Výsledky výkonu  štátneho zdravotného dozoru na pieskoviskách Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2012
Piatok, 26. Júl 2013 07:38

Výkon štátneho zdravotného dozoru sa realizoval na vybratých detských ihriskách a pieskoviskách a jeho predmetom bola kontrola dodržiavania povinností, súvisiacich s prevádzkou pieskovísk zriadených v rámci detských ihrísk, resp. zariadení pre deti a mládež, ktoré sú povinní plniť prevádzkovatelia pieskovísk.  

Počas celej sezóny 2012 boli odoberané vzorky piesku na laboratórne vyšetrenie. Celkovo bolo odobratých 892 vzoriek piesku, z ktorých požiadavkám vyhláške MZ SR č. 521/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviskách nevyhovelo 101 vzoriek, čo predstavuje 11,32% (viď tabuľka).

Z dôvodu prítomnosti termotolerantných koliformných baktérií a fekálnych streptokokov nevyhovelo 64 vzoriek (7,17%).

Prítomnosť Salmonel bola zistená v 4 prípadoch (v Trenčianskom kraji).

Na základe zistených skutočností bol v týchto prípadoch bol vydaný zákaz používania pieskoviska do doby odstránenia nedostatkov.

Nález vajíčok helmintov, resp. iných  vývojových štádií parazitov, bol hlásený v 33 prípadoch.

Predškolské zariadenia, v ktorých bol zistený pozitívny nález na prítomnosť termotolerantných koliformných baktérií a fekálnych streptokokov a vajíčok helmintov alebo iných vývojových štádií týchto parazitov, boli písomne alebo osobne upovedomené na túto skutočnosťou za účelom odstránenia nedostatkov a vykonania opatrení.

Čo sa týka zhodnotenia stavu pieskovísk v Bratislavskom kraji, celkový hygienický štandard areálov detských ihrísk bol vyhovujúci vo všetkých predškolských zariadeniach a na dozorovaných ihriskách. Vykonávala sa pravidelná údržba pohybových atrakcií, zabezpečovalo sa čistenie plôch vrátane kosenia trávy. Pieskoviská v kontrolova-ných predškolských zariadeniach sú vo väčšine prípadov prikrývané netkanou textíliou. Vo veci nevyhovujúcich laboratórnych výsledkov boli začaté správne konania. Následne boli prijaté opatrenia  na nápravu a  piesok bol vymenený.

V Trenčianskom kraji  boli vykonané hygienické previerky vo vybraných materských školách, prevádzkujúcich pieskoviská a pieskoviskách zriadených v rámci občianskej vybavenosti miest a obcí, so súčasným odberom vzoriek piesku na laboratórnu analýzu. Kontrolami bolo zistené, že prevádzkovatelia materských škôl vykonávajú pravidelnú údržbu vonkajších priestorov výchovných a výchovno-vzdelávacích zariadení a zároveň priebežne vykonávajú čistenie, prekopávanie a prehrabávanie piesku.

V Trnavskom kraji prevádzkovatelia materských škôl, z ktorých boli odobraté vzorky piesku, ktoré nevyhovovali, boli písomne informovaní o tejto skutočnosti a vyzvaní na zrealizovanie nápravných opatrení. Z nevyhovujúcich vzoriek piesku boli v mesiaci september odobraté kontrolné vzorky piesku, ktoré boli vyhovujúce. Všetky pieskoviská boli ohradené a starostlivosť o pieskoviská bola zabezpečená poverenou osobou. O čistení a udržiavaní pieskovísk sa viedli záznamy.

V Banskobystrickom kraji boli zisťované čiastočné nezhody s požiadavkami vyhlášky, a to hlavne v oblasti požiadaviek na  pravidelné polievanie, vedenie príslušnej dokumentácie a ochrany pred možným parazitárnym znečistením. Pozitívne je možné hodnotiť snahu prevádzkovateľov o zabezpečenie čistoty piesku tým, že sa 1x ročne vymieňa a situáciu pri ochrane pieskovísk pred parazitárnym a mikrobiálnym znečistením.V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa zlepšuje situácia pri ochrane pieskovísk, eviduje sa častejšie prekrývanie pieskovísk.

V Prešovskom kraji v prípade nevyhovujúcich vzoriek boli nariadené opatrenia, ktoré mali zaručiť kvalitu piesku v zmysle Vyhlášky 521/2007 Z. z.. Opakované odbery nepotvrdili predchádzajúci nález.

 V Košickom kraji sú kontrolované pieskoviská nachádzajúce sa v priestoroch materských škôl a na verejných priestranstvách. V prípade zistenia prekročených limitov v ukazovateľoch kvality piesku boli aj v roku 2012 prevádzkovatelia  pieskovísk  písomne upozornení na túto skutočnosť, ako aj na povinnosť vykonať opatrenia za účelom odstránenia vzniknutého rizika v dôsledku mikrobiálneho znečistenia. Po vykonaní nápravných opatrení boli opakovane odobraté vzorky piesku.

V Nitrianskom kraji  v súvislosti s výskytom nevyhovujúcich vzoriek piesku boli prevádzkovatelia upozornení na povinnosť vykonávať opatrenia smerujúce k údržbe pieskovísk a zabezpečovať pravidelné čistenie, prekopávanie, prehrabávanie a polievanie piesku v pieskoviskách pitnou vodou alebo vodou zodpovedajúcou požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie najmenej raz za dva týždne počas sezóny. V rámci ŠZD bol vykonaný kontrolný odber vzoriek piesku z pieskovísk, ktoré nevyhovovali ustanoveniam platnej legislatívy. Na základe laboratórnych analýz odobraté kontrolné vzorky piesku v rozsahu vyšetrených ukazovateľov vyhovovali požiadavkám platnej legislatívy.

V Žilinskom kraji u  pieskovísk, vzorky ktorých nevyhoveli stanoveným kritériám pre prekročenie najvyššieho prípustného množstva v ukazovateľoch termotolerantných koliformných baktérií, fekálnych streptokokov a prítomnosť geohelmintov, boli ich prevádzkovatelia písomne upozornení na  nevyhovujúce laboratórne rozbory piesku a bolo im nariadené vykonať opatrenia na odstránenie nedostatkov.

 

Počet nevyhovujúcich vzoriek piesku v r. 2012 

 

 

Kraj

Celkový počet vyšetrených vzoriek

Počet nevyhovujúcich vzoriek z celkového počtu vyšetrených vzoriek z dôvodu nálezu:

Termotolerantných koliformných baktérií a fekálnych streptokokov

Baktérie rodu Salmonella species

Vajíčka helmintov alebo iné vývojové štádiá týchto parazitov

Bratislava

76

3

 

3

Banská Bystrica

107

8

 

3

Nitra

104

6

 

0

Trnava

56

3

 

1

Trenčín

69

14

4

7

Žilina

129

19

 

6

Košice

117

3

 

13

Prešov

234

8

 

0

SPOLU:

892

64

4

33