Zber a manipulácia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zo zariadení spoločného stravovania Tlačiť E-mail
Streda, 03. február 2016 11:09

Dňom 1.1.2016 nadobudol  účinnosť zákon č. 79/2015 z 15.3.2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(okrem čl. I. § 13 písm.e) šiesteho bodu, ktorým sa zakazuje  zneškodňovať skládkovaním vytriedený BRKaRO ; § 14 ods. 1 písm.j), ktorým sa nariaďuje zabezpečiť odpad pred prístupom medveďa v ustanovených oblastiach, ktoré nadobúdajú účinnosř 1.7.2016.

Podľa čl. I § 83 ods. 3písm. b), sa zakazuje prevádzkovateľovi kuchyne používať drviče BRKaRO napojené na verejnú kanalizáciu; uvedený zákaz sa neuplatní, ak vlastník verejnej kanalizácie, do ktorej sa tento odpad vypúšťa, s používaním drviča súhlasí a používanie drviča je upravené  v zmluve o odvádzaní odpadových vôd  uzavretej podľa osobitného predpisu - podľa  zákona č. 442/ 2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciach – nadobúda účinnosť 1.1.2017.

 

Zákon je transpozíciou smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade, a o zrušení určitých smerníc (zoznam preberaných právne záväzných aktov EÚ je uvedený v prílohe č. 9 .  


K vykonávacím vyhláškam okrem iného patria:

 • vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorým sa  ustanovuje katalóg  odpadov ,

 • vyhl. MŽP SR č. 366/2015 Z.z., o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti

 • vyhl. MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o  odpadov
   

Vychádzajúc z toho, že kuchynský odpad môže obsahovať zostatky živočíšnych produktov, je zradený medzi vedľajšie živočíšne produkt. Nakladanie s týmto odpadom (zber, preprava, zneškodňovanie) ako i úradná kontrola sa vykonáva podľa

 • nariadenia EP a Rady č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a

 • nariadenia Komisie č. 142/2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1069/2009.


Vymedzenie pojmu biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad (BRKaRO)

Podľa čl. 2 nariadenia komisie č. 142/2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1069/2009 je kuchynský odpad vymedzený ako všetok potravinový odpad vrátane použitého potravinárskeho oleja, ktorý vzniká v reštauráciách, stravovacích zariadeniach a kuchyniach vrátane kuchýň v spoločných stravovacích zariadeniach a kuchýň v domácnostiach.

Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad patria: nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného, ale i živočíšneho pôvodu, ktoré vznikli pri prevádzkovaní zariadení spoločného stravovania, vrátane školských kuchýň, stravovacích zariadení domovov sociálnych služieb, stravovacích prevádzok zdravotníckych zariadení ale i z kuchýň domácností. Patria sem aj šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, papierové vrecko znečistené potravinami živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, potraviny po dobe spotreby alebo lehote minimálnej trvanlivosti alebo potraviny inak znehodnotené, použitá papierová vreckovka a servítok a v malom množstve aj drevitá vlna, triesky, hnedá lepenka, novinový papier použité pri manipulácii s potravinami).


Povinnosti pre prevádzkovateľa zariadenia spoločného stravovania (ZSS)

pri nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom podľa zákona č . 79/2015 z 15.3.2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Prevádzkovateľ kuchyne
je povinný  zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom (§ 83 ods.2 zákona o odpadoch).

Podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa  ustanovuje katalóg  odpadov KBO je  zaradený po číslom

20 01 08  biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad a 

20 01 25  jedlé tuky a oleje                                                 

K povinnostiam držiteľa odpadu -  prevádzkovateľa kuchyne patria:

 • správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov,

 • zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,

 • odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, (ak nie je ustanovené inak a ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám),

 • viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi,

 • ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje,

 • predložiť na vyžiadanie predchádzajúceho držiteľa odpadu doklady s úplnými a pravdivými informáciami preukazujúce spôsob nakladania s odpadom, a to najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti; na základe žiadosti predchádzajúceho držiteľa poskytnúť aj kópie dokladov,

