Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3823
Počet zobrazení obsahu : 22186846
Zasadnutie okrúhleho stola národný akčný plán pre problémy s alkoholom na roky 2013 - 2020 Tlačiť E-mail

Vzhľadom na podpísanie dvojročnej dohody o spolupráci medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Svetovou zdravotníckou organizáciou na roky 2014 – 2015 Úrad verejného zdravotníctva SR zorganizoval stretnutie za okrúhlym stolom s cieľom postupne riešiť úlohu č. 2.2.3. Úloha je orientovaná na odbornú pomoc zameranú na osobitné politiky kontroly alkoholu s cieľom dosiahnuť základné ciele Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom na obdobie 2013 - 2020 (NAPPA), prijatého v súlade s dokumentmi Svetovej zdravotníckej organizácie.

Pracovné stretnutie za okrúhlym stolom sa uskutočnilo 2.7.2014 a viedol ho PhDr. et. Mgr. Róbert Ochaba, PhD., MPH vedúci odboru podpory zdravia a koordinátor BCA k úlohe č. 2.2.3. Na pracovné stretnutie boli pozvaní členovia medzirezortnej pracovnej skupiny a hostia. Počas pracovného stretnutia boli odprezentované uvedené prezentácie:

1. Epidemiologická situácia v užívaní alkoholických nápojov v Slovenskej republike – PhDr. et. Mgr. Róbert Ochaba, PhD., MPH

2. Prezentácie stručných odpočtov plnenia úloh z NAPPA 2013 – 2020 od zástupcov jednotlivých rezortov:

- Odpočet úloh za MZ SR, ÚVZ SR, NCZI - PhDr. et. Mgr. Ochaba, PhD., Mgr. Zuzana Vallová, MUDr. Ľubomír Okrúhlica,
- Odpočet úloh za Ministerstvo pôdohospodárstva SR – Mgr. Richard Brija
- Odpočet úloh za Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – PhDr. Eva Tomková
- Odpočet úloh za Ministerstva kultúry SR – Mgr. Zora Turancová
- Odpočet úloh za Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR - v zastúpení Mgr. Straková
- Odpočet úloh za Ministerstvo spravodlivosti SR – Major MUDr. Radoslav Liščák
- Odpočet úloh za Ministerstvo obrany SR – v zastúpení Mgr. Laura Bačová

3. Kontrola alkoholu - pohľad na kontrolu alkoholu z poslednej globálnej správy WHO o alkohole a zdraví
(Global status report on alcohol and health 2014) - PhDr. et. Mgr. Róbert Ochaba, PhD., MPH