Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3903
Počet zobrazení obsahu : 22710165
Náležitosti žiadosti o vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pre fyzické osoby - podnikateľov alebo právnické osoby Tlačiť E-mail
Piatok, 19. február 2016 08:49

Náležitosti žiadosti

o vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pre fyzické osoby - podnikateľov alebo právnické osoby

 

podľa § 5 ods. 4 písm. o)  a § 41 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

v súlade s nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami

súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci

 

Žiadateľ je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba

 

1.   obchodné meno, miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa

2.   obchodné meno, právna forma, sídlo, ak ide o právnickú osobu

3.   identifikačné číslo (IČO)

4.   meno, priezvisko, titul a adresu trvalého pobytu osoby zodpovednej za prevádzkovanie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb a doklad o jej ukončenom stredoškolskom vzdelaní alebo vysokoškolskom vzdelaní,

5.   doklad o absolvovaní odbornej prípravy na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb

-    zamestnancov

-    osoby zodpovednej za prevádzkovanie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb,

ktorá zahŕňa vzdelávanie vzdelávacou inštitúciou, ktorá uskutočňuje akreditovaný vzdelávací program v rozsahu najmenej 10 vyučovacích hodín  (podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

 

P o z n á m k a: Zoznam vzdelávacích inštitúcií, ktoré uskutočňujú akreditovaný vzdelávací program je uvedený na www.minedu.sk - Celoživotné vzdelávanie - Akreditácie - Zoznam platných akreditovaných vzdelávacích programov - vyhľadávanie.

VZOR dokladu o absolvovaní odbornej prípravy


6.   lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30f zákona č. 355/2007 Z. z.

-    zamestnancov

-    osoby zodpovednej za prevádzkovanie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb.
 

P o z n á m k a: Rozsah lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci je uvedený v  § 11 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 253/2006 Z. z.

 

Náležitosti lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu sú uvedené v § 30f ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z.: evidenčné číslo, údaje o zamestnávateľovi, a to obchodné meno, právnu formu a sídlo právnickej osoby alebo obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby – podnikateľa; údaje o zamestnancovi alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, a to meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, pracovné zaradenie, posudzovanú prácu, faktory práce a pracovného prostredia a kategóriu práce pre jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia, záver posudku.
 

Vzory lekárskych posudkov o zdravotnej spôsobilosti na prácu sú uvedené v prílohe č.3c zákona č. 355/2007 Z. z.  v znení zákona č. 289/2017 Z. z.
 

7.   doklad o zabezpečení merania azbestu podľa § 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 253/2006 Z. z. vrátane odberu vzoriek z pracovného prostredia odborne spôsobilou osobou na účel kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia a pracovného prostredia podľa § 15 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 355/2007 Z. z.

P o z n á m k a: Zoznam odborne spôsobilých osôb na meranie a odber vzoriek azbestu je uverejnený na www.uvzsr.sk - Informácie - Register odborne spôsobilých osôb. Meranie vláknitých prachov, vrátane azbestu vykonáva RÚVZ Nitra. Odbery vzoriek vykonávajú aj regionálne úrady verejného zdravotníctva v sídle kraja: RÚVZ Bratislava, RÚVZ Nitra, RÚVZ Žilina, RÚVZ Banská Bystrica, RÚVZ Košice. 
 

8.   doklad o zneškodňovaní nebezpečného odpadu s obsahom azbestu

9.   správny poplatok vo výške 500 eur v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je možné uhradiť nasledovne:

Vystavením platobného predpisu s možnosťou úhrady:

 • poštovou poukážkou s možnosťou platby na Slovenskej pošte, a.s. (spoplatnená úhrada za operáciu),

 • prevodom na účet prostredníctvom internet bankingu,

 • zaplatením správneho poplatku do pokladne ÚVZ SR:

- bezhotovostne (platobnou kartou, ak to dovoľuje limit platobnej karty). 


P o z n á m k a: Správny poplatok za konanie na vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb musí byť prevedený na účet pred vydaním rozhodnutia.
 

10. dokumentácia s opisom činnosti a používaných pracovných postupov alebo technológie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb, ktorá musí obsahovať okrem ochranných opatrení na zníženie expozície aj údaje o technickom vybavení:

 

A.  Pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest v interiéroch budov s vytvorením kontrolovaného pásma s použitím podtlakového systému je technické vybavenie nasledovné (od technického vybavenia priložiť fotodokumentáciu a doklad o vlastníctve, resp. o prenájme, zapožičaní):

 • odsávacie zariadenie s elektrickou pohonnou jednotkou a s HEPA filtrom so záchytnosťou minimálne 99,99% a predfiltrom, s výkonom zabezpečujúcim minimálne 5-násobnú výmenu vzduchu v kontrolovanom pásme pri kontinuálnom vytvorení podtlaku v rozmedzí 20 - 50 Pa počas sanačných prác a jednu hodinu po skončení prác. Počas prestávok dlhších ako jedna hodina je vytvorenie podtlaku minimálne 10 Pa