 • zabezpečiť odpad pred prístupom medveďa hnedého (Ursus arctos) v ustanovených oblastiach,

 

Prevádzkovateľovi kuchyne sa zakazuje

 • uložiť biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom, do nádob určených obcou na zber komunálneho odpadu,

 • používať drviče biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu napojené na verejnú kanalizáciu; uvedený zákaz sa neuplatní, ak vlastník verejnej kanalizácie, do ktorej sa tento odpad vypúšťa, s používaním drviča súhlasí a používanie drviča je upravené v zmluve o odvádzaní odpadových vôd uzavretej podľa osobitného predpisu,

 • zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.


Podľa § 3 vyhl. MŽP SR č. 366/2015 Z.z.,o  evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
držiteľ odpadu, sprostredkovateľ a obchodník( v prípade BRKaRO bez ohľadu na množstvo) podáva ohlásenie o vzniku odpadu a  nakladaní s ním za obdobie kalendárneho roka príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva  do 28. februára nasledujúceho roka.  Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním držiteľ odpadu, sprostredkovateľ a obchodník uchováva v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.


Povinnosti prevádzkovateľov
pri nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom podľa nariadenia EP a Rady č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu (ďalej nariadenia EP a Rady č.1069/2009)  a nariadenie komisie č. 142/2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1069/2009.

 1. Prevádzkovatelia ZSS zbierajú, identifikujú a prepravujú KBO bez zbytočného odkladu za podmienok, ktorými sa predchádza rizikám pre verejné zdravie a zdravie zvierat. (pozn.: frekvencia zberu a následného spracovania nie je legislatívne stanovená. V rámci metodickej pomôcky k vypracovaniu všeobecne záväzných nariadení obce je daná  frekvencia zberu minimálne jedenkrát týždenne v závislosti od teploty prostredia; metodická pomôcka je uvedená na stránke MŽP a RR SR).

 2. Prevádzkovatelia, vykonávajúci nakladanie, zber, transport alebo spracovanie zabezpečia,  aby pri preprave  KBO bol priložený obchodný doklad (vzor obchodného dokladu je uvedený v prílohe č. 1 vyhlášky MP a RV SR č.148/2012, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výnimkách pri zbere, preprave a odstraňovaní vedľajších živočíšnych produktov a použití vedľajších živočíšnych produktov na osobitné kŕmne účely – „Obchodný doklad/Zberný list pre vedľajšie živočíšne produkty – materiál kategórie 3 NEURČENÉ NA ĽUDSKÚ SPOTREBU“. Obchodný doklad je vyhotovený v troch výtlačkoch  (1 originál a 2 kópie) (viď príloha - vzoru dokladu).

 3. Prevádzkovatelia ZSS, ktorí produkujú KBO a zasielajú ho na zneškodnenie, prevádzkovatelia prepravujúci alebo prijímajúci KBO, uchovávajú záznamy o zásielkach a príslušné obchodné doklady – zabezpečenie princípu vysledovateľnosti  (podľa čl. 22 nariadenia EP a Rady č. 1069/2009);

(pozn. doba uchovávania dokumentácie o odpadoch je 2 roky (podľa prílohy VIII, kapitoly III, bod 5 nariadenia  komisie č. 142/2001); možnosť uchovať kópie dokladov  prevádzkovateľom ZSS  aj na elektronických nosičoch).
 

 1.  Prevádzkovatelia ZSS zabezpečia oddelené odkladanie KBO v kontajneroch (uzatvárateľných nádobách)  určených na skladovanie  odpad (napr. typizované obaly, nádoby, kontajnery dodávané  obchodníkom alebo sprostredkovateľom odpadu)  s označením „neurčené na ľudskú spotrebu“; toto označenie  je uvedené aj na  vozidle KBO (príloha VIII, kapitola II ods.2  nariadenia Komisie (ES) č.142/2009

 2. Prevádzkovatelia, ktorí zabezpečujú nakladanie, transport, spracovanie KBO sú povinní  pred začatím činnosti oznámiť príslušnému úradu (príslušnej veterinárnej a potravinovej správe) akúkoľvek prevádzkareň, ktorá uvedenú činnosť zabezpečuje a oznámia akúkoľvek významnú zmenu. V prípade transportu sa musia zaregistrovať na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR, v ostatných prípadoch na príslušnú RVPS.

