Zdravotná bezpečnosť pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov Tlačiť E-mail
Pondelok, 22. jún 2009 10:04

Koncom septembra 2003 bol v Slovenke č. 40/2003 publikovaný článok s názvom "Rakovina v byte", kde sa rozoberala situácia súvisiaca so zdravotnými a prevádzkovými problémami pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov (oficiálny názov meračov). Náplňou spomenutých meračov je metylester kyseliny benzoovej (metylbenzoát). Okrem tu popisovaných  meračov boli MZ SR posudzované aj kapilárne merače s náplňou cyklohexanol.

Merače, teda puzdrá s ampulkami (príp.s kapilárami) plnené tekutinou - príslušnou chemickou látkou, sú montované na radiátory. Princíp merania spočíva v tom, že pri dosiahnutí určitej teploty radiátora sa začne kvapalina vyparovať a podľa odparených dielikov sa následne vypočítavajú podiely na spotrebe celkového tepla. Tieto zariadenia by tak mali namerať skutočne spotrebované teplo v každom jednom byte.

K meračom tepla s náplňou cyklohexanol aj metylester kyseliny benzoovej boli pre firmy, ktoré dovážajú a distribuujú spomínané merače na Slovensku, vydané súhlasné rozhodnutia MZ SR - Hlavného hygienika SR.

Tieto zariadenia podliehali posudzovaniu MZ SR do konca roku 2001 v zmysle zákona NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov. V súlade so zákonom NR SR č.514/2001 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 272/1994 Z.z., ktorý nadobudol účinnosť od 1. 1. 2002 tieto látky a zariadenia  už nepodliehajú schvaľovaniu uvedených orgánov.

Štátny fakultný zdravotný ústav SR (teraz Úrad verejného zdravotníctva SR) na základe viacerých sťažností, a tiež v súvislosti so spomenutým článkom, dostal za úlohu preveriť zdravotné riziko chemických látok, ktoré tvoria náplň meračov.

CYKLOHEXANOL

Z posúdenia rizika chemickej látky cyklohexanolu na základe literárnych rešerší a odborných posudkov zdravotníckych inštitúcií vyplýva, že:

Hlavný účinok cyklohexanolu je narkotický. Cyklohexanol, ako samotná látka, nie je karcinogénna a nemá senzibilizačné účinky. Pri vdychovaní jeho pár a pri požití väčšieho množstva je však zdraviu škodlivý. Pri kontakte s pokožkou a očami má dráždivý účinok. Škodlivé účinky sa prejavujú pri inhalačnej expozícii a po požití.

 

Všetky tieto účinky sa týkajú väčších množstiev látky než aké sa nachádzajú v kapilárach.

Merače s náplňou CYKLOHEXANOL

Uvedené merače pracujú na princípe odparovania cyklohexanolu, ktorého množstvo v kapiláre je 0,321 ml. To znamená, že v byte s 5 meračmi po 2 kapilárach sa nachádza cca 3 ml cyklohexanolu, čo sa považuje za zdravotne neškodné. Ako deklaruje dovozca malý priemer kapiláry neumožňuje vyliatie meracej kvapaliny, a to aj vďaka kapilárnemu efektu.

 

METYLESTER  KYSELINY  BENZOOVEJ

Firma Labex Bratislava, ktorá sa vyjadrovala k identifikácii látky uvádza, že metylbenzoát sa nenachádza v zozname škodlivín v zmysle "Vyhlášky MŽP SR č. 19/1996 Zb., ktorou sa ustanovuje kategorizácia odpadov a vydáva Katalóg odpadov" a nie je zaradená ani medzi nebezpečný odpad.

Akútne (krátkodobé) a chronické (dlhodobé) účinky vplyvu metylbenzoátu na zdravie ľudí boli hodnotené na základe vypracovaných a predložených posudkov rôznych aj zahraničných zdravotníckych inštitúcií.

    ·           Z hľadiska akútnej toxicity je uvedená chemická látka hodnotená ako látka, ktorá nie je akútne nebezpečná. Jej akútna toxicita je pomerne nízka. Určité riziko, z krátkodobého pôsobenia metylbenzoátu na zdravie, môže nastať napr. pri rozbití merača. V takom prípade môže dôjsť k lokálnemu podráždeniu kože, očí a slizníc a pri prehltnutí kvapaliny (najmä u detí) aj možnej akútnej otrave. Preto je potrebné zabezpečiť merač proti rozbitiu nielen konštrukčným riešením, ale prípadne aj inými bezpečnostnými opatreniami obdobne ako pri  iných nebezpečných chemických látkach (napr. farbách, rozpúšťadlách, dezinfekčných a čistiacich prostriedkoch) nachádzajúcich sa v domácnostiach.

·            V žiadnej nám dostupnej správe nebol popísaný v súvislosti s chronickými zdravotnými problémami dlhodobý, závažný, či neskorší karcinogénny účinok, ani účinok toxický pre reprodukciu. Taktiež nie sú dôkazy o tom, že by metylbenzoát spôsoboval alebo podporoval rakovinu.

·            Miestny účinok sa môže prejaviť podráždením sliznice, očí a pokožky, a to predovšetkým u obzvlášť citlivých osôb s oslabeným imunitným systémom. Toto dráždenie však nedosahuje stupeň, pri ktorom by bolo potrebné túto látku klasifikovať ako dráždivú. 

Metylester kyseliny benzoovej patrí v prírode medzi rozšírenú vonnú látku s intenzívnym ovocným zápachom. V kozmetickom priemysle sa používa pri výrobe rôznych kozmetických produktov.

Merače s náplňou METYLESTER  KYSELINY  BENZOOVEJ

Či má nejaká látka škodlivý účinok na zdravie ľudí je otázkou dávky, ktorú človek príjme, prípadne koncentrácie, v akej sa látka v príslušnom kontaktnom médiu nachádza. Podľa výsledkov zdravotníckych inštitúcií, ktoré zisťovali riziko tejto látky ako náplne merača vyplynulo, že množstvo metylbenzoátu vo forme pár, ktoré človek prijíma inhalačnou cestou je pod hranicou ADI (prípustná denná dávka) a hlboko pod hranicou, kedy by sa mohol prejaviť negatívny účinok na zdravie.

Celkovo možno zhrnúť, že metylbenzoát je prakticky netoxický a množstvo pár, ktoré sa pri bežnom použití, ako náplne merača, uvolní je také malé, že nemôže ohroziť zdravie osôb, ktoré by mohli byť vystavené jeho pôsobeniu. Taktiež je veľmi nepravdepodobné, že by vyparený metylbenzoát v takom množstve, v akom sa nachádza v kapiláre (2ml) a za bežných podmienok vo vetraných miestnostiach, mohol spôsobiť ohrozenie zdravia. Koncentrácia látky v žiadnom prípade nepostačuje na to, aby sa akútne poškodilo zdravie ľudí v miestnosti. Podiel množstva metylbenzoátu z odparovačov je aj pri malých miestnostiach pod oblasťou detekčného limitu.

Po prehodnotení zdravotného rizika z pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov s náplňou cyklohexanol a metylester kyseliny bezoovej, vzhľadom na ich malé množstvo nachádzajúce sa v meračoch a za podmienok ich správneho používania, pri ktorom nedôjde k poškodeniu merača, možno preto posudzované zariadenia považovať za bezpečné.