Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3814
Počet zobrazení obsahu : 22135377
Svetový deň bez tabaku Tlačiť E-mail

SD_bez_tabakuSvetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 31. máj za „Svetový deň bez tabaku“. V roku 2013 sa  Svetový deň bez tabaku nesie v znamení zákazu reklamy na tabakové výrobky, ich propagácie a sponzorstva. Spojovacou líniou všetkých aktivít, ktoré predchádzajú Svetovému dňu bez tabaku, je kampaň Európskej komisie „Exfajčiari sú nezastaviteľní“. Cieľom kampane je poukázať na pozitívny prínos skoncovania s cigaretami a povzbudiť ľudí, aby prestali fajčiť.

         Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR svojimi edukačnými aktivitami budú v rámci kampane od 27. mája do 31. mája 2013 realizovať na všetkých 36 regiónoch rozličné preventívne a edukačné aktivity zamerané na odvykanie od fajčenia. Počnúc Dňami otvorených dverí v poradenských centrách ochrany a podpory zdravia, cez špecializované Dni zdravia v rôznych firmách, prednášky na školách, až po merania CO vo vydychovanom vzduchu, krvného tlaku, či spirometrie na železničných a autobusových staniciach dňa 31. mája 2013.

 

Zoznam všetkých plánovaných aktivít RÚVZ v SR nájdete TU

 

RÚVZ so sídlom

 

„Svetový deň bez tabaku 2013“

 

- aktivity RÚVZ v SR od 27.5.2013 do 31.5.2013 

Banská Bystrica

31.5.2013

plánovaný výjazd Poradne zdravia do mesta Brezno – monitorovanie

smokerlyzerom fajčiarov, na železničnej stanici v čase od 8,00 hod.

do 11,00 hod., individuálne poradenstvo na zbavenie sa tohto zlozvyku,

vrátane edukačných materiálov.

Od 27.5.2013 – 31.5.2013 pripravené zážitkové podujatia pre žiakov ZŠ

na Spojovej ulici zamerané na primárnu prevenciu drogových závislostí

vrátane fajčenia.

 

Na RÚVZ 31.5.2013 bude v Poradni zdravia „Deň otvorených dverí“ hlavne pre klientov, ktorí budú mať záujem prestať fajčiť, bude im zmeraný Smokerlyzerom CO vo vydychovanom vzduchu a poskytnuté individuálne poradenstvo.

Bardejov

 • uskutočnenie  prednášok pre  študentov a žiakov, ktoré budú  spojené s besedou  o rizikách fajčenia, škodlivosti reklamy na tabakové výrobky.

 • ZV materiál bude distribuovaný do ambulancií všeobecných lekárov  a niektorých odborných lekárov. Záujemcom – fajčiarom v čakárni pľúcnej ambulancie  poskytneme merania  CO vo vydychovanom vzduchu  prístrojom smokerlyzer.  ZV materiál  bude distribuovaný  v priestore pred obchodným centrom v Bardejovských Kúpeľoch, fajčiarom a záujemcom budeme merať kapacitu pľúc  spirometrom a obsah CO smokerlyzerom vo vydychovanom vzduchu. Fajčiarom poskytneme individuálne  poradenstvo.

 • Na webovej stránke uverejnenie článku k „Svetovému  dňu bez tabaku“

Bratislava

 • 22.5.2013 a 23.5.2013 ZŠ Gessayová Petržalka – preventívne vyšetrenie pedagogického zboru, edukácia pedagógov a žiakov z problematiky zdravého životného štýlu, meranie oxidu uhoľnatého smokerlyzérom

 • 24.5.2013 SOŠ Farského Petržalka – edukačné prednášky z problematiky zdravého životného štýlu vrátane protifajčiarskej problematiky pre žiakov a pedagógov, meranie oxidu uhoľnatého smokerlyzérom

 • 28.5.2013 Evanjelické lýceum Bratislava – edukačné prednášky z problematiky zdravého životného štýlu vrátane protifajčiarskej problematiky pre žiakov a pedagógov, meranie oxidu uhoľnatého smokerlyzérom

 • 31.5.2013 areál RUVZ BA, Ružinovská 8 – individuálna edukácia a meranie oxidu uhoľnatého smokerlyzérom

 • ZŠ Nová dedinka, okr. Senec – prvý júnový týždeň edukačné prednášky z problematiky zdravého životného štýlu vrátane protifajčiarskej problematiky pre žiakov a pedagógov, meranie oxidu uhoľnatého smokerlyzérom

 • Gymnázium Pankúchová, Petržalka – prvý júnový týždeňedukačné prednášky z problematiky zdravého životného štýlu vrátane protifajčiarskej problematiky pre žiakov a pedagógov, meranie oxidu uhoľnatého smokerlyzérom.