 3. Prevádzkovatelia, ktorí zabezpečujú nakladanie s KBO po ich zbere - spracovanie KBO (tlakovou sterilizáciou, kompostovaním alebo transformáciou na bioplyn alebo inými spracovateľskými metódami) sú povinní  pred začatím činnosti požiadať príslušný úrad (regionálnu veterinárnu a potravinovú správu) o schválenie prevádzkarne.

 4. Ak nemožno zabezpečiť odstránenie kuchynského odpadu podľa vyššie uvedených požiadaviek (čl.12, 14, 21 nariadenia(ES) č.1069/2009, prevádzkovatelia ZSS môžu odstrániť kuchynský odpad (ako odpad kategórie 3) spálením alebo zakopaním na mieste len za osobitných podmienok a so súhlasom a pod dozorom príslušnej veterinárnej a potravinovej správy, v prípade spálenia aj so súhlasom príslušného orgánu životného prostredia a zboru hasičskej a záchrannej služby (podľa vyhlášky MPaRV SR č. 148/2012 Z.z.); podľa čl. 19, písm. c) nariadenia(ES) č.1069/2009 zakopaním alebo  iným dostupným prostriedkom len ak ide o oblasti, prístup do ktorých  by si vyžadoval vynucovanie neprimeraných nákladov; zároveň množstvo odpadu nie je viac ako týždenne stanovený objem (cca 20 kg)

 5. Prevádzkovatelia môžu zabezpečiť odstránenie odpadu na skládke odpadov (schválenej a registrovanej orgánom veterinárnej správy), len ak ide o bývalé potraviny, do celkovej hmotnosti 20 kg (napr. potraviny po dátume spotreby alebo dátume minimálnej trvanlivosti (podľa vyhlášky MPaRV SR č. 148/2012 Z.z.); prevádzkovateľ musí mať k dispozícii oficiálny doklad o odovzdávaní  odpadu bývalých potravín na skládku.

 6. Prevádzkovatelia môžu zabezpečiť odstránenie odpadu prostredníctvom krmiva pre spoločenské zvieratá, len ak ide o bývalé potraviny a so súhlasom príslušného orgánu veterinárnej a potravinovej správy


Manipulácia a spôsob odstraňovania

Kuchynský odpad môže obsahovať vedľajšie živočíšne produkty, preto musí byť zabezpečená manipulácia a odstraňovanie podľa  nariadenia EP a Rady č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu  a nariadenie komisie č. 142/2011. Podľa čl. 10 písm. p) nariadenia EP a Rady č. 1069/2009 je kuchynský odpad zo ZSS (okrem odpadu zo ZSS z medzinárodnej dopravy, ktorý je zaradený do 1. kategórie)  zaradený do 3. kategórie.       

Kuchynský biologický odpad z dopravných prostriedkov používaných v medzinárodnej doprave (materiály pochádzajúce z potravín podávaných na palube lietadla alebo lode) je zaradený do 1. kategórie podľa čl. 8 písm. f) nariadenia EP a Rady č. 1069/2009.

Kuchynský odpad zo ZSS je zaradený do 3. kategórie a podľa čl. 14 písm. k)  nariadenia sa spracuje nasledovne: tlakovou sterilizáciou, kompostovaním alebo transformáciou na bioplyn alebo spracovateľskými metódami uvedenými v čl.15 ods. 1, prvý pododsek písm. b) nariadenia EP a Rady č. 1069/2009 Kompostovanie je možné len za určitých podmienok stanovených v prílohe V, kapitola III, oddiel 1 nariadenia komisie č. 142/2011, (veľkosť častíc max. 12 mm, min. teplota v jednotke 70° C, min. čas v jednotke bez prerušenia 60 minút).

