Správa z mimoriadneho cieleného štátneho zdravotného dozoru na sezónnych prírodných a umelých kúpaliskách Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2015
Utorok, 28. Júl 2015 13:34

V nadväznosti na povinnosti, vyplývajúce orgánom verejného zdravotníctva podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“)
vo veci výkonu štátneho zdravotného dozoru nad umelými kúpaliskami, požiadal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako orgán, ktorý podľa § 5 ods. 4 písm. j) zákona č. 355/2007 Z. z. riadi, kontroluje a koordinuje výkon štátnej správy uskutočňovaný regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) všetky RÚVZ v Slovenskej republike o vykonanie mimoriadneho cieleného štátneho zdravotného dozoru (ďalej len „ŠZD“) v termíne 6.7.2015 – 18.7.2015, zameraného na preverenie dodržiavania hygienických požiadaviek na prírodných a umelých kúpaliskách počas kúpacej sezóny 2015.

 

ŠZD bol vykonaný na prírodných a umelých kúpaliskách (vrátane biokúpalísk)
so sezónnou prevádzkou vo všetkých krajoch Slovenskej republiky v mimoriadnom termíne, mimo termínu plánovaného ŠZD a pravidelného odberu vzoriek vody na kúpanie. Bol zameraný na plnenie povinností, vyplývajúcich prevádzkovateľom prírodných a umelých kúpalísk zo zákona č. 355/2007 Z. z. a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku (ďalej len „vyhláška č. 308/2012 Z. z.“), konktrétne na:  

1)    predloženie platného rozhodnutia k prevádzke kúpaliska,

2)    dodržiavanie stanovenej kapacity kúpaliska,

3)    predloženie prevádzkového poriadku kúpaliska,

4)    plnenie ďalších povinností ako sú:

pre prevádzkovateľov PK:

a)    vykonávanie kontroly kvality vody a predkladanie jej výsledkov,

b)    zabezpečenie požiadaviek na vybavenie kúpaliska,

c)    vyznačenie vodnej plochy na kúpanie, oddelenej od vodnej plochy používanej plavidlami,

d)    zabezpečenie čistenia vodnej plochy a údržby a čistenia prevádzkových plôch, priestorov a zariadení kúpaliska,

e)    sprístupnenie aktuálnych informácií o kvalite vody verejnosti,

f)     ak má PK zároveň aj štatút „vody určenej na kúpanie“, sprístupnenie informácií aj prostredníctvom Plážového profilu VUK (tabule),

g)    zabezpečenie plavčíkov, miestnosti na poskytovanie prvej pomoci a pokynov na poskytovanie prvej pomoci,

h)    vedenie evidencie o prevádzke kúpaliska, ktorá obsahuje výsledky kontroly kvality vody, záznamy o údržbe a čistení a údaje o dennej návštevnosti. 

pre prevádzkovateľov UK:

a)    vykonávanie kontroly kvality vody a predkladanie jej výsledkov,

b)    zabezpečenie požiadaviek na priestory, vybavenie a dispozičné riešenie kúpaliska, 

c)    zabezpečenie údržby a čistenia bazénov, plôch, priestorov a zariadení kúpaliska,

d)    sprístupnenie aktuálnych informácii o kvalite vody verejnosti vrátane aktuálnej informácie o teplote vody v jednotlivých bazénoch,

e)    zabezpečenie miestnosti na poskytovanie prvej pomoci a pokynov na poskytovanie prvej pomoci,

f)     zabezpečenie stáleho dohľadu dostatočným množstvom plavčíkov podľa počtu a typu bazénov a atrakcií,

g)    vedenie evidencie o prevádzke kúpaliska, ktorá obsahuje výsledky kontroly kvality vody, záznamy o úprave a výmene vody v bazénoch, o údržbe a čistení priestorov a bazénov, o opravách a poruchách a údaje o dennej návštevnosti.


Zhrnutie výsledkov cieleného ŠZD

Za začiatok kúpacej sezóny sa v našich podmienkach považuje 15. jún; začiatok prevádzky sezónnych kúpalísk však každoročne ovplyvňuje aktuálne počasie, záujem verejnosti a pripravenosť kúpalísk na prevádzku. Kúpaliská v severných okresoch, ktoré nevyužívajú termálne zdroje, začínajú svoju prevádzku obyčajne až po 1. júli (začiatku školských prázdnin).
 