Čadca

13.05.2013 – 16.05.2013

 • reťaz edukačných aktivít formou besied pre študentov stredných škôl zameraných na prevenciu fajčenia v spolupráci s Mestskou políciou v Čadci.

27.05.2013, 29.05.2013 a 30.5.2013

 • Edukačné aktivity formou besied a premietania DVD filmu „Kým stúpa dym“ v priestoroch Kysuckej knižnice v Čadci. Tieto prezentácie budú určené najmä pre stredoškolskú mládež.

Dolný Kubín

Od 27.5.2013 – 31.5.2013

 • realizácia edukačných aktivít s témou „Fajčenie a zdravie“ na stredných školách  v Dolnom Kubíne.

31.5.2013

 • edukačná činnosť v priestoroch vlakovej a autobusovej stanice v Dolnom Kubíne  

Dunajská Streda

29.5.2013 v čase od 9:00 – 14:00 hod. – v priestoroch obchodného centra Max  v Dunajskej Strede meranie CO a rozdávanie propagačného materiálu.

30. 5. 2013 v čase od 8:00 – 14:00 hod. v priestoroch obchodného centra Tesco v Dunajskej Strede meranie OC a rozdávanie propagačného materiálu.

31.5.2013 v čase od 8:00 – 11:00 hod. na vlakových nástupištiach v Dunajskej Strede meranie OC a rozdávanie propagačného materiálu.

Na webovej stránke úradu verejného zdravotníctva bude uverejnený informačný materiál o priebehu akcie vo dvoch vyhotoveniach v slovenčine a v maďarčine.

Galanta

18.05.2013

·         v spolupráci s OÚ Gáň bude realizovaný Deň zdravia na tému Vymeň cigaretu za pohyb,  pre občanov obce. Pracovníkmi OPZ budú realizované  preventívne vyšetrenia mobilnou poradňou (celkový cholesterol, glukóza, triglyceridy, meranie TK, BMI a meranie CO vo vydychovanom vzduchu Smokerlyzérom)  so zameraním na prevenciu fajčenia, zvýšenie informovanosti o cigaretách a o ich negatívnom vplyve na ľudský organizmus, o riziku ochorenia na rakovinu pľúc a vzniku srdcovo-cievnych chorôb a pohybovú aktivitu ako významnú  zložku  životného štýlu. Okrem vyšetrení bude realizované individuálne poradenstvo.

 

20.05.2013

 • v spolupráci s DD Horné Saliby bude realizovaný Deň zdravia pre seniorov. OPZ zabezpečí preventívne vyšetrenia – celkový cholesterol, glukóza, meranie TK, meranie CO vo vydychovanom vzduchu Smokerlyzérom a poradenstvo o vhodnom zdravotnom štýle a pohybovej aktivite u seniorov.

 

29.05.2013

 • v spolupráci s ÚS SČK Galanta bude realizovaná súťaž mladých zdravotníkov. Čiastkovou tematikou bude propagácia Svetového dňa bez tabaku s možnosťou merania CO vo vydychovanom vzduchu prístrojom Smokerlyzér.

 

31.05.2013

 • v spolupráci s vedením NsP sv. Lukáša v Galante vo vstupných  priestoroch bude realizovaná propagácia Svetového dňa bez tabaku s možnosťou merania CO vo vydychovanom vzduchu prístrojom Smokerlyzér a odborným poradenstvom. Doplnkovým vyšetrením bude meranie TK a celkového cholesterolu v čase od 8.00 – 11.00 hod. 

 

V rámci zdravotno-výchovných podujatí bude distribuovaný                                                propagačný materiál.  Propagácia svetového dňa bez tabaku  bude zabezpečená v priestoroch NsP Galanta, RÚVZ Galanta a na webovej stránke RÚVZ Galanta.

Humenné

 • intervenčná činnosť – meranie CO na Námestí slobody v Humennom dňa 31.5.2013 v čase od 8.00 – 12.00 hod.,

 • edukačné aktivity na základných školách (ZŠ Pugačevova, Humenné; ZŠ Komenského, Snina), spojené s meraním CO,

 • meranie CO u študentov stredných škôl,

 • uverejnenie článku o negatívnom vplyve fajčenia na ľudský organizmus v regionálnych médiách.

