Požiadavky na ambulantny predaj potravin PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Štvrtok, 22. máj 2014 13:32

Ambulantný predaj potravín možno vykonávať len v súlade s požiadavkami uvedenými v prílohe II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (najmä kapitola III, IX) (ďalej len „nariadenie (ES) č. 852/2004“), ako aj v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 152/1995 Z. z.“) a v Potravinovom kódexe Slovenskej republiky.

Hlavné požiadavky na ambulantný predaj potravín sú uvedené v právnych predpisoch:

- v prílohe II kapitoly III nariadenia (ES) č. 852/2004, jedná sa najmä o nasledovné hygienické požiadavky:

a)   zabezpečenie vhodným zariadením pre dodržiavanie osobnej hygieny, a to najmä zariadením na hygienické umývanie a osušenie rúk,

b)   zabezpečenie teplou a/alebo studenou pitnou vodou,

c)   zabezpečenie vyhovujúceho spôsobu hygienického skladovania a likvidácie odpadu (tekutého alebo pevného),

d)   vybavenie vyhovujúcim zariadením na dodržiavanie a monitorovanie vhodných teplotných podmienok potravín,

e)   umiestnenie potravín v priestore prevádzky tak, aby sa zabránilo riziku ich kontaminácie.

Na ambulantný predaj sa vzťahujú aj hygienické požiadavky kapitoly IX prílohy č. II nariadenia (ES) č. 852/2004 uplatniteľné na potraviny. Jedná sa najmä o dodržanie nasledovných požiadaviek:

a)   potraviny sa musia na všetkých stupňoch výroby, spracovania a distribúcie chrániť pred akoukoľvek kontamináciou, ktorá by mohla spôsobiť, že potraviny budú nevhodné na ľudskú spotrebu, škodlivé pre zdravie,

b)   skladované suroviny a všetky zložky sa musia uchovávať vo vhodných podmienkach tak, aby zabraňovali ich škodlivému kazeniu sa a chránili ich pred kontamináciou.

 

Okrem vyššie uvedených požiadaviek nariadenia (ES)   č. 852/2004 je potrebné dodržať aj ďalšie požiadavky uvedeného nariadenia (kapitola II až XII).

Podľa vyššie uvedených právnych predpisov, predmetná prevádzka musí byť vybavená hlavne vhodným zariadením na hygienické umývanie, usušenie rúk, sanitáciu vnútorného vybavenia s dostatočným zásobovaním teplou a studenou pitnou vodou, (v prípade prevádzky pripravujúcej pokrmy sa požaduje dvojdrez, príp. dve samostatné umývadlá),  primeraným zariadením na hygienické skladovanie a likvidáciu odpadu (tekutého alebo pevného), čistiacimi prostriedkami, ochrannými prostriedkami pracovníkov v prevádzke.
 

Úrad verejného zdravotníctva SR ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. b) a § 5 ods. 4 písm. n) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. rozhoduje o návrhoch na uvedenie priestorov do prevádzky na území Slovenskej republiky  - t.j. rozhoduje o návrhoch na uvedenie priestorov motorových vozidiel na ambulantný predaj potravín do prevádzky s pôsobnosťou v rámci celej SR.
 

A / K žiadosti na uvedenie priestorov motorového vozidla (prívesu a pod.) na ambulantný predaj potravín (uviesť presnejšie akých, kto je výrobca a pod.) do prevádzky na území Slovenskej republiky je potrebné predložiť:

-   žiadosť,

-   kolkovú známku v hodnote 50 €,

-   doklad o registrácii podnikateľskej činnosti (živnostenský list/výpis z obchodného registra)

-   presný a podrobný popis predmetnej prevádzky vrátane vybavenia (prípadne aj fotodokumentácia),

-   uviesť, aké druhy výrobkov budú predávané a ako budú výrobky skladované,

-   uviesť, ako bude zabezpečená tečúca pitná teplá a studená voda, odstraňovanie odpadov,

-   hygienicko-sanitačný režim prevádzky,

-   doloženie prípadných kópií vydaných rozhodnutí RÚVZ v SR

-   telefonický príp. emailový kontakt.
 

B / K žiadosti na uvedenie priestorov motorového vozidla (prívesu a pod.) na ambulantný predaj rýchleho občerstvenia a nápojov za účelom predaja na rôznych hromadných podujatiach do prevádzky na území Slovenskej republiky je potrebné predložiť:

-   žiadosť,

-   kolkovú známku v hodnote 50 €,

-   doklad o registrácii podnikateľskej činnosti (živnostenský list/výpis z obchodného registra),

-   presný a podrobný popis predmetnej prevádzky vrátane vybavenia (prípadne aj fotodokumentácia),

-   uviesť sortiment pripravovaných a predávaných pokrmov, vrátane ich technologického spôsobu prípravy v predmetnom zariadení, príp. aj nápojov, uviesť, v čom bude realizovaný ich predaj (používanie jednorazových potravinárskych obalov),

-   hygienicko-sanitačný režim prevádzky, vypracovaný prevádzkový poriadok na ambulantný predaj v dvoch vyhotoveniach,

-   doloženie prípadných vydaných kópií rozhodnutí RÚVZ v SR

-   telefonický príp. emailový kontakt.Žiadosť o vydanie rozhodnutia k ambulantnému predaju

Vzor žiadosti na vydanie rozhodnutia k ambulantnému predaju
 (pdf)
Vzor žiadosti na vydanie rozhodnutia k ambulantnému predaju (rtf)
Prevádzkový poriadok - krátkodobý stánkový / ambulantný predaj nápojov a pokrmov (pdf)
Prevádzkový poriadok - krátkodobý stánkový / ambulantný predaj nápojov a pokrmov (rtf)

Posledná úprava Streda, 04. október 2017 13:52