V rámci mimoriadneho cieleného ŠZD bolo skontrolovaných 14 prírodných kúpalísk1445 umelých kúpalísk. Počet a prehľad kontrolovaných kúpalísk je podľa krajov a kompetencii miestne príslušných regionálnych úradov verejného zdravotníctva  uvedený
v tabuľke č. 1.
 

Nedostatky boli v rámci ŠZD zistené na 23 umelých kúpaliskách a mali rôzny charakter. K najčastejším patrili nedostatky v  údržbe a čistení priestorov a zariadení kúpalísk, nedostatky v evidencii o ich prevádzke a poskytovaní aktuálnych informácií pre verejnosť. Väčšinou išlo o drobné nedostatky technického charakteru, súvisiace s vybavením a zariadeniami kúpalísk. Zistené boli aj menšie nedostatky pri zabezpečovaní poskytovania prvej pomoci. Prípady nevyhovujúcej kvality vody na kúpanie boli počas výkonu cieleného ŠZD zaznamenané len ojedinele. Išlo o 2 prípady prekročenia mikrobiologických ukazovateľov kvality vody. Prehľad umelých kúpalísk, na ktorých boli zistené nedostatky obsahuje tabuľka č. 2. Na prírodných kúpaliskách nedostatky neboli zistené.
 

Po vykonaných kontrolách RÚVZ nariadili podľa charakteru a možného zdravotného dopadu zistených nedostatkov opatrenia na ich odstránenie. Prípady drobných nedostatkov prevádzkového charakteru boli riešené len upozornením a zápisom v zápisnici z výkonu
ŠZD s termínom pre ich odstránenie. Niektoré nedostatky boli odstránené už počas ŠZD.
Ak nebolo možné nedostatok ihneď odstrániť, prevádzkovateľovi bol uložený termín
na vykonanie opatrení a kontrola opatrení bola vykonaná po uloženom termíne.
 

V 4 prípadoch bude pre nedodržanie povinností, vyplývajúcim prevádzkovateľom
zo zákona č. 355/2007 Z. z. vypracovaný návrh na začatie správneho konanie o uložení pokuty. Na 3 kúpaliskách  je dôvodom porušenie jednej z nasledovných povinností:  zabezpečiť vyhovujúcu kvalitu vody, zabezpečiť kontrolu kvality vody a dodržiavať kapacitu, stanovenú prevádzkovým poriadkom. Na 1 kúpalisku je dôvodom návrhu porušenie viacerých povinností (nedostatočne vedená evidencia o prevádzke kúpaliska,  nedostatočne zabezpečená údržba a čistenie brodísk pri bazénoch, nebola sprístupnená informácia o kvalite vody v detskom bazéne; nebol dodržiavaný schválený prevádzkový poriadok). Podrobný prehľad kúpalísk so zistenými nedostatkami a postup pri ich riešení je uvedený v tabuľkách č. 2.
 

Celkovo je možno hodnotiť situáciu na prevádzkovaných kúpaliskách ako priaznivú. Aj keď kapacity kúpalísk sú vzhľadom na vysoké teploty najmä v južných okresoch využívané na maximum, väčšina prevádzkovateľov si plní povinnosti, uložené platnými predpismi. V porovnaní s minulým rokom, aj keď je počet kúpalísk, na ktorých boli zistené nedostatky rovnaký (23 kúpalísk), počet závažných porušení povinností zákona č. 355/2007 Z. z., (ktoré sú dôvodom pre vypracovanie návrh na začatie správneho konanie o uložení pokuty) poklesol cca o polovicu. Pozitívne výsledky z mimoriadneho cieleného ŠZD môžu čiastočne byť aj odrazom toho, že dozor bol vykonávaný v období zahájenia kúpacej sezóny. Preto budú prírodné a umelé kúpaliská v centre pozornosti dozorujúcich RÚVZ naďalej až do konca kúpacej sezóny.
 

Zároveň upozorňujeme, že vyššie uvedené závery a zistené nedostatky sa vzťahujú výhradne k obdobiu výkonu ŠZD v termíne 6.7.2015 – 18.7.2015.prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky 


Tabuľky (pdf)