Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3746
Počet zobrazení obsahu : 21705960
VYMEDZENIE VEĽMI TOXICKÝCH LÁTOK A ZMESÍ A TOXICKÝCH LÁTOK A ZMESÍ, U KTORÝCH SA PREUKAZUJE ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ NA PRÁCU Tlačiť E-mail
Utorok, 07. Júl 2015 07:29

Dňa 1. 5. 2015 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády SR č. 82/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov (ďalej „NV SR č. 82/2015 Z. z.“), ktoré je zosúladené s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí.


NV SR č. 82/2015 Z. z. ustanovuje v § 6 povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zníženie rizika z expozície nebezpečnými chemickými faktormi účinnými ochrannými a preventívnymi opatreniami. Jedným z preventívnych opatrení je odborná spôsobilosť na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami, ktoré sú zaradené do triedy nebezpečenstva:
 

-          akútna toxicita kategórie 1 a 2, výstražné upozornenia H300, H310, H330,

-          akútna toxicita kategórie 3, výstražné upozornenia H301, H311, H331,

-          toxicita pre špecifický cieľový orgán po jednorazovej expozícii kategórie 1, výstražné upozornenie H370,

-          toxicita pre špecifický cieľový orgán po opakovanej expozícii kategórie 1, výstražné upozornenie H372.


Odbornú spôsobilosť na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami v zmysle § 16 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 355/2007 Z. z.“) preukazuje

-          vedúci zamestnanec, ktorý je na pracovisku zodpovedný za odborné vykonávanie činností, alebo

-          fyzická osoba – podnikateľ alebo zamestnanec, ktorý vykonáva prácu samostatne.


Upozornenie pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, ktoré sú oprávnené odstraňovať azbest alebo materiály obsahujúce azbest zo stavieb (§ 5 ods. 4 písm. o) zákona č. 355/2007 Z. z.)


AZBEST je klasifikovaný podľa prílohy VI Nariadenia EP a Rady (ES) č. 1272/2008
o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí ako látka  s toxicitou pre špecifický cieľový orgán po opakovanej expozícii kategórie 1, s výstražným upozornením H372.


Vzhľadom na uvedenú klasifikáciu azbestu sa povinnosť mať odbornú spôsobilosť na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami  v zmysle § 16 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. vzťahuje aj na vedúceho zamestnanca, ktorý je na pracovisku zodpovedný za odborné vykonávanie činností alebo na fyzickú osobu – podnikateľa alebo zamestnanca, ktorí samostatne vykonávajú prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb (§ 6 ods. 2 písm. d) bod 4 v znení NV SR č. 82/2015 Z. z.).


Táto povinnosť sa uplatňuje od 1.5.2015 (od nadobudnutia účinnosti NV SR č. 82/2015 Z. z.).ZMENA od 1. 5. 2018


Dňa 1. 5. 2018 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády SR č. 33/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov (ďalej „NV SR č. 33/2018 Z. z.“).


Nariadením vlády SR č. 33/2018 Z. z. sa v § 6 ods. 2 písm. d) vypustil bod 4,
ktorý ustanovoval odbornú spôsobilosť na prácu na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami, ktoré sú zaradené do triedy nebezpečenstva

4. toxicita pre špecifický cieľový orgán po opakovanej expozícii kategórie 1 s výstražným upozornením H372.


Vypustenie bodu 4 § 6 ods. 2 písm. d) NV SR č. 355/2006 Z. z. znamená, že sa nepožaduje odborná spôsobilosť na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami  v zmysle § 16 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. pre práce pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov  obsahujúcich  azbest  zo stavieb.


Táto povinnosť sa vypúšťa od 1.5.2018 (od nadobudnutia účinnosti NV SR č. 33/2018 Z. z.).
Vypracoval: Odbor preventívneho pracovného lekárstva

Aktualizované: 26.06.2018