Hodnotenie vedeckej konferencie 38. Dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu 22. – 23. 10. 2014, hotel Čingov, Slovenský raj Tlačiť E-mail
Piatok, 07. november 2014 13:34

38. ročník vedeckej konferencie Dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu sa uskutočnil v hoteli Čingov, Slovenský raj v dňoch 22. – 23.10. 2014. Ústrednou témou tohtoročnej konferencie bolo 20 rokov od prijatia Národného programu podpory zdravia. Konferencia, ktorej cieľom je interdisciplinárna výmena informácií, skúseností, výskumných zistení v oblasti podpory, rozvoja a ochrany verejného zdravia, bola už tradične organizovaná Úradom verejného zdravotníctva v spolupráci s Fakultou verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity, Ministerstvom zdravotníctva SR, Kanceláriou Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku, Slovenskou lekárskou spoločnosťou a Slovenskou spoločnosťou sociálneho lekárstva.

Konferenciu otvorili svojimi príhovormi: prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH, hlavný hygienik Slovenskej republiky, doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, PhD., prezident Slovenskej spoločnosti sociálneho lekárstva a MUDr. Renáta Hudáková, regionálna hygienička Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Spišskej Novej Vsi. Nasledovalo slávnostné odovzdávanie medailí MUDr. Ivana Stodolu za prínos v oblasti zdravotnej výchovy. Ocenených bolo 10 odborníkov:


MUDr., Mgr. Tatiana Červeňová, MPH, MHA
, regionálna hygienička RÚVZ so sídlom v Martine,

doc. MUDr. Cyril Klement, CSc., mim.prof., regionálny hygienik RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici,

Darina Konečná, rehabilitačná sestra a inštruktorka zdravotnej výchovy RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici,

MUDr. Viktor Kosmovský, MPH, MHA, regionálny hygienik RÚVZ so sídlom vo Zvolene, Terézia Mederiová, odborná pracovníčka RÚVZ so sídlom v Spišskej Novej Vsi,

Ing. Jana Mýtniková, MHA, regionálna hygienička RÚVZ so sídlom v Prešove,

PhDr. Anna Poláčková, pedagogička a školská psychologička na Gymnáziu sv. Františka z Assisi v Žiline,

prof. MUDr. Ľudmila Ševčíková, CSc., prednostka Ústavu hygieny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave,

doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD.,  MPH, vedúca odboru epidemiológie RÚVZ so sídlom v Trenčíne,

MUDr. Mgr. Katarína Tináková, MPH, MHA, regionálna hygienička RÚVZ so sídlom v Nitre.
 

Počas dvoch konferenčných dní odznelo v pléne 33 prezentácií a vystavených bolo 19 posterov. Prednáškový blok bol zostavený do 4 sekcií vychádzajúc z priorít aktualizovaného Národného programu podpory zdravia: Sekcia I. Drogy, výživa, pohybová aktivita, Sekcia II. Zdravé pracovné a životné podmienky, Sekcia III. Preventívne opatrenia na znižovanie výskytu infekčných ochorení, Sekcia IV. Varia.

Tematický rozsah prezentovaných príspevkov charakterizoval šírku samotného Národného programu podpory zdravia, ktorý kladie dôraz na multirezortnú zodpovednosť za zdravie. V rámci jednotlivých prednáškových blokov sa odborníci podelili so svojimi poznatkami, skúsenosťami pri realizácii, programov, projektov, aktivít, ktoré sú súčasťou Národného programu podpory zdravia. So svojimi príspevkami vystúpili odborníci z jednotlivých regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike,  Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Ústavu verejného zdravotníctva univerzity  Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Ústavu verejného zdravotníctva Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, z Ministerstva dopravy výstavby  a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Úradu vereného zdravotníctva Slovenskej republiky v Bratislave. Svojimi dvoma prezentáciami na tému PEER prevencia v regióne Spiš a výcvik PEER aktivistov tohtoročnú konferenciu príjemne spestrili študenti z Občianskeho združenia Mladí ľudia a život v Spišskej Novej Vsi. Podnetnou bola tiež prezentácia o osvetovom programe Dental Alarm, ktorú realizuje občianske združenie Zdravé ďasná.

V závere konferencie vystúpil doc. PhDr. et Mgr. Róbert Ochaba, PhD., MPH, vedúci odboru podpory zdravia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorý zhodnotil vedeckú konferenciu ako veľmi podnetnú a obohacujúcu, čo sa týka tematického rozsahu prezentovaných príspevkov, a zároveň tohtoročnú konferenciu ukončil. Výstupom z konferencie bude zborník s príspevkami.


DSCN6591

DSCN6592

DSCN6597

DSCN6599

DSCN6601

DSCN6605

DSCN6606

DSCN6610

DSCN6611

DSCN6612

DSCN6614

DSCN6616

DSCN6623

DSCN6717