Komárno

Od 27.5.2013 – 31.5.2013

 • distribúcia ZV materiálov ÚVZ SR (podľa obsahu do zdravotníckych zariadení, do školských zariadení, do lekárni,...)

 • na webovú stránku RÚVZ v Komárne

 • do regionálnych médií

 

31.05.2013

 • „Deň otvorených dverí“ so zameraním na odvykanie od fajčenia   v Poradenskom centre ochrany a podpory zdravia

(Poznámka: RÚVZ v Komárne nemá funkčný Smokerlyser)

Košice

V dňoch 27. 5. a 29. 5. 2013

 • Pre zamestnancov RÚVZ so sídlom v Košiciach, detašované pracovisko, Senný trh č. 4,

(aktivita realizovaná v spolupráci so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, pobočkou v Košiciach), vyšetrenie biochemických parametrov z kapilárnej krvi (celkový cholesterol, HDL cholesterol, triglyceridy, glukóza) prostredníctvom analyzátora Reflotron; meranie vybraných antropometrických parametrov (výška, hmotnosť, obvod pása, bokov), výpočet indexu telesnej hmotnosti – BMI a indexu centrálnej obezity – WHR; stanovenie percenta telesného tuku; meranie tlaku krvi, pulzu; u fajčiarov stanovenie hladiny oxidu uhoľnatého (CO) a karboxyhemoglobínu (COHb) vo výdychu prístrojom Smokerlyzer a zistenie stupňa závislosti prostredníctvom dotazníkových metód; individuálne poradenstvo k jednotlivým zložkám spôsobu života (vyplnenie anamnestických dotazníkov a rozhovor), distribúcia tlačených zdravotno-výchovných materiálov a i.

Doplnkové služby – ďalšie vyšetrenia a poradenstvo (s využitím analyzátora tela, pleti a i.), ponúkané tímom odborníkov mimo RÚVZ, ako kožný lekár, stomatológ, odborník na biomedicínu.

   

31.5.2013

 • Pre učiteľov -   ZŠ Fábryho Košice, 30.5.2013 a ZŠ Užhorodská, ,

vyšetrenie biochemických parametrov z kapilárnej krvi (celkový cholesterol, HDL cholesterol, triglyceridy, glukóza) prostredníctvom analyzátora Reflotron; meranie vybraných antropometrických parametrov (výška, hmotnosť, obvod pása, bokov), výpočet indexu telesnej hmotnosti – BMI a indexu centrálnej obezity – WHR; stanovenie percenta telesného tuku; meranie tlaku krvi, pulzu; u fajčiarov stanovenie hladiny oxidu uhoľnatého (CO) a karboxyhemoglobínu (COHb) vo výdychu prístrojom Smokerlyzer a zistenie stupňa závislosti prostredníctvom dotazníkových metód; individuálne poradenstvo k jednotlivým zložkám spôsobu života (vyplnenie anamnestických dotazníkov a rozhovor), distribúcia tlačených zdravotno-výchovných materiálov a i.

30.5.2013

 • Pre študentov Športového gymnázia, Tr. SNP 104, Košice, ,

prednáška na tému Drogy a fajčenie + DVD film -  Kým stúpa dym.

 

31.5.2013

 • intervenčná činnosť na vlakovej stanici zameraná na prevenciu boja proti fajčeniu pod názvom „Exfajčiari sú nezastavitelní, u fajčiarov stanovenie hladiny oxidu uhoľnatého (CO) a karboxyhemoglobínu (COHb) vo výdychu prístrojom Smokerlyzer a zistenie stupňa závislosti prostredníctvom dotazníkových metód; individuálne poradenstvo k jednotlivým zložkám spôsobu života (vyplnenie anamnestických dotazníkov a rozhovor), distribúcia tlačených zdravotno-výchovných materiálov a i.

Levice

·         31. 5. 2013 – uskutočníme vyšetrenia oxidu uhoľnatého  z vydychovaného vzduchu SMOKERLYZEROM spojené s poradenstvom k odvykaniu od fajčenia v priestoroch Železničnej stanice v Leviciach v čase od 13.00 do 15.00 hod. Čas vyšetrenia je prispôsobený najvyššiemu pohybu obyvateľov v priestoroch stanice.

·         Svetový deň bez tabaku spropagujeme na web stránke RÚVZ  so sídlom v Leviciach, v regionálnej televízii, na verejných priestranstvách mesta. Regionálnym týždenníkom  poskytneme článok  k uverejneniu. Zároveň zašleme materiál o škodlivosti a následkoch fajčenia   obciam, ZŠ a SŠ  v pôsobnosti RÚVZ e-mailom.

