Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3814
Počet zobrazení obsahu : 22135493
Otázky a odpovede v súvislosti s organizovaním zotavovacích podujatí pre deti a mládež PDF Tlačiť E-mail
Utorok, 14. máj 2013 10:22

deti_059Koniec školského roku sa blíži a mnohí rodičia rozmýšľajú, kam s ich ratolesťami počas letných prázdnin. Pre svoju pracovnú zaneprázdnenosť sa im nemôžu venovať tak, ako by chceli. Z toho dôvodu volia alternatívu – letné tábory pre deti a mládež. Úrad verejného zdravotníctva SR ponúka niekoľko odborných rád pri výbere vhodných podujatí pre svoje deti.


1. Čo sa rozumie pod zotavovacím podujatím pre deti a mládež?
 

V zmysle § 25 zákona 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 355/2007 Z. z.“) sa zotavovacím podujatím rozumie organizovaný spoločný pobyt najmenej   5 detí a mládeže do 18 rokov veku na čas dlhší ako štyri dni, ktorého účelom je rekreácia detí a mládeže, posilnenie ich zdravia a zvýšenie ich telesnej zdatnosti.2. Aké právne predpisy upravujú požiadavky na zotavovacie podujatia pre deti a mládež?

Povinnosti organizátora zotavovacieho podujatia sú upravené v §25 zák. č. 355/2007 Z. z.  a vykonávací predpis k danému zákonu -  vyhláška MZ SR č. 526/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú  podrobnosti o  požiadavkách na zotavovacie podujatia.3. Aké sú povinnosti organizátorov a aké hygienické požiadavky musia zotavovacie podujatia spĺňať?

Zákon stanovuje povinnosť:
 

-     požiadať najmenej 30 dní pred začiatkom konania zotavovacieho podujatia príslušný orgán na ochranu zdravia o posúdenie zotavovacieho podujatia,

-     organizovať zotavovacie podujatie tak, aby plnilo výchovné poslanie a posilňovalo zdravie detí a pri jeho organizovaní prihliadať na vek a zdravotný stav detí a charakter zotavovacieho podujatia,

-     zabezpečiť, aby zotavovacie podujatie sa uskutočnilo len v zariadeniach, ktoré spĺňajú požiadavky na umiestnenie, funkčné členenie, priestorové usporiadanie, ubytovanie, stravovanie a na prevádzku zariadení pre zotavovacie podujatia,

-     zabezpečiť, aby dieťa zúčastnené na zotavovacom podujatí spĺňalo požiadavky zdravotnej spôsobilosti,

-     zabezpečiť, aby na zotavovacom podujatí pracovali iba osoby zdravotne spôsobilé a odborne spôsobilé,

-     dodržiavať denný režim, ktorý zohľadňuje vek a zdravotný stav detí,

-     zabezpečiť stravovanie detí s prihliadnutím na ich vek, zdravotný stav a fyzickú záťaž a aby podávaná strava bola zdravotne neškodná a výživovo hodnotná,

-     zabezpečiť zdravotnú starostlivosť na zotavovacom podujatí odborne spôsobilými osobami, najmenej jednou na 130 detí,

-     zabezpečiť lekárničku prvej pomoci,

-     zabezpečiť starostlivosť lekára dostupného z miesta konania zotavovacieho podujatia a písomne mu oznámiť miesto a čas konania zotavovacieho podujatia,

-     zabezpečiť poučenie osôb na zotavovacom podujatí o predchádzaní ochoreniam a iným poruchám zdravia, ak takéto poučenie doposiaľ neabsolvovali,

-     informovať zástupcu dieťaťa o ochorení alebo inej poruche zdravia dieťaťa na podujatí a o prípadnom kontakte s prenosným ochorením,

-     viesť dokumentáciu o zotavovacom podujatí a uchovávať ju šesť mesiacov od skončenia zotavovacieho podujatia.

 

Vyhláška upravuje podrobnosti o:

-     organizácii zotavovacieho podujatia,

-     zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, ktoré sa zúčastňuje na zotavovacom podujatí a vzor písomného vyhlásenia,

-     zdravotnej spôsobilosti a odbornej spôsobilosti osoby pracujúcej na zotavovacom podujatí,

-     vybavení lekárničky prvej pomoci pre zotavovacie podujatie,

-     dennom režime detí na zotavovacom podujatí,

-     požiadavkách na zariadenie pre zotavovacie podujatie,

-     stravovaní detí na zotavovacom podujatí,

-     prevádzke zariadenia pre zotavovacie podujatie,

-     obsahu dokumentácie o zotavovacom podujatí.

 

Prílohy k vyhláške č. 526/2007 Z. z. obsahujú:

 

-     vzor vyhlásenia zákonného zástupcu dieťaťa o tom, že dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia a že dieťaťu nebolo nariadené karanténne opatrenie,

-     obsah vybavenia lekárničky prvej pomoci pre zotavovacie podujatie,

-     zoznam potravín, ktoré sa nesmú používať na zotavovacom podujatí, niektoré druhy potravín, ktoré sa môžu používať len pri dodržaní ustanovených technologických podmienok, a technologické podmienky na použitie niektorých druhov potravín.4. Považujú sa za zotavovacie podujatia aj podujatia zamerané na doplnkové vzdelávanie detí a mládeže (napr. vzdelávanie v oblasti matematiky a ďalších prírodných vied, príp. iné)?
 

