Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3687
Počet zobrazení obsahu : 21318888
OCHRANA ZAMESTNANCOV PRI PRÁCI S AZBESTOM (§ 41 zákona č. 355/2007 Z. z.) Tlačiť E-mail
Utorok, 07. Júl 2015 07:18

Odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích  prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach (ďalej len „odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb“), možno vykonávať len na základe oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb (ďalej len „oprávnenie“) vydaného úradom verejného zdravotníctva, alebo dokladu z iného členského štátu, ktorý slúži na rovnaký účel alebo je z neho zrejmé, že táto skutočnosť je preukázaná.


Oprávnenie sa na základe dokumentácie s opisom činnosti a používaných pracovných postupov alebo technológie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb a technického vybavenia
vydáva na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb:

-          v interiéroch budov s vytvorením kontrolovaného pásma s použitím podtlakového systému,

-          v exteriéroch bez súvisu s vnútornými priestormi budov, v ktorých nie je možné z technického hľadiska vytvoriť kontrolované pásmo s podtlakovým systémom,

-          v interiéroch budov v uzatvorených priestoroch do 10m3, s vytvorením kontrolovaného pásma s použitím priemyselného vysávača.


Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba oprávnená na odstraňovanie azbestu zo stavieb (ďalej len „držiteľ oprávnenia“)
je povinná (podľa § 41 ods. 13 zákona č. 355/2007 Z. z.) pred začiatkom výkonu práce predložiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva návrh na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb (ďalej len „návrh“) na posúdenie (podľa § 13 ods. 4 písm. j) zákona č. 355/2007 Z. z.) a zdržať sa výkonu práce do času posúdenia navrhovanej činnosti.

 

Novela zákona č. 355/2007 Z. z. určuje podrobnosti k predloženiu návrhu, ktorý musí obsahovať:

  • prevádzkový poriadok (podlieha schvaľovaniu podľa § 13 ods. 4 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z.), ktorý obsahuje

  • posudok o riziku (§ 2 NV SR č. 253/2006 Z. z.)

  • bezpečné pracovné postupy a technické vybavenie pre činnosť v posudzovaných priestoroch,

  • opatrenia na zníženie expozície zamestnancov a obyvateľov,

  • zabezpečenie zdravotného dohľadu pre zamestnancov (§ 11 NV SR č. 253/2006 Z. z.)

  • používané osobné ochranné pracovné prostriedky a spôsob ich dekontaminácie,

  • zneškodňovanie nebezpečného odpadu s obsahom azbestu,

  • plán práce podľa osobitného predpisu (§ 5, 8, 11 a 12 NV SR č. 253/2006 Z. z.)

  • doklad o absolvovaní odbornej prípravy na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb zamestnancov a osoby zodpovednej za prevádzkovanie odstraňovania  azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb (ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z.) alebo ich aktualizačnej odbornej prípravy (§ 41 ods. 15 zákona č. 355/2007 Z. z.).


Držiteľ oprávnenia je povinný pred začiatkom výkonu práce, okrem predloženia návrhu na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb na posúdenie (ods. 13 zákona č. 355/2007 Z. z.), oznámiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva začiatok a ukončenie výkonu odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest na konkrétnej stavbe (§ 3 NV SR č. 253/2006 Z. z.)


Novela zákona č. 355/2007 Z. z. stanovuje, že odbornú prípravu na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb zamestnancov a osoby zodpovednej za prevádzkovanie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb (§ 41 ods. 3 písm. c) a ods. 4 písm. e) bod 2.) vykonáva vzdelávacia inštitúcia, ktorá uskutočňuje akreditovaný vzdelávací program v rozsahu najmenej 10 vyučovacích hodín.


Novou povinnosťou
pre držiteľov oprávnenia na odstraňovanie azbestu zo stavieb je povinnosť (§ 41 ods. 15 zákona č. 355/2007 Z. z.) zabezpečiť najmenej každých päť rokov od vydania oprávnenia aktualizačnú odbornú prípravu na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pre zamestnancov  a osobu zodpovednú za prevádzkovanie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb vo vzdelávacej inštitúcii, ktorá uskutočňuje akreditovaný vzdelávací program v rozsahu najmenej 10 vyučovacích hodín.


Vzory dokladov o absolvovaní odbornej a aktualizačnej odbornej prípravy je súčasťou príloh zákona č. 355/2007 Z. z.

 


Zoznam vzdelávacích inštitúcií,
ktoré uskutočňujú akreditovaný vzdelávací program a v ktorých je možné absolvovať odbornú prípravu alebo aktualizačnú odbornú prípravu je uverejnený na internetovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:

www.minedu.sk

-          Celoživotné vzdelávanie

-          Akreditácie

-          Zoznam platných akreditovaných vzdelávacích programov – vyhľadávanie programov (podľa krajov, podľa názvu)


Držiteľ oprávnenia, ktoré je platné k 31. júlu  2014, je povinný zabezpečiť aktualizačnú odbornú prípravu na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb zamestnancov  a osoby zodpovednej za prevádzkovanie odstraňovania  azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb (podľa § 41 ods. 15 zákona č. 335/2007 Z. z.) najneskôr do

-          30. júna 2015,  ak držiteľovi  oprávnenia na odstraňovanie azbestu zo stavieb bolo toto oprávnenie vydané v rokoch 2006 až 2007,

-          31. decembra 2015,  ak držiteľovi  oprávnenia na odstraňovanie azbestu zo stavieb bolo toto oprávnenie vydané v rokoch 2008 až 2009,

-          31. decembra 2016,  ak držiteľovi  oprávnenia na odstraňovanie azbestu zo stavieb bolo toto oprávnenie vydané v rokoch 2010 až 2011,

-          31. decembra 2019,  ak držiteľovi  oprávnenia na odstraňovanie azbestu zo stavieb bolo  toto oprávnenie vydané od roku 2012  až do 31. júla 2014.Vypracoval: Odbor preventívneho pracovného lekárstva

Aktualizované: 08.09.2016