·         V Centre kultúry “ Junior“ v Leviciach plánujeme zorganizovať v 22. kalendárnom týždni besedu spojenú s vedomostným kvízom o škodlivosti fajčenia  pre žiakov II. Stupňa ZŠ  v Leviciach.

Liptovský Mikuláš

31.5. 2013

V priestoroch železničnej stanice v Liptovskom Mikuláši sa uskutoční kampaň „Exfajčiari sú nezastaviteľní“,  v rámci ktorej budú
pracovníčky Oddelenia podpory zdravia: poskytovať poradenstvo pri zanechaní fajčenia, merať CO vo vydýchnutom vzduchu a rozdávať propagačné materiály so zameraním na informácie o dôsledkoch fajčenia.

 

Aktivity na stredných školách:

Stredná odborná škola elektrotechnická Liptovský Hrádok. (Besedy na tému: Nikotín-legálna droga, účinky tabakového dymu, meranie oxidu uhoľnatého microsmokerlyserom, 6 cieľových skupín – študenti).

Obchodná akadémia, Ružomberok. (Besedy na tému: Nikotín-legálna droga, účinky tabakového dymu, študenti 4 tried).            

Lučenec

31.5.2013  intervenčná činnosť – pešia zóna-križovatka ul. Železničnej a Petofiho v Lučenci, v blízkosti RÚVZ (meranie obsahu CO Smokerlyzerom, spirometria, meranie TK, pulzu a telesného tuku)

-informácie v médiách – noviny, rozhlas, webová stránka RÚVZ

-informácie na nástenkách v priestoroch RÚVZ

-propagačné materiály do škôl a verejné priestory

- prednášky a premietanie DVD filmu na ZŠ

- počas celého týždňa 27.5.- 31.5.2013 bude poradňa zdravia pracovať s dôrazom na prebiehajúcu kampaň.

Martin

31.5.2013   

Edukačná aktivita na železničnej stanici Vrútky v čase od 8.00 do 11.00 hod. Klientom ŽSR budeme poskytovať poradenstvo v odvykaní od fajčenia, merať CO vo vydychovanom vzduchu, merať krvný tlak. Klienti, ktorí sa zúčastnia merania,dostanú letáky a propagačné materiály kampane EXSMOKERS.

Michalovce

31.5.2013   

Deň otvorených dverí v Poradni zdravia  RÚVZ  Michalovce , kde poskytneme  klientom  merania Smokerlyzerom a spirometrom ako aj  edukáciu o škodlivosti fajčenia na ľudský organizmus.

V priestoroch pešej zóny mesta  Michalovce  v spolupráci so Strednou zdravotníckou školou  zrealizujeme distribúciu  výchovných  materiálov k danej problematike a ďalšie merania Smokerlyzerom.

 

Aktivity vopred spropagujeme na web stránke RÚVZ a lokálnych médiách.

Nitra

28.05. 2013 v čase od 8,30  - do 10,30 hod.

 Nová generácia už nefajčí  - spolu to dokážeme“ – preventívna akcia proti fajčeniu v Strednej odbornej škole potravinárska, Nitra, Školská jedáleň (pre cca 250 študentov), organizátor podujatia je RÚVZ Nitra – oddelenie podpory zdravia v spolupráci i s MUDr. Danielom Paulovičom, PhD (pneumológ) – riaditeľ Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou)

 

Program:

   Otvorenie

   Prednáška Fajčenie a zdravie

   Premietanie DVD filmu Kým stúpa dym

   Prezentácia najnovších poznatkov o fajčení

   Vedomostný kvíz o škodlivosti fajčenia

   Vyhodnotenie kvízu

   Diskusia, závery.

 

Od 27.5.2013 – 31.5.2013

Preventívne výchovno-vzdelávacie  besedy s proti fajčiarskou  tematikou pre žiakov základných a stredných škôl , ktorých cieľom bude upevňovať zdravý postoj proti fajčeniu (premietanie DVD filmov „Kým stúpa dym“, „Fajčenie škodí zdraviu“, distribúcia letákov – zdravotné varovania)

Besedy v predškolských zariadeniach  (MŠ a materské centrá), distribúcia vymaľovánok na tému fajčenie, premietanie DVD filmov „Kde bolo, tam bolo, fajčenie škodilo“. 