V zmysle § 25 zák. č. 355/2007 Z. z.  sa zotavovacím podujatím rozumie organizovaný spoločný pobyt najmenej 5 detí a mládeže do 18 rokov veku na čas dlhší ako štyri dni, ktorého účelom je rekreácia detí a mládeže, posilnenie ich zdravia a zvýšenie ich telesnej zdatnosti. Vzhľadom na to, že účelom horeuvedených  podujatí nie je posilňovanie zdravia, ale vzdelávanie a rozvoj talentu detí a mládeže v oblasti matematiky a prírodných vied, nejde o zotavovacie podujatia v zmysle citovaného zákona. Pri organizovaní podujatí je však nutné zabezpečiť plnenie povinností na úseku ochrany zdravia, ustanovených príslušnými paragrafovými zneniami zák. č. 355/2007 Z. z. (zabezpečenie pitnej vody, vody na kúpanie, vnútorné prostredie budov, osvetlenie, vetranie a pod.)


 

5. Aký je maximálny počet detí, ktoré môžu pripadať na jedného výchovného pracovníka pri organizovaní a prevádzke zotavovacieho podujatia pre deti a mládež?

Z dôvodu značného množstva rôznych druhov zotavovacích podujatí (putovné, plavecké, stanové tábory vo voľnej prírode, skautské apod.) a s tým súvisiacou rôznorodosťou prevádzok jednotlivých podujatí, zák. č. 355/2007 Z. z. a vyhláška MZ SR č. 526/2007 Z. z.  neupravujú počet detí, pripadajúcich na jedného výchovného, resp. pedagogického pracovníka. Usporiadateľ zotavovacieho podujatia však musí pri organizovaní podujatia prihliadať na vek a zdravotný stav detí a na charakter zotavovacieho podujatia. Počet detí, za ktoré zodpovedá jeden pracovník, musí byť stanovený tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia a bezpečnosť zúčastnených detí a boli vytvorené predpoklady na dosiahnutie cieľa zotavovacích podujatí, ktorý spočíva najmä v posilňovaní zdravia a zvýšení telesnej zdatnosti detí.6. Možno pri organizovaní letných stanových táborov ako zdroj zásobovania pitnou vodou využiť aj studňu?
 

Na zotavovacích podujatiach a v stanových táboroch vo voľnej prírode možno odoberať pitnú vodu iba z vodných zdrojov, ktorých voda zodpovedá požiadavkám na kvalitu pitnej vody (v zmysle nariadenia vlády SR č. 354/2006, ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu). Zdravotník počas zotavovacieho podujatia priebežne kontroluje hygienu prevádzky, vrátane kontroly ochrany zdrojov pitnej vody pred znečistením.

Organizátor zotavovacieho podujatia je povinný v písomnej žiadosti o posúdenie  zotavovacieho podujatia (v zmysle §3 písm. d/  vyhl. č. 526/2007 Z. z.). uviesť aj spôsob zásobovania pitnou vodou s údajmi o kvalite pitnej vody a v prípade umývania detí vo vodnom toku aj s údajmi o kvalite vody vodného toku. Pri dodržaní požiadaviek stanovených platnými právnymi predpismi na zásobovanie pitnou vodou pri organizovaní zotavovacích podujatí (kvalita pitnej vody, spôsob manipulácie s pitnou vodou a pod.), možno ako zdroj zásobovania pitnou vodou pri organizovaní stanových táborov využiť aj studňu.7. Vyžaduje sa k organizovaniu zotavovacích podujatí pre deti a mládež súhlas "hygienika"?

V zmysle § 13  ods. 4 písm. d) zák. č. 355/2007 Z. z., je organizátor zotavovacieho podujatia povinný písomne požiadať príslušný orgán verejného zdravotníctva (miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva podľa miesta konania zotavovacieho podujatia).  o schválenie zotavovacieho podujatia a to najmenej 30 dní pred jeho začatím.

 

8.  Musí mať dieťa nastupujúce na zotavovacie podujatie lekárske potvrdenie?
 

V zmysle § 4 vyhl. MZ SR č. 526/2007 Z. z.:

(1) Na  zotavovacom podujatí sa môže zúčastňovať dieťa, ktoré:

a)  je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve aj s ohľadom na charakter zotavovacieho podujatia,

b)  neprejavuje príznaky akútneho ochorenia,

c)  nemá nariadené karanténne opatrenie, alebo počas 14 dní predchádzajúcich odchodu na zotavovacie podujatie neprišlo do kontaktu s osobou chorou na prenosné ochorenie alebo osobou podozrivou z nákazy prenosným ochorením.

(2) Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti podľa odseku 1 písm. a) vydá rodičovi, opatrovníkovi, poručníkovi alebo inej fyzickej osobe, ktorá má maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, osobe, ktorá má dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti, osobe, ktorá má dieťa v pestúnskej starostlivosti, osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do starostlivosti alebo štatutárnemu zástupcovi zariadenia, v ktorom sa vykonáva rozhodnutie súdu (ďalej len „zákonný zástupca“), lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast najskôr jeden mesiac pred začiatkom zotavovacieho podujatia; ak dieťa užíva lieky alebo jeho zdravotný stav si vyžaduje obmedzenie záťaže, súčasťou potvrdenia sú aj tieto skutočnosti.

Skutočnosti uvedené v odseku 1 písm. b) a c) potvrdzuje zákonný zástupca dieťaťa v písomnom vyhlásení. Zákonný zástupca dieťaťa predloží potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa a vyhlásenie nie staršie ako jeden deň organizátorovi, ak ide o školy v prírode, vysielajúcej škole alebo vysielajúcemu predškolskému zariadeniu. Vzor vyhlásenia je uvedený v prílohe cit. vyhlášky.