Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3814
Počet zobrazení obsahu : 22110728
Výsledky mimoriadneho cieleného štátneho zdravotného dozoru vo vybraných zariadeniach školského stravovania so zameraním sa na kontrolu hygieny, označovania a vysledovateľnosti mäsa používaného na prípravu hotových pokrmov PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 17. jún 2013 09:24

V zmysle § 5 ods. 4 písm. j) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o doplnení a zmene niektorých zákonov v platnom znení vo veci riadenia, kontroly a koordinácie výkonu štátnej správy nariadil ÚVZ SR všetkým RÚVZ v SR vykonanie mimoriadnej cielenej kontroly vo vybraných zariadeniach školského stravovania so zameraním na kontrolu hygieny, označovania a vysledovateľnosti mäsa používaného na prípravu hotových pokrmov. Kontrola bola zameraná na vybrané zariadenia školského stravovania (v rámci predškolských zariadení a škôl).

Súčasne pracovníci RÚVZ v SR realizovali v prípade možností počas výkonu uvedenej mimoriadnej cielenej kontroly aj zdokumentovanie nedostatkov formou fotodokumentácie (napr. nedostatky v skladovaní a pri manipulácii s mäsom, resp. s inými potravinami a hotovými pokrmami, nedostatky v prevádzkovej a osobnej hygiene).

Uvedená kontrola prebiehala v termíne od 06. mája do 24. mája 2013.


Výsledky kontrol
 

V rámci celej SR bolo vykonaných 986 kontrol zameraných na hygienu, označovanie a vysledovateľnosť  mäsa používaného na prípravu hotových pokrmov. Skontrolovaných bolo 773 zariadení školského stravovania (Tabuľka č. 1). Počet kontrol vykonaných RÚVZ v SR zobrazuje aj Graf č. 1.

Najväčší počet vykonaných kontrol bol v Prešovskom kraji (231) a v Nitrianskom kraji (172). Najväčší počet skontrolovaných zariadení školského stravovania bol v Nitrianskom kraji (153) a v Prešovskom kraji (124) (Graf č. 2).

Najviac blokových pokút bolo uložených v Košickom kraji (v 14 prípadoch v celkovej sume 376 €) a v Prešovskom kraji (v 13 prípadoch v celkovej sume 493 €. Celkovo, za celú SR bolo uložených 64 blokových pokút v celkovej sume 1639 € (Tabuľka č. 2 a Graf č. 3).

Najčastejšie zisťované nedostatky v prípade kontroly mäsa: chýbanie identifikačných  znakov v dokladoch, neúplná dokumentácia o pôvode mäsa, nerešpektovanie zákazu zmrazovania mäsa, ktoré bolo dodané na prevádzku v chladenom stave, potraviny (vajcia), po dobe ich spotreby.

Najčastejšie nedostatky zisťované v oblasti osobnej a prevádzkovej hygieny: špinavá a zatečená mraznička, kríženie čistej a nečistej prevádzky, opotrebovanie a nefunkčnosť technologického vybavenia varní a skladov, znečistené maľovky, nerešpektovanie zásad správnej výrobnej praxe, nesprávne alebo nekompletné vedenie dokumentácie o monitoringu, nesprávne odložené vzorky pokrmov, nesprávne skladovanie surovín, nedodržiavanie zásad osobnej hygieny.Tabuľka č. 1
Porovnanie výsledkov mimoriadnej cielenej kontroly vo vybraných zariadeniach školského stravovania (ZŠS) so zameraním sa na kontrolu hygieny, označovania a vysledovateľnosti mäsa

RÚVZ v SR

Počet vykonaných kontrol

Počet skontrolovaných ZŠS

so sídlom v Banskej Bystrici

36

18

so sídlom v Bardejove

18

18

so sídlom v Bratislave

73

73

so sídlom v Čadci

9

9

so sídlom v Dolnom Kubíne

15

15

so sídlom v Dunajskej Strede

26

21

so sídlom v Galante

28

28

so sídlom v Humennom

121

14

so sídlom v Komárne

22

22

so sídlom v Košiciach

20

20

so sídlom v Leviciach

38

19

so sídlom v Liptovskom Mikuláši

15

15

so sídlom v Lučenci

21

21

so sídlom v Martine

19

19

so sídlom v Michalovciach

48

25

so sídlom v Nitre

40

40

so sídlom v Nových Zámkoch

41

41

so sídlom v Poprade

19

19

so sídlom v Považskej Bystrici

24

24

so sídlom v Prešove

8

8

so sídlom v Prievidzi

20

20

so sídlom v Rimavskej Sobote

17

17

so sídlom v Rožňave

23

23

so sídlom v Senici

18

18

so sídlom v Spišskej Novej Vsi

11

11

so sídlom v Starej Ľubovni

20

20

so sídlom vo Svidníku

20

20

so sídlom v Trebišove

40

20

so sídlom v Trenčíne

28

28

so sídlom v Topoľčanoch

31

31

so sídlom v Trnave

17

17

so sídlom vo Veľkom Krtíši

8

8

so sídlom vo Vranove nad Topľou

25

25

so sídlom vo Zvolene

15

15

so sídlom v Žiari nad Hronom

42

21

so sídlom v Žiline

10

10

Spolu:

986

773


 

Tabuľka č. 2 Porovnanie počtu uložených blokových pokút podľa krajov

Kraj

Blokové pokuty/celková suma

Bratislavský

10/285 €

Trnavský

9/115 €

Trenčiansky

0/0 €

Nitriansky

5/80 €

Žilinský

4/96 €

Banskobystrický

9/194 €

Prešovský

13/493 €

Košický

14/376 €

Spolu

64/1639 €