Poskytovanie osobných konzultácii problematiky závislosti na nikotíne a ich východísk,  stanovenie obsahu CO2 prostredníctvom smokerlyzeru

Vyhotovenie informačných panelov a poskytnutie artiklov do regionálnych denníkov

Nové Zámky

Od 27.5. - 31.5.2013

Deň otvorených dverí spojený s meraním cholesterolu, krvného tlaku, BMI a podkožného tuku.

Propagácia Svetového dňa bez tabaku a poskytnutie edukačného materiálu pre obyvateľov Nových Zámkoch.

Poprad

Od 27.5. - 31.5.2013

na niektorých školách  prebiehať prednášky s touto tematikou, informácia bude zaslaná do všetkých médií a novín

 

31.5.2013

Deň otvorených dverí v Poradni zdravia (vyšetrenie hladiny cholesterol, TK, BMI, poradenstvo), spirometrické vyšetrenie, na základné a stredné školy bude zaslaná informácia.

Považská Bystrica

Od 27.5. - 31.5.2013

-     informácia o Svetovom dni bez tabaku v regionálnej tlači (PB – novinky, MY, OBZOR, Ilavský mesačník a Púchovské noviny)

-     názorná propagácia v RÚVZ Považská Bystrica a v NsP Považská Bystrica zameraná v rámci kampane „Exfajčiari sú nezastaviteľní“

-     realizácia zdravotno-výchovnej aktivity v spolupráci so základnými a strednými školami v regióne Považská Bystrica

-     informácia o Svetovom dni bez tabaku na www stránke úradu

31.5.2013

 • Poskytovanie poradenstva a meranie CO na vlakovom nástupišti v Považskej Bystrici v čase od 8.00 do 11.00 hod.

Prešov

 • informácia do regionálnej tlače Prešovský večerník a Prešovský informačný server, informácia na web. stránke RÚVZ,

 • nástenka v priestoroch RÚVZ,

 • edukácie na ZŠ a SŠ v Prešove v počte 8,

 • realizácia projektu Tvoja správna voľba s policajným zborom Prešov, súčasťou ktorého je aj problematika fajčenia 7 ZŠ okresu Prešov - 28 tried cca 700 žiakov

 • realizácia kampane 31. 5. 2013

 • aktivita s občianskym združením Trojlístok pre mladú generáciu

 • práca s klientmi s Poradni zdravia a Poradni na odvykanie od fajčenia - objednaná stredoškolská mládež.

Prievidza so sídlom v Bojniciach

29.5.2013

 • dve prednášky spojené s besedou pre žiakov 5. a 6. ročníka Základná škola Malinovského, Partizánske

30.5.2013

 • dve besedy spojené s projekciou filmu Kým stúpa dym pre žiakov 8. a 9. ročníka – Základná škola Zemianske Kostoľany

31.5.2013

 • 8.00 – 11.00 hod – akcia na Železničnej stanici Partizánske – meranie CO vo vydychovanom vzduchu, vyšetrovanie základných funkčných parametrov pľúc (FEV1) a veku pľúc, meranie krvného tlaku

- článok o konaní akcie v týždenníku TEMPO v Partizánskom

- názorná propagácia vo vestibule úradu

- článok o problematike fajčenia a oznam o konaní akcie dňa 31.5.2013 v  Partizánskom na internetovej stránke úradu

Rimavská Sobota

Nakoľko v Rimavskej Sobote prebieha rozsiahla rekonštrukcia vlakových a autobusových nástupíšť, uskutočníme 1 výjazd poradne zdravia na banské pracovisko, kde je vyššia proporcia fajčiarov a uskutočníme edukačné aktivity.

Rožňava

31.05.2013

 • v priestoroch autobusovej stanice v Rožňave v čase od 8.00–11.00 hod. budeme poskytovať odborné poradenstvo zamerané na prevenciu a zanechanie fajčenia,  meranie OC prístrojom smokerlyzer.

29.05.2013 alebo 30.05.2013 (v závislosti na počasí)

 • súťažno-športové podujatie s názvom „Čo sa hýbe, to je živé III“, bude zabezpečená distribúcia zdravotno-výchovných materiálov a propagačných letákov  pre fajčiarov, ako aj pre širokú verejnosť. 

 

-     zaslanie článku o Svetovom dni bez tabaku do regionálneho denníka,  na všetky mestské a obecné úrady, základné a stredné školy v okrese Rožňava ,

-     zaslanie informácie o Svetovom dni bez tabaku na odvysielanie v infotexte  mestskej káblovej televízii,

-     uverejnenie článku o Svetovom dni bez tabaku na webovej stránke RÚVZ Rožňava,

-     vyhotovenie nástenky o Svetovom dni bez tabaku, ktorá bude  umiestnená vo vstupnej hale RÚVZ Rožňava.

