Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3751
Počet zobrazení obsahu : 21742930
Svetový deň bez tabaku - vyhodnotenie aktivít realizovaných regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v Slovenskej republike Tlačiť E-mail

Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR svojimi edukačnými aktivitami v rámci „Svetového dňa bez tabakuod 27. mája do 31. mája 2013 realizovali na všetkých 36 regiónoch rozličné preventívne a edukačné aktivity zamerané na odvykanie od fajčenia, napr.:

  • Dni otvorených dverí“ v poradenských centrách ochrany a podpory zdravia (v poradniach zdravia),

  • „Dni zdravia“ v podnikoch, firmách, obchodných centrách (prostredníctvom mobilných poradní),

  • Anonymné telefonické linky poskytujúce pomoc a poradenstvo v odvykaní od fajčenia,

  • Edukačné aktivity na ZŠ, SŠ a gymnáziách (prednášky, besedy, kvízy zamerané na prevenciu nikotínovej závislosti a škodlivosti fajčenia, premietanie výchovno-vzdelávacieho dokumentárneho filmu Kým stúpa dym, ktorý bol vyrobený v rámci projektu Fajčenie detí a dospievajúcej mládeže),

  • Individuálne poradenstvo v poradniach na odvykanie od fajčenia,

  • Propagácia Svetového dňa bez tabaku na web stránkach úradov, v regionálnej tlači, resp. televízii,

  • Distribúcia propagačno-edukačného materiálu.

 

Počas „Dní otvorených dverí“ a „Dní zdravia“ pracovníci OPZ: 

- vyšetrovali biochemické parametre z kapilárnej krvi (celkový cholesterol, HDL cholesterol, triglyceridy, glukóza),

- merali vybrané antropometrické parametre (výška, hmotnosť, obvod pása, bokov),

- poskytovali výpočet telesnej hmotnosti (BMI) a indexu centrálnej obezity (WHR), ü stanovovali percento telesného tuku,

- merali tlak krvi, pulz,

- u fajčiarov stanovili hladinu oxidu uhoľnatého (CO) a karboxyhemoglobínu (COHb)

- prostredníctvom dotazníkových metód zisťovali stupeň závislosti,

- poskytovali individuálne poradenstvo.

 

Kampaň ku Svetovému dňu bez tabaku bola zvŕšená dňa 31. mája 2013 intervenčnými aktivitami na železničných a autobusových staniciach. Železničné stanice, na ktorých prebiehali edukačné aktivity: Bratislava, Brezno, Dunajská Streda, Košice, Liptovský Mikuláš, Prešov, Trenčín, Vrútky, Považská Bystrica, Spišská Nová Ves, Topoľčany, Trnava, Zvolen, Žilina, autobusové stanice: Rožňava, Stará Turá, Žiar nad Hronom.

Na spomínaných staniciach bola realizovaná nasledovná intervenčná činnosť:

- meranie CO vo vydychovanom vzduchu Smokerlyzerom,

- preventívne vyšetrenia (TK, BMI ...),

- odborné poradenstvo zamerané na prevenciu, zvýšenie informovanosti o negatívnom vplyve fajčenia na ľudský organizmus,

- distribúcia propagačno-edukačných materiálov.

 

PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH prezentoval plánované aktivity regionálnych úradov verejného zdravotníctva na tlačovej konferencii, ktorá sa uskutočnila pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku dňa 23. mája 2013 v priestoroch zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.