Petície a sťažnosti Tlačiť E-mail
Štvrtok, 08. október 2015 10:39

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky prijíma a v rozsahu svojej pôsobnosti vybavuje podania fyzických a právnických osôb. Všetky podania bez ohľadu na ich označenie posudzuje podľa obsahu a príslušnosti na vybavenie.


Ako petície eviduje a vybavuje podania označené slovom „petícia“ ak obsahujú predmet verejného alebo iného spoločného záujmu. Podrobnosti o postupe pri zostavovaní, podávaní, prijímaní, evidovaní a kontrole vybavovania petícií upravuje zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.


Ako sťažnosti eviduje a vybavuje podania, v ktorých sa fyzická alebo právnická osoba  domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy a súčasne poukazuje  na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy. Podrobnosti o postupe pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia alebo prekontrolovania sťažnosti upravuje zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sťažnostiach“).


Podávanie sťažností

 1. Sťažnosť musí byť písomná a možno ju podať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe

 2. sťažnosť musí obsahovať:

 • meno, priezvisko a adresu pobytu sťažovateľa. Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať.

 • sťažnosť v listinnej  podobe musí obsahovať vlastnoručný podpis sťažovateľa.

 1. sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná a musí z nej byť jednoznačné, proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha.   

 

Vzor sťažnosti na stiahnutie (Word)


Podľa zákona  o sťažnostiach sťažnosťou nie je podanie, ktoré:

 1. má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu a nie je v ňom jednoznačne vyjadrené, ochrany akého svojho práva sa osoba domáha,

 2. poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti orgánu verejne správy, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené iným právnym predpisom (napr.: Občiansky súdny poriadok, Trestný poriadok, správny poriadok, katastrálny zákon, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o priestupkoch, atď... )

 3. je sťažnosťou podľa osobitného predpisu (napr.: zákon o štátnej službe, Exekučný  poriadok,  atď...),

 4. smeruje proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v konaní podľa osobitného predpisu (napr.: správny poriadok, zákon o správe majetku štátu, atď...),

 5. smeruje proti záverom kontroly, auditu, dohľadu, dozoru alebo inšpekcie podľa osobitného predpisu (napr.: zákon o kontrole v štátnej správe, zákon o najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky, zákon o sociálnom poistení, zákon o finančnej kontrole a audite, atď...), alebo

 6. obsahuje utajované skutočnosti alebo z obsahu ktorého je zrejmé, že jeho vybavením ako sťažnosti podľa tohto zákona by došlo k ohrozeniu utajovaných skutočností podľa osobitného predpisu (zákon o ochrane utajovaných skutočností ...).


Pri podaní petície alebo sťažnosti elektronickými prostriedkami sa vyžaduje ich podpis zaručeným elektronickým podpisom. V prípade sťažnosti možno elektronický podpis nahradiť jej písomným potvrdením v lehote do piatich pracovných dní odo dňa podania. Petície  a sťažnosti podané elektronickými prostriedkami bez uvedených náležitostí je Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky povinný v súlade s citovanými predpismi  odložiť.


Na konanie súvisiace s telefonickými oznámeniami sa zákon o sťažnostiach nevzťahuje.


Na vybavenie petície alebo sťažnosti je príslušný orgán verejnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí činnosť, ktorej sa predmet podania týka. Ak Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nie je príslušný na vybavenie takéhoto podania, postúpi ho orgánu príslušnému na vybavenie a o postúpení upovedomí pisateľa.


V záujme zníženia administratívnej náročnosti a zvýšenia efektívnosti pri vybavovaní, odporúčame pri podaniach zohľadňovať uvedené skutočnosti.


Protikorupčná linka Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. slúži výlučne na nahlasovanie podozrení, ktoré naznačujú korupčné správanie.  Neslúži na podávanie petícií, sťažností, ani podnetov podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. správne konanie, trestné konanie, priestupkové konanie a pod.).


Linka Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. slúži výhradne na nahlásenie porušenia opatrení pri ohrození verejného zdravia vydaných vyhláškami  ÚVZ SR v súvislosti s COVID – 19.