia hispanica); olej s vysokým obsahom kyseliny arachidónovej z huby Mortierella alpina; vitamín K 2 (menachinón) z Bacillus subtilis natto; lykopénový oleorezín z rajčiakov; lipidový extrakt z pancierovky antarktickej Euphasia superba; chitínglukán z Aspergillus niger; kvasnicové betaglukány; syntetický zeaxantín; výťažok z kohútieho hrebeňa; bovinný laktoferín.


Zároveň boli vydané 3 rozhodnutia Komisie, ktorými sa zamieta uvedenie nových potravín na trh, a to konkrétne: Stevie rebaudiana Bertoni: rastlín a sušených listov (rok 2000), Nangajských orechov (Canarium indicum L.) (rok 2000) a betaínu (rok 2005).


Od 1. januára 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 403/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Zákonom č. 403/2015 Z. z. sa nahradila doterajšia posudzovacia činnosť povinnosťou - predkladať ÚVZ SR oznámenie o zložení a označovaní výživových doplnkov alebo nových potravín na umiestnenie na trh najneskôr v deň ich umiestnenia na trh (§ 52 ods. 1 písm. q) zákona č. 403/2015 Z. z.). Zároveň sa do zákona doplnila skutková podstata správneho deliktu za nerešpektovanie tejto povinnosti a zaviedol sa správny poplatok za podanie oznámenia o zložení a označovaní výživových doplnkov alebo nových potravín vo výške 30 eur, ktorý je povinný žiadateľ zaplatiť ÚVZ SR.


V prípade umiestnenia novej potraviny na trh v Slovenskej republike je potrebné, ÚVZ SR predložiť nasledovnú dokumentáciu:

 1. presný obchodný názov výrobku - novej potraviny,

 2. adresu výrobcu a distribútora alebo dovozcu,

 3. zaplatiť správny poplatok 30 eur*,

 4. vzor etikety výrobku - novej potraviny v znení vyhovujúcom požiadavkám na označovanie podľa príslušnej platnej legislatívy v slovenskom jazyku.

Uvedené je možné zaslať oficiálnou poštou na adresu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky: Trnavská cesta 52, P.O.BOX 45, 826 45 Bratislava alebo e-mailom na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .


*Zaplatenie správneho poplatku
 

 1. potvrdenie o úhrade správneho poplatku (eKolok), ktorý je možné zakúpiť v hodnote 30 eur na vybraných pobočkách a priehradkách Slovenskej pošty. Zoznam pôšt, na ktorých je možné zakúpiť eKolok je uvedený na www.e-kolky.sk alebo www.posta.sk.

 2. Zaplatenie správneho poplatku v budove ÚVZ SR alebo v pokladni ÚVZ SR (hotovostne, bezhotovostne).

 3. Požiadať ÚVZ SR o vystavenie platobného predpisu na zaplatenie správneho poplatku, ktorý Vám bude doručený e-mailom (potrebné uviesť e-mailovú adresu oznamovateľa), je jedinečný a slúži iba na úhradu úkonu označeného na platobnom predpise, platobné údaje NIE je možné použiť na opakovaný úkon. Úhradu platobného predpisu môžete vykonať niekoľkými spôsobmi:

- prevodom na účet, ktorý je uvedený na platobnom predpise vrátane ostatných platobných inštrukcií (variabilný, konštantný a špecifický symbol). V prípade úhrady zo zahraničného účtu, je potrebné E2E referenciu z platobného predpisu uviesť do poznámky,

- zaplatením poštovou poukážkou, ktorá je súčasťou platobného predpisu,

- zaplatením v pokladni ÚVZ SR (hotovostne, bezhotovostne).

 

Prosíme dodržujte dátum platnosti uvedený na platobnom predpise. Pri úhrade po dátume platnosti uvedenom na platobnom predpise, pri chybne zadanom čísle účtu alebo variabilnom symbole Vám bude poplatok automaticky vrátený späť.Zaevidované oznámenia o zložení a označovaní nových potravín od 1. 1. 2016


Zoznam rozhodnutí Komisie o nových potravinách a nových potravinových zložkách
 je uverejnený na webovej stránke Európskej komisie, konkrétne http://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/authorisations/list_authorisations/index_en.htm