 • zariadenie na kontinuálne meranie a zaznamenávanie podtlaku v kontrolovanom pásme počas celej doby zriadenia kontrolovaného pásma

 • technické zariadenie na vzduchotesné oddelenie pracovného priestoru (kontrolovaného pásma) s použitím materiálov odolných proti nasávacej sile podtlaku do 50 Pa s otvormi na privádzanie čistého vzduchu, ktoré sa pri vyrovnaní tlaku automaticky uzatvoria

 • optický, alebo zvukový signalizátor poklesu podtlaku pod 20 Pa

 • trojkomorový systém vstupu a výstupu z kontrolovaného pásma s regulovaným vstupom a výstupom v poslednej komore smerom von z kontrolovaného pásma (s obmedzovačom otvorenia dverí a svetelnou signalizáciou)

 • priemyselný vysávač s HEPA filtrom s minimálnou záchytnosťou prachových častíc 99,99 %

 • vysokotlakové bezvzduchové striekacie zariadenie na aplikáciu chemických prípravkov používaných pri sanačných prácach materiálov obsahujúcich azbest

 • názov a zloženie chemického prípravku na stabilizáciu povrchu materiálov obsahujúcich azbest s certifikátom preukázania zhody (priložiť kartu bezpečnostných údajov)

 • názov a zloženie chemického prípravku na fixáciu zostatkových vlákien v objektoch s certifikátom preukázania zhody (priložiť kartu bezpečnostných údajov).
   

P o z n á m k a:  Toto  technické vybavenie umožňuje odstraňovať azbest alebo materiály obsahujúce azbest zo  stavieb aj v exteriéroch bez súvisu s vnútornými priestormi budov a v interiéroch budov - v uzatvorených priestoroch do 10 m3.
 

B.  Pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb len v exteriéroch bez súvisu s vnútornými priestormi budov, v ktorých nie je možné z technického hľadiska vytvoriť kontrolované pásmo s podtlakovým systémom (napr. odstraňovanie zo striech), je technické vybavenie nasledovné (od technického vybavenia priložiť fotodokumentáciu a doklad o vlastníctve, resp. o prenájme, zapožičaní):

 • priemyselný vysávač prachu s HEPA filtrom s minimálnou záchytnosťou prachových častíc 99,99 %

 • vysokotlakové bezvzduchové striekacie zariadenie na aplikáciu chemických prípravkov používaných pri sanačných prácach materiálov obsahujúcich azbest

 • názov a zloženie chemického prípravku na stabilizáciu povrchu materiálov obsahujúcich azbest s certifikátom preukázania zhody (priložiť kartu bezpečnostných údajov)

 • názov a zloženie chemického prípravku na fixáciu zostatkových vlákien v objektoch s certifikátom preukázania zhody (priložiť kartu bezpečnostných údajov).
   

C.  Pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest len v interiéroch budov v uzatvorených priestoroch do 10 m3, s vytvorením kontrolovaného pásma s použitím priemyselného vysávača (napr. odstraňovanie a opravy odpadových a kanalizačných rúr v bytových jadrách v budovách na bývanie) je technické vybavenie nasledovné (od technického vybavenia priložiť fotodokumentáciu a doklad o vlastníctve, resp. o prenájme, zapožičaní):

 • priemyselný vysávač prachu s HEPA filtrom s minimálnou záchytnosťou prachových častíc 99,99% a prietokom vzduchu minimálne 100 m3/hod.

 • vysokotlakové bezvzduchové striekacie zariadenie na aplikáciu chemických prípravkov používaných pri sanačných prácach materiálov obsahujúcich azbest

 • názov a zloženie chemického prípravku na stabilizáciu povrchu materiálov obsahujúcich azbest s certifikátom preukázania zhody (priložiť kartu bezpečnostných údajov)

 • názov a zloženie chemického prípravku na fixáciu zostatkových vlákien vo vnútornom priestore s certifikátom preukázania zhody (priložiť kartu bezpečnostných údajov)

 • technické zariadenie na vzduchotesné oddelenie pracovného priestoru s použitím materiálov odolných proti nasávacej sile podtlaku do 10 Pa a hermeticky uzatvárateľným otvorom pre vývod sacej hadice vysávača.
   

Použitie deklarovaného technického vybavenia (body A, B, C) musí byť súčasťou plánu práce, ktorý je potrebné predložiť pred začiatkom prác v konkrétnej stavbe príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (podľa § 41 ods. 14 písm. a) bod 7., § 52 v spojení s § 13 ods. 4 písm. j) zákona č. 355/2007 Z. z.) a bude kontrolovaný v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru.

 

Odbor preventívneho pracovného lekárstva ÚVZ SR

Aktualizované: 02.12.2021