Vyhodnotenie aktivít Európskeho imunizačného týždňa 2014 Tlačiť E-mail

Európsky imunizačný týždeň (EIW) sa uskutočnil v termíne od 22. – 26. 4. 2014 ako kampaň Euroregiónu Svetovej zdravotníckej organizácie.

Cieľom realizácie EIW bolo zvýšiť zaočkovanosť, eliminácia tzv. vakcinačných dier, zlepšenie informovanosti o očkovaní proti nákazám, ktorým sa dá vďaka očkovaniu úspešne predchádzať a odpoveď na antivakcinačné  aktivity, ktoré sú problémom všetkých krajín európskeho regiónu SZO. Témou EIW 2014 bola podpora očkovania v jednotlivých vekových skupinách.

Aktivity EIW sa realizovali pod záštitou hlavného hygienika SR a kancelárie SZO na Slovensku. Koordinátorom aktivít bol Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  (ÚVZ SR) v spolupráci s Pracovnou skupinou pre imunizáciu a Slovenskou epidemiologickou a vakcinologickou spoločnosťou. Na realizácii EIW participoval Úrad verejného zdravotníctva SR a všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR.

Očkovanie stále patrí k významným a účinným spôsobom prevencie infekčných chorôb. Účinnosť očkovania je jednoznačne dokázaná ústupom až vymiznutím mnohých ochorení, ktorým sa dá vďaka očkovaniu predchádzať. V SR sa začalo so systematickým celoplošným očkovaním koncom štyridsiatych rokov minulého storočia. V roku 1986 bol v súlade s odporúčaním SZO prijatý Národný imunizačný program SR, ktorého cieľom je eliminovať až eradikovať infekčné ochorenia systematickým zabezpečovaním efektívnej imunizácie detí a dospelých. Vzhľadom na súčasný intenzívny pohyb obyvateľstva vo svete nie je však zavlečenie akejkoľvek infekčnej choroby do ktorejkoľvek krajiny vrátane Slovenska vylúčené. Pokiaľ je pôvodca nákazy prítomný v populácii niektorej krajiny, riziko zavlečenia infekcie stále trvá. SZO preto odporúča pre zabezpečenie kolektívnej imunity populácie dosiahnutie minimálne 95 % zaočkovanosti.

Pravidelné povinné očkovanie detí v SR sa vykonáva proti desiatim infekciám, a to proti:  záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, vírusovej hepatitíde typu B, hemofilovým invazívnym infekciám, pneumokokovým invazívnym infekciám, osýpkam, príušniciam a rubeole.

Aktivity úradov verejného zdravotníctva boli podobne ako v predchádzajúcich kampaniach orientované na štyri cieľové skupiny – laickú verejnosť, zdravotníckych pracovníkov, rómsku populáciu a iné rizikové skupiny. Pri realizácii EIW regionálne úrady spolupracovali s praktickými lekármi pre deti a dorast, s praktickými lekármi pre dospelých, študentmi škôl zdravotníckeho zamerania, ako aj s rómskymi zdravotníckymi komunitnými pracovníkmi. Pri propagácii aktivít EIW zohrali dôležitú úlohu aj tlač, rozhlas a televízia.  

Spolu bolo realizovaných 2 635 aktivít. Pracovníci odborov epidemiológie pripravili spolu 133 prednášok a 48 besied, zabezpečili uverejnenie článkov v 56 printových médiách a uverejnenie informácií na 215 webových stránkach, zúčastnili sa 23 televíznych relácií.  V rámci propagácie očkovania boli pripravené letáky, plagáty, nástenky a informačné panely s tematikou očkovania. Realizovaná bola aj vakcinačná poradňa a iné aktivity (napr. dotazník, tlačová beseda).

Z celkového počtu 2 635 aktivít bolo 1 580 určených pre laickú verejnosť, 890 pre zdravotníckych pracovníkov, 107 pre rómske komunity a 58 pre iné rizikové skupiny.

ÚVZ SR distribuoval celkovo 42 500 kusov praktickej formy očkovacej kartičky pre 1 213 ambulancií pre deti a dorast v Slovenskej republike cestou RÚVZ v SR. Okrem toho boli očkovacie kartičky distribuované aj na kanceláriu SZO na Slovensku, na rezort Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Pripravená bola aj praktická forma očkovacieho kalendára (70 000 kusov). Praktickú formu očkovacieho kalendára dostanú rodičky v pôrodniciach pri narodení dieťaťa počas roka 2014. Okrem toho bola praktická forma očkovacieho kalendára distribuovaná aj na regionálne pobočky Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s., na území SR, RÚVZ v SR a do kancelárie SZO na Slovensku, na rezort Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

 

Touto cestou si dovoľujeme poďakovať všetkým participantom na realizácii aktivít EIW 2014.Príloha EIW 2014

 

CELKOVÉ VYHODNOTENIE AKTIVÍT EIW V ROKU 2014

 

Cieľová skupina

Aktivita

prednáška

článok v printových médiách

relácia

informačný materiál

 

nástenka, informačný panel

beseda

poradenstvo v oblasti očkovania

web

iná aktivita

spolu

TV

rozhlas

laická verejnosť

15

53

21

103

346

375

25

359

196

87

1 580

zdravotnícki pracovníci

94

2

1

0

230

81

1

241

15

225

890

rómske komunity 

18

1

1

0

16

1

22

37

2

9

107

iné rizikové skupiny

6

0

0

0

1

1

0

0

2

48

58

spolu

133

56

23

103

593

458

48

637

215

369

2 635


 

Iné aktivity:

laická verejnosť

zdravotnícki pracovníci

rómske komunity

iné rizikové skupiny

poskytnutie informačmých materiálov

zaslanie informačných materiálov

edukačný materiál

zaslanie usmernenia pre lekárov

realizácia prieskumov o očkovaní

prieskum o očkovaní

prieskum a spolupráca s pracovníkmi osvety

edukačné materiály