Aktuálne zmeny legislatívnych požiadaviek pre prevádzky solárií PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Štvrtok, 17. apríl 2014 12:11

Solária sú čoraz viac vyhľadávané verejnosťou, pričom je všeobecne známe, že nadmerné opaľovanie škodí. Či už na prirodzenom slnku alebo v soláriách. Soláriá ponúkajú ľuďom „umelé“ opaľovanie, ktoré sa často považuje za veľmi účinné a neškodné. Tento názor spochybňujú pribúdajúce dôkazy o tom, že aj UV žiarenie používané v soláriách môže poškodiť kožu a zvýšiť riziko kožných nádorov. Opaľovaním v soláriu dostáva telo dávku UV žiarenia, ktorá sa pripočíta k celoročnej expozícii, ktorú dostane v priebehu každodenného života. V poslednom období vzrástlo používanie solárií medzi ľuďmi do 30 rokov a vedci zaznamenali paralelný nárast počtu mladých ľudí s rakovinou kože. Najnovšie to potvrdili talianski a francúzski vedci, podľa ktorých umelé slnenie je podpísané až pod osemsto úmrtiami v Európe ročne. Pretože boli preukázané nepriaznivé zdravotné účinky nadmerných dávok UV žiarenia zo slnka, alebo z umelých zdrojov, je potrebné im venovať zvýšenú pozornosť z pohľadu verejného zdravotníctva.

Požiadavky na ochranu verejného zdravia v týchto zariadeniach upravuje vyhláška MZ SR č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo, ktorá bola novelizovaná vyhláškou MZ SR č. 75/2014 Z. z. s účinnosťou od 1. mája 2014.

 

Dôvody novely vyhlášky

Novela vyhlášky bola vypracovaná z dôvodov:

 • Potreba zapracovať nové poznatky získané z posudkovej činnosti a z výkonu štátneho zdravotného dozoru v prevádzkach solárií.

 • Vedecké dôkazy o tom, že soláriá zapríčiňujú zhubné nádorové ochorenia kože sa považujú  za dostatočné. Nie je dôvod predpokladať, že by umelé UV žiarenie bolo menej škodlivé ako expozícia prirodzenému slnečnému žiareniu.

 • Závery epidemiologických štúdií potvrdili, že používanie solárií:

 • je významne nebezpečné pre vznik rakoviny kože,

 • spolu s expozíciou slnečnému žiareniu má významnú úlohu v náraste melanómu kože,

 • pred tridsiatym rokom života súvisí so 75 % nárastom vzniku melanómu kože,

 • proti opaľovaniu na slnku majú solária veľkú nevýhodu, lebo nepodporujú vznik vitamínu D,

 • dodatková expozícia UV žiareniu vystupňuje škodlivé účinky prirodzeného slnenia.

 • Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny – IARC, na základe prehodnotenia dôkazov o karcinogenite UV žiarenia, zaradila ultrafialové žiarenie do najvyššej kategórie karcinogenity. 29. júla 2009 – IARC oznámila preradenie solárií z kategórie „pravdepodobne spôsobuje rakovinu“ do kategórie karcinogénne pre ľudí.

 • Svetová zdravotnícka organizácia tiež upozornila na skutočnosť, že dodatková expozícia ultrafialovému žiareniu v soláriách je nežiaduca a je potrebné účinne ju regulovať; preto vyzýva národné vlády na prijatie legislatívnych nástrojov na reguláciu používania solárií.

 • Vypracovanie novely súvisí aj s  nadobudnutím účinnosti európskej normy STN EN 60335-2-27  Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-27: Osobitné požiadavky na spotrebiče určené na ožarovanie pokožky ultrafialovým a infračerveným žiarením (36 1055) od marca 2011, ktorou sa sprísnil limit pre žiariče používané v soláriách, ako aj všeobecné požiadavky na opaľovacie prístroje používané v soláriách.

Hlavné zmeny vo vybraných paragrafoch novely vyhlášky


§ 3 ods. 3

 • Požiadavka na zabezpečenie účinného núteného vetrania v prevádzkach solárií súvisí so vznikom zdraviu škodlivých látok z prevádzky opaľovacích prístrojov (ozón a UV žiarenie).  Podľa prílohy č. 2 tab. č. 5 vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia je teda možné prevádzku solárií zaradiť medzi priestory s osobitnými požiadavkami na potrebnú intenzitu výmeny vzduchu. Spôsob zabezpečenia požadovanej výmeny vzduchu núteným, mechanickým vetraním v priestore so vznikom zdraviu škodlivých a iných nežiaducich látok ustanovuje § 3 ods. 4 a ods. 16 vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z. z.


§ 7 ods. 1

 • Pri výmene ultrafialových žiaričov sa kladie dôraz na ich výkon, pričom typ môže byť rôzny.


§ 7 ods. 3 písm. c)

 • V platnej STN EN 60335-2-27 sa upresňuje okruh osôb, ktoré nesmú spotrebiče s UV žiaričmi využívať z dôvodu možných zdravotných kontraindikácií.