Senica

31.5.2013

Od 8,00 do 11,00 zrealizujeme poradenstvo, meranie CO a TK vo vestibule Mestského úradu v Senici, v prípade priaznivého počasia pred Mestským úradom v Senici.

Spišská Nová Ves

Od 27.5. - 31.5.2013

 • Besedy a prednášky zamerané na prevenciu nikotínovej závislosti a škodlivosť fajčenia pre žiakov 5. a 8. ročníkov základnej školy Sv. Cyrila a Metoda a študentov 1. ročníkov Cirkevného Gymnázia v Spišskej Novej Vsi.   

 

 • Merania biochemických a antropometrických ukazovateľov, krvného tlaku, obsahu tuku ako aj spirometrických hodnôt a hodnôt oxidu uhoľného vo vydychovanom dychu u VŠ študentov seminára a pedagógov na Spišskej Kapitule v Spišskom Podhradí. Poradenstvo a konzultácie pri odvykaní od fajčenia a v prevencii relapsu, podpora nefajčenia.   

 

 • Meranie krvného tlaku, antropometrických ukazovateľov, spirometrických hodnôt a hodnôt oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu spojené s poradenstvom a odbornými konzultáciami pre verejnosť na vlakovom nástupišti v Spišskej Novej Vsi.

 

 • V spolupráci s Mestom Spišská Nová Ves a študentami stredných škôl akcia v centre mesta pre verejnosť "Vymeň cigaretu za vitamíny" spojená s anketou k problematike fajčenia a fajčiarskeho návyku. Pre záujemcov meranie krvného tlaku, spirometrických hodnôt a hodnôt oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu v Múzeu Spiša. Pradenstvo pri odvykaní od fajčenia a v prevencii relapsu.

 

 • Panel k Svetovému dňu bez tabaku a problematike fajčenia pre zamestnancov RÚVZ a návštevníkov RÚVZ situovaný na RÚVZ so sídlom v Spišskej Novej Vsi.     

Stará Ľubovňa

31.5.2013

v čase od 8:00 - 12:00 hod. realizácia intervenčnej činnosti so súhlasom spoločnosti BUS Karpaty Stará Ľubovňa v priestoroch autobusovej stanice BUS Karpaty Stará Ľubovňa, ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti vlakovej stanice Stará Ľubovňa a to z dôvodu redukcie premávky vlakových spojov (v čase od 8:00 – 12:00 hod. je podľa platného cestovného poriadku evidovaný príchod jedného a odchod jedného osobného motorového vlaku). V tento deň budú zamestnanci Oddelenia podpory zdravia, PCZ poskytovať antropometrické merania (výška, váha, pás, boky) s následným stanovením BMI a WHR, meranie percenta telesného tuku, štandardné meranie tlaku krvi, meranie hladiny oxidu uhoľnatého v pľúcach a v krvi pomocou prístroja CO monitor. Fajčiarom bude poskytnuté poradenstvo v odvykaní od fajčenia. Súčasťou vyšetrenia u každého klienta bude aj poskytnutie zdravotno- výchovných a propagačných materiálov distribuovaných ÚVZ SR.

 

Sprievodné aktivity v priebehu týždňa (27.5. – 31.5.2013)

 • biochemické vyšetrenie rizikových faktorov KVCH v Poradni zdravia pri RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni (cholesterol, HDL cholesterol, triglyceridy a glukóza) z kapilárnej krvi, antropometrické merania (výška, váha, pás, boky) s následným stanovením BMI a WHR, meranie percenta telesného tuku, štandardné meranie tlaku krvi, meranie hladiny oxidu uhoľnatého v pľúcach a v krvi pomocou prístroja CO monitor. Na základe rozhovoru bude u klienta odobratá anamnéza, zhodnotia sa stravovacie zvyklosti, aktuálne biochemické vyšetrenie, meranie TK a antropomoetrické merania. Zistené výsledky sa spracujú v programe Test zdravé srdce a klient bude oboznámený o význame rizikových faktorov vo vzťahu k zdraviu vo všeobecnosti, ale aj o tých, ktoré boli u klienta prítomné. V prípade zvýšenej alebo rizikovej hladiny jednotlivých meraní sa klientovi odporučí nielen úprava životného štýlu, ale bude pozvaný na opakované vyšetrenie do základnej poradne alebo do nadstavbovej poradne, prípadne sa odporučí do starostlivosti ošetrujúceho lekára. Súčasťou vyšetrenia u každého klienta bude aj poskytnutie zdravotno – výchovných materiálov,