Zber použitých stolových olejov (katalógové číslo 20 01 25)  je ako súčasť ostatného BRKaRO a následné odstraňovanie ako materiál 3. kategórie. V prípade oddeleného zberu a zhromažďovania je možné spracovanie aj inými spracovateľskými metódami, pričom sa majú uplatňovať najmä čas, teplota, tlak a rozmery častíc (v tomto prípade prichádza do úvahy, napr. výrobný proces bionafty).    

Obmedzenia kŕmenia materiálom kategórie 3

Podľa čl. 11 nariadenia EP a Rady č. 1069/2009 platí zákaz skrmovania kuchynského odpadu (alebo krmiva obsahujúceho kuchynský odpad alebo pochádzajúceho z neho) hospodárskymi zvieratami s výnimkou kožušinových zvierat.

(Hospodárske zviera je akékoľvek zviera, ktoré je držané, vykrmované  alebo chované človekom a využívané na produkciu potravín, vlny, kožušín, peria, kožiek alebo akéhokoľvek iného produktu získaného zo zvierat alebo na iné hospodárske účely.)

V prípade využívania odpadu na kŕmenie kožušinových zvierat je potrebné požiadať o povolenie na jeho skrmovanie miestne príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinu správu (RVPS).

(Kožušinové zviera – je zviera držané alebo chované na výrobu kožušiny, ktoré sa nepožívajú na ľudskú spotrebu).

(Podľa čl. 16 písm. g)  nariadenia EP a Rady č. 1069/2009 sa KBO môže používať na kŕmenie spoločenských zvierat a podľa čl. 18 ods. 1 citovaného nariadenia aj podľa čl. 13 ods. 2 nariadenia Komisie č 142/2011  je možné odpad  - KBO kategórie 3  použiť  na kŕmenie určených zvierat, ale za podmienok, ktoré povoľuje príslušný orgán  členského štátu, avšak v rámci Slovenskej republiky k uvedenému nebolo v danom rozsahu pristúpené)

Podľa vyhlášky MP a RV SR č.148/2012, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výnimkách pri zbere, preprave a odstraňovaní vedľajších živočíšnych produktov a použití vedľajších živočíšnych produktov na osobitné kŕmne účely nie je materiál kategórie 3 – KBO v zozname možných materiálov určených na skŕmenie hospodárskych zvierat.Nakladanie s odpadom kategórie 3 na prevádzke ZSS – požiadavky na manipuláciu s odpadom v   ZSS podľa nariadenia EP a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín a
 vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z. z.:

 1. odpad sa musí uskladňovať do uzatvárateľných kontajnerov určených na tento účel  tak, aby sa minimalizovalo riziko znečistenia kontajnera, ktoré  zabezpečuje prevádzkovateľ ZSS ako producent odpadu

 2. kontajnery môžu byť na jednorazové alebo opakované použitie; ak sa kontajnery používajú opakovane, potom po každom použití sa musia riadne vyčistiť a vydezinfikovať; ak sa do kontajneru vkladá obal (napr. vrece)  - tento musí byť následne bezpečne odstránený, napr. spálením;  zároveň platí, že sa  nesmú  navzájom zamieňať obaly určené na ostatný komunálny odpad

 3. kontajnery na odpad musia mať vhodnú konštrukciu, musia byť udržiavané v náležitom stave,  ľahko čistiteľné a  dezinfikovateľné

 4. prevádzkovateľ ZSS musí primerane zabezpečiť skladovanie  potravinárskeho odpadu   do doby  odovzdania sprostredkovateľovi (obchodníkovi) s odpadom tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné živočíchy (napr. sklad odpadu, chladiace zariadenie na odpad)

 5. ak sú k dispozícii sklady odpadu (chladiace zariadenie – chladnička odpadu), potom musia byť skonštruované a vedené takým spôsobom, aby bolo možné udržiavať ich v čistote, musí byť vytvorená možnosť výkonu čistenia a dezinfekcie, musia byť zabezpečené proti hlodavcom  a iným živočíchom. Odpad nesmie predstavovať priamy alebo nepriamy zdroj kontaminácie.

 
Upravené k 1.1.2016