Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3814
Počet zobrazení obsahu : 22132358
Medzirezortná komisia pre chemickú bezpečnosť v SR Tlačiť E-mail
Pondelok, 22. jún 2009 10:11

Dňa 17. mája 2006 sa uskutočnilo na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zasadanie Medzirezortnej komisie pre chemickú bezpečnosť v Slovenskej republike. Program zasadania bol zameraný najmä na prezentáciu aktivít Slovenskej republiky v prioritných oblastiach problematiky chemickej bezpečnosti, ktoré každoročne stanovuje Medzivládne fórum chemickej bezpečnosti (IFCS).

Medzi najdôležitejšie priority v súčasnosti patrí problematika "Chemická bezpečnosť a zdravie detí", ktorou sa zaoberá odbor životného prostredia a zdravia na Úrade verejného zdravotníctva SR. Problematika je riešená v rámci Akčného plánu pre životné prostredie a zdravie obyvateľov SR III (NEHAP III) a rôznych projektov, na ktorých spolupracuje so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a Európskou Komisiou (EK). Cieľom NEHAP-u III je minimalizovať riziko ochorení a poškodenia zdravia v dôsledku účinku nebezpečných chemických látok napr. ťažkých kovov, ako aj minimalizovať prácu v nebezpečnom prostredí v období tehotenstva, detstva a dospievania.

V rámci "Európskeho akčného plánu pre životné prostredie a zdravie detí - CEHAPE, sa Slovenská republika v spolupráci s WHO a EK podieľala na aktualizácii zoznamu indikátorov životného prostredia a zdravia týkajúcich sa chemickej bezpečnosti. Uvedený zoznam indikátorov je základom pre vybudovanie celoeurópskeho informačného systému environmentálneho zdravia.

S činnosťou Národného toxikologického informačného centra (NTIC), ktoré sa stalo národnou autoritou 1. marca 2006, oboznámila prítomných jeho vedúca - PharmDr. Silvia Plačková, MPH. Hlavnou činnosťou klinických lekárov v NTIC je   poskytovanie telefonických informácií najmä lekárom o chemickom zložení chemických výrobkov, liekov, húb, rastlín a iných toxických látok, o ich toxicite a terapii pri akútnych intoxikáciách v priebehu nepretržitej 24-hodinovej služby. Z celkového počtu poskytnutých informácií tvoria až 20 % informácie pre laikov. NTIC je členom Európskej asociácie toxikologických centier a klinických toxikológov. Podieľa sa na aktivitách Medzinárodného programu chemickej bezpečnosti (IPCS INTOX) pri WHO a spolupracuje s Toxikologickými centrami v 70 krajinách.

Zástupkyňa Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) Ing. Zuzana Kirnerová informovala prítomných o činnosti Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (Organisation for Economic Co-operation and Development) - Výboru pre chemikálie a Pracovnej skupiny pre chemikálie a pesticídy a biotechnológiu a o aktivitách v oblasti Strategického prístupu k medzinárodnému manažmentu chemických látok (Strategic Approach to International Chemicals Management - SAICM).

Slovenská republika sa stala členom OECD v roku 2000. Na Spoločných stretnutiach (Joint meetings) Výboru OECD pre chemikálie novo prijaté krajiny, ktoré nemajú ešte vo svojej legislatíve implementované všetky Rozhodnutia a odporúčania OECD, predkladajú každoročne Správy o pokroku. Slovenská republika predložila poslednú správu na 36. Spoločnom zasadaní Chemického výboru a Pracovnej skupiny pre chemikálie, pesticídy a biotechnológiu v roku 2004.

Národným kontaktným miestom pre SAICM, ktoré bolo založené v roku 2002 v Johannesburgu, je odbor manažmentu environmentálnych rizík MŽP SR. Tvorí chemickú politiku nielen pre členské štáty EÚ, ale aj pre ostatné krajiny sveta. Cieľom SAICM je používať chemické látky vhodným spôsobom počas ich životného cyklu a zaručiť, aby do roku 2020 boli chemické látky používané a vyrábané metódami, ktoré nebudú mať negatívny vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie.

Svoju prezentáciu o novej chemickej legislatíve REACH (Registrácia, Hodnotenie, Autorizácia chemikálií) zamerala RNDr. Nataša Horečná z Výskumného ústavu chemickej technológie, a. s. na povinnosti a práva.

Záverom Ing. Ivan Pobjecký, CSc. oboznámil prítomných s normami a ich vzťahu k medzinárodným predpisom na prepravu nebezpečných vecí.

 

Informáciu pripravila podpredsedníčka Medzirezortnej komisie pre chemickú bezpečnosť v SR RNDr. Soňa Masaryková.