 • výjazdová poradňa zdravia podľa záujmu organizácii (biochemické vyšetrenie, antropometrické merania, meranie percenta telesného tuku, štandardné meranie tlaku krvi, meranie hladiny oxidu uhoľnatého v pľúcach a v krvi pomocou prístroja CO monitor),

 • vlastná edícia „Svetový deň bez tabaku“,

 • distribúcia vlastnej edície „Svetový deň bez tabaku“,

 • uverejnenie vlastnej edície „Svetový deň bez tabaku“ na www.vzsl.sk,

 • názorná propagácia „Svetový deň bez tabaku“,

 • prednášky, besedy v MŠ, ZŠ, SŠ v okrese Stará Ľubovňa,

 • fotodokumentácia z uskutočnených aktivít,

 • komunikácia s médiami (rozhovor pre média, články),

 • anonymná telefónna linka (052/ 42 80 113) poskytujúca pomoc a poradenstvo v odvykaní od fajčenia,

 • poradňa na odvykanie od fajčenia v čase od 13:00 – 15:00 hod. v dňoch od 27. 5. – 31.5.2013 poskytujúca  individuálne alebo skupinové poradenstvo a pomoc pri odvykaní od fajčenia.

Svidník

Od 27.5. - 31.5.2013

-       článok do regionálnych novín a na web. stránku RÚVZ

-       vytvorenie nástenky v priestoroch RÚVZ

-       besedy na ZŠ s poskytnutím vyšetrenia prístrojom Smokerlyzer

31.5. 2013

výjazdová poradňa – obyvateľom obce Lomné poskytneme vyšetrenie rizikových faktorov SCCH prístrojom Reflotron a fajčiarom vyšetrenie prístrojom Smokerlyzer.

Trebišov

30.05.2013      

 • Deň otvorených dverí v Poradni zdravia pri RÚVZ so sídlom v Trebišove v čase od 8.00 – 11.00 hod. Individuálna intervencia a poradenstvo na odvykanie od fajčenia, a stanovenie oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu prístrojom smokerlyzer.

 

- oslovenie ZŠ a SŠ, edukačné aktivity vo forme prednášok a premietanie  výchovno-vzdelávacieho dokumentárneho filmu  Kým stúpa dym

- informačná kampaň uverejnená na webovej stránke RÚVZ.

- informačno–propagačná činnosť, informačný leták, zdravotné varovania distribuované do ZŠ, SŠ a zdravotníckych zariadení.

 

Trenčín

27.5.2013

 • ZŠ Trenčín – prednášky fajčenie, DVD Kým stúpa dym, meranie CO, kvíz o fajčení – darčeky pre víťazov kvízu

 • ZŠ Nová Bošáca – prednášky o fajčení, kvíz o fajčení – darčeky pre víťazov kvízu

28.5.2013

 • ZŠ Podolie – 8. a 9. ročník, prednášky -  fajčenie, protidrogová prevencia, DVD Kým stúpa dym, meranie CO, kvíz – darčeky pre víťazov kvízu

29.5.2013

 • ZŠ Melčice-Lieskové - 8. a 9. ročník, prednášky - fajčenie, protidrogová prevencia, DVD Kým stúpa dym, meranie CO, kvíz – darčeky pre víťazov kvízu

30.5.2013

 • ZŠ Nové Mesto nad Váhom – 8. ročník, prednášky - fajčenie, protidrogová prevencia, DVD Kým stúpa dym, meranie CO, kvíz – darčeky pre víťazov kvízu

 • Trenčín – klub dôchodcov – prednášky – rizikový faktor fajčenie u chronických neinfekčných ochoreniach

31.5.2013

 • Železničná stanica – Trenčín – preventívne aktivity venované problematike fajčenia,  vyšetrovanie CO a % HbCO Smokerlyzerom, meranie tlaku krvi, intervencia, propagácia poradne odvykania od fajčenia na RÚVZ Trenčín ako aj v SR.

 

Propagácia Svetového dňa bez tabaku a kampane EÚ „Exfajčiari sú nezastaviteľní“ v regionálnej tlači resp. v regionálnej televízii.

Topoľčany

29.5.2013

 • Deň otvorených dverí na RÚVZ v Topoľčanoch

31.5.2013

 • V rámci kampane "Exfajčiari sú nezastaviteľní" – edukácia na vlakovej stanici.

Pre širokú verejnosť budú realizované merania oxidu uhoľnatého smokerlyzerom, rozdávané edukačné materiály a poskytované výchovno-zdravotné poradenstvo zamerané na prevenciu fajčenia.

Trnava

29.5.2013

Oddelenie podpory zdravia pripravuje pre zamestnancov PSA Peugeot Citroen Trnava Svetový deň bez tabaku v čase od 9.00 do 13.00. V rámci tohto dňa budeme vykonávať aktivity zamerane na odvykanie od fajčenia, ako vyhodnotenie závislosti na nikotíne pomocou Fagerstromovho dotazníka, merania prítomnosti CO vo vydychovanom vzduchu prístrojom MICRO CO a následne poradenstvo. Účastníkom bude poskytnutý zdravotno-výchovný materiál.

 

31.5.2013

v rámci kampane "Exfajčiari sú nezastaviteľní" vykonávať merania prítomnosti CO vo vydychovanom vzduchu prístrojom MICRO CO a poskytovať poradenstvo a  propagačný materiál v priestoroch železničnej stanice v Trnave.

Veľký Krtíš

28.5.2013

Deň otvorených dverí – meranie oxidu uhoľnatého smokerlyzerom, meranie TK, poradenstvo v odvykaní od fajčenia

 

31.5.2013

pred budovou RÚVZ (merať množstvo oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu smokerlyzerom, merať TK a rozdávať materiály a propagačné letáky, poskytovať individuálne poradenstvo

 

Svetový deň bez tabaku – propagácia na informačnej tabuli RÚVZ, v regionálnom týždenníku, v mestskom rozhlase a na webovej stránke  úradu.

Vranou nad Topľou

27.5. - 31.5.2013

- edukačné aktivity na základných školách vo Vranove nad Topľou – besedy zamerané na zdravotné riziká vyplývajúce z fajčenia

- článok Svetový deň bez tabakuv regionálnej tlači

- poster venovaný zdravotným rizikám pri fajčení v budove RÚVZ

 

31.5.2013

Deň otvorených dverí, počas ktorého budú vykonávané základné vyšetrenia prístrojom Reflotronom (meranie hodnôt  celkového cholesterolu, LDL cholesterolu , HDL cholesterolu a triglyceridov a hladiny cukru v krvi, meranie krvného tlaku) a zároveň bude poskytované krátke intervenčné poradenstvo zamerané na úpravu životosprávy a životného štýlu.

Zvolen

27.5. - 29.5.2013

 • Dni otvorených dverí na RÚVZ Zvolen spojené s prednáškovou činnosťou a poradenstvom o zdravom životnom štýle. Záujemcom budú zmerané hodnoty CO vo výdychu smokerlyzerom, spirometria, krvný tlak, % telesného tuky, vybrané biochemické parametre krvi.

- rozdávanie propagačných materiálov „Exfajčiari sú nezastaviteľní“

- zhotovenie edukačného panelu v priestoroch úradu

 

31.5.2013

 • V čase od 8.00 do 11.00 hod. merania v priestoroch Železničnej stanice vo Zvolene ( merania CO, krvného tlaku, spirometria, % telesného tuku, v spolupráci so VŠZP merania výšky, telesnej hmotnosti, podiel svalov, vody, minerálov v tele, WHR, odhad biologického veku.

- rozdávanie propagačných materiálov „Exfajčiari sú nezastaviteľní“

Žiar nad Hronom

29.05.2013v čase od 10.00 do 12.00 hod. meranie CO v krvi a dychu, meranie celkového telesného tuku, spirometriu, meranie krvného tlaku súčasne s odborným poradenstvom a poskytovaním edukačného materiálu v priestoroch Železničného nástupišťa v Žiari nad Hronom.


31.5.2013
  v priestoroch autobusovej stanice v Žiari nad Hronom. Po telefonickom dohovore a zaslaní žiadosti e-mailom na SAD Zvolen - meranie CO v krvi a dychu, meranie celkového telesného tuku, spirometriu, meranie krvného tlaku súčasne s odborným poradenstvom a poskytovaním edukačného materiálu

Žilina

27.5. - 29.5.2013

- merania CO vo vydychovanom vzduchu pre zamestnancov Tesco s.r.o.

- besedy pre vybrané ZŠ, SŠ ZA regiónu v spolupráci s Krajskou knižnicou

- merania CO vo vydychovanom vzduchu a individuálna konzultácia pre študentov strednej odbornej školy Gastronóvum.