§ 7 ods. 3 doplnený o nové písmená d) a e)

 • Doplnenie prevádzkovej dokumentácie solária o doklad o výsledkoch merania ultrafialového žiarenia pri uvedení priestorov do prevádzky (v prípade novo vznikajúcich prevádzok solárií) a doklad o výsledkoch merania ultrafialového žiarenia po výmene ultrafialových žiaričov v opaľovacom prístroji (pri už jestvujúcich prevádzkach solárií) podľa § 7 ods. 1 vyhlášky MZ SR č. 554/2007 Z. z. a jeho predkladanie orgánom verejného zdravotníctva pri výkone štátneho zdravotného dozoru umožní kontrolu dodržiavania limitu celkového účinného ožiarenia v súlade s platnou STN EN 60335-2-27.

 • Novela vyhlášky spresňuje existujúce požiadavky na solária s cieľom komplexného preukazovania súladu danej prevádzky s požiadavkami legislatívy na ochranu verejného zdravia pre daný druh zariadenia, pričom sú stanovené požiadavky pre objektívnu kontrolu zdravotnej bezpečnosti poskytovaných služieb v prevádzkach solárií.

 • S nadobudnutím účinnosti normy STN EN 60335-2-27 od 1. marca 2011 sa sprísnil limit pre žiariče používané v soláriách, pričom spotrebiče s UV žiaričmi nesmú vysielať žiarenie s celkovou účinnou ožiarenosťou presahujúcou       limit 0,3 W/m2.

 • Navrhovaná právna úprava nebude mať osobitný vplyv na podnikateľské prostredie nakoľko neukladá nové povinnosti fyzickým osobám – podnikateľom ani právnickým osobám  -  v zmysle § 52 ods. 1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby povinné kvalitatívne a kvantitatívne zisťovať zdraviu škodlivé faktory životného prostredia a pracovného prostredia, ktoré používajú pri svojej činnosti alebo ktoré pri ich činnosti vznikajú, a ktorých používanie a prípustné hodnoty sú upravené osobitnými predpismi.

 • Výmenu ultrafialových žiaričov opaľovacieho prístroja po uplynutí počtu prevádzkových hodín za nové zdroje, ako jednu z požiadaviek na solária, určuje aj v súčasnosti  platná vyhláška MZ SR č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo. V zariadeniach solárií ide o kontrolu používania ultrafialových žiaričov s predpísanou celkovou účinnou ožiarenosťou v zmysle STN EN 60335-2-27 a objektivizáciu ultrafialového žiarenia meraním.

 • Nakoľko uvedený limit pre žiariče používané v soláriách sa stane záväzným nadobudnutím účinnosti novelou vyhlášky MZ SR č. 75/2014 Z. z. od 1.5.2014, jeho nedodržanie sa bude považovať za správny delikt v zmysle § 57 zákona  č. 355/2007 Z. z., pričom bude možné prevádzkovateľovi ukladať pokuty.

 • Meranie ultrafialového žiarenia za poplatok vykonáva Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52 Bratislava, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, príp. iné odborne spôsobilé osoby.

 • Predkladanie dokladu, ktorý preukazuje, že zamestnanci, ktorí obsluhujú opaľovacie prístroje, dostali potrebné informácie a výcvik súvisiaci s možným rizikom vyplývajúcim z expozície umelému optickému žiareniu súvisí so snahou predísť a znížiť riziko ohrozenia osôb (zákazníkov, ako aj obsluhujúceho personálu) z UV žiarenia emitovaného z opaľovacích prístrojov.

 • Požiadavka pre poskytovateľov služby disponovať dokladom o zaškolení na obsluhu prístroja vyplýva z § 6 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 410/2007 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou umelému optickému žiareniu, ktoré určuje povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť praktický výcvik zamestnancov, u ktorých je riziko expozície umelému optickému žiareniu.

 • V § 7 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je upravený spôsob oboznamovania a informovania zamestnancov. Oboznamovanie zamestnancov v zmysle § 7 ods. 4 zákona zabezpečuje zamestnávateľ osobne alebo prostredníctvom vlastných zamestnancov alebo fyzickej osoby alebo právnickej osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce podľa § 27 ods. 3 zákona na činnosť BOZP a ustanovené pracovné podmienky zamestnancov a vedúcich zamestnancov.

 • V prípade, že zamestnávateľ zabezpečuje vzdelávanie dodávateľsky, musí mať fyzická alebo právnická osoba, ktorá bude vykonávať toto oboznamovanie oprávnenie vydané Národným inšpektorátom práce. Obsah a po novom aj spôsob oboznamovania závisia od konkrétnych podmienok na pracovisku a od charakteru práce, ktorú zamestnanec vykonáva, respektíve bude vykonávať. V prípade, keď zamestnanec neabsolvuje informovanie a oboznamovanie, ide o porušenie povinnosti zamestnávateľa.

príloha č. 2

 • Vypustenie textu „Pomer nameraných hodnôt intenzity ožiarenia v oblastiach UVB a UVA nesmie počas celej doby používania ultrafialového žiariča presiahnuť hodnotu 2,2: Eer,B/Eer,A ≤ 2,2“ súvisí so sprísnením limitu  erytemálne účinnej intenzity ožiarenia, resp. celkového účinného ožiarenia Eer = 0,3 W.m-2 (v nadväznosti na platnú STN EN 60335-2-27), pričom vyjadrenie pomeru hodnôt intenzity ožiarenia v oblastiach UVB a UVA prestalo byť smerodajné. Stanovený limit má výpovednú hodnotu z hľadiska biologických účinkov UV žiarenia produkovaného opaľovacími prístrojmi na zdravie ľudí.

                     


prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky

Posledná úprava Streda, 23. apríl